Mundtlig kommunikation 1 (Engelsk)

Studienævn for Cand.negot.-studier

Undervisningssprog: Dansk, Engelsk
EKA: H350014102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H350014101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 01-02-2023


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H350014101

ECTS-point

5

Fagtitel

Mundtlig kommunikation 1 (Engelsk)

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Anders Hougaard hougaard@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation
Rasmus Nielsen rani@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Carola Inzunza Pedersen cip@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal tilegne sig viden om

 • de grammatiske, stilistiske og strukturelle træk, der kendetegner mundtligt engelsk og differentierer det fra skriftsprog
 • lydsystemer i engelsk, inkl. viden om udtale og lyde, der kan være vanskelige for studerende, der studerer engelsk som fremmedsprog
 • fonetiske tegn og fonetisk transskription, hvor det er relevant som understøttende for udtale
 • relevante retoriske teknikker, herunder f.eks. præsentation, referat og overtalelsesstrategier.

Målbeskrivelse - færdigheder

Talefærdighed

Den studerende skal på et nuanceret, flydende og korrekt engelsk kunne indgå i såvel dagligdags som mere formelle situationer, f.eks. at kunne:

 • præsentere sig selv/andre/sagsforhold
 • give et velstruktureret og sammenhængende referat af en mundtlig eller skriftlig fremstilling 
 • argumentere for og imod synspunkter, herunder anvende overtalelsesstrategier
 • bidrage aktivt til effektive gruppemøder ved bl.a. at beherske strategier og fraser til at give og - tage ordet i en diskussion med en eller flere samtalepartnere
Lyttefærdighed
Den studerende skal kunne forstå indholdet af mundtlige fremstillinger af faglig, erhvervsrelateret og almen karakter

Læsefærdighed
Den studerende skal forstå nutidige tekster med samfundsrelevant, erhvervsrelateret og kommunikationsfagligt indhold samt være i stand til at identificere stilistiske karakteristika i de gennemgåede diskurstyper

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal, ved at udnytte sin viden og færdigheder, kunne

 • planlægge, udarbejde og levere mundtlige oplæg som er sprogligt korrekte og hvor de sproglige og kommunikative virkemidler er tilpasset formålet og modtager(ne) 
 • deltage aktivt i mundtlige diskussioner i større eller mindre grupper, herunder understøtte andre i at deltage aktivt
 • evaluere egne og andres mundtlige præsentationer i forhold til de sproglige og kommunikative virkemidler, der anvendes.

Indhold

Der inddrages praktiske øvelser med relativt lettilgængelige nutidige trykte og audiovisuelle tekster af informativ, debatterende, dialogisk og litterær karakter med henblik på at lære den studerende at beherske (lytte, fremstille) relativt enkle og bundne diskurstyper som beskrivelse, referat, præsentation, forespørgsel, holdningstilkendegivelser.

Som et middel til at opnå en passende udtale gennemgås udtaleregler med fokus på de forhold, der kan skabe problemer for studerende, der studerer engelsk som fremmedsprog. Grammatiske og fonemiske forskelle mellem dansk og engelsk inddrages med udgangspunkt i deres relevans for færdighedstræningen i en progression fra det enkle til det komplekse (evt. i samarbejde med Skriftlig sprogproduktion og grammatik). Til støtte for indlæringen stiftes der bekendtskab med relevant sprogindlæringsteori.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen har form af oplæg ved underviser og studerende samt praktiske øvelser og er i høj grad baseret på de studerendes aktive deltagelse. Kurset består af en kombination af f.eks. forelæsninger, holdundervisning, diskussioner, studenteroplæg og skriftlige øvelser. Dog tages forbehold for ændringer i holdstørrelse og –sammenlægninger, lokaler, nye understøttende aktiviteter, brug af IT, osv.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til 140 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Dansk, Engelsk

Pensum

Ca. 400 sider.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I løbet af semestret.

 • Ordinær prøve (1. prøveforsøg) Vintereksamen 2023/2024 (reeksamensbestemmelserne)
 • Omprøve (2. prøveforsøg) Vintereksamen 2023/2024 (reeksamensbestemmelserne)
 • Omprøve (3. prøveforsøg) Sommer 2024 (reeksamensbestemmelserne)

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H350014102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

Undervisningsdeltagelse - aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. 
Ved aktiv forstås, at den studerende deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige opgaver o.l.). Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvad der forstås ved aktiv deltagelse, herunder hvor mange opgaver, der skal udarbejdes. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 80 % af de udbudte timer. Med tilfredsstillende forstås, at opgaver og oplæg bedømmes til bestået i henhold til fagets målbeskrivelse.

Prøveform

Deltagelse

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Engelsk

ECTS-point

5

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 3-7, og 9-15, som faget i særlig grad understøtter.

Studerende der ikke benytter sig af muligheden for hurtig reeksamen, eller skal op for 3. gang, kan ved næste ordinære udbud vælge om de vil deltage i prøven på ordinære prøvevilkår eller deltage i reeksamen efter de fastsatte reeksamensbestemmelser. 

Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej.

Reeksamen

Beskrivelse

Mundtlig prøve. Der udleveres en ekstemporaltekst på maks. 1 normalside.

Prøveform

Mundtlig prøve med forberedelse

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Forberedelse

20 minutter.

Varighed

20 minutter inkl. bedømmelse.

Hjælpemidler

Alle, incl. internet.

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 3-7, og 9-15, som faget i særlig grad understøtter.

Studerende der ikke benytter sig af muligheden for hurtig reeksamen, eller skal op for 3. gang, kan ved næste ordinære udbud vælge om de vil deltage i prøven på ordinære prøvevilkår eller deltage i reeksamen efter de fastsatte reeksamensbestemmelser. 

Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej.

Overgangsbestemmelser

Faget H350014101 Mundtlig kommunikation 1 (Engelsk) udgår. Faget undervises sidste gang i efteråret 
2022.
Studerende optaget i 2022 eller før skal afslutte deres fag efter denne plan:

 • Ordinær prøve (1. prøveforsøg) Vintereksamen 2023/2024 (reeksamensbestemmelserne)
 • Omprøve (2. prøveforsøg) Vintereksamen 2023/2024 (reeksamensbestemmelserne)
 • Omprøve (3. prøveforsøg) Sommer 2024 (reeksamensbestemmelserne)
Forsinkede studerende, der derefter ikke har bestået H350014101 Mundtlig kommunikation 1 (Engelsk) og samtidig har bestået H350015101 Skriftlig sprogfærdighed 1 (Engelsk) skal sende en ansøgning til studienævnet om at få lov at følge en del af faget H350023101 Engelsk Sprog 1: Introduktion.

Forsinkede studerende, der derefter hverken har bestået H350014101 Mundtlig kommunikation 1 (Engelsk) eller H350015101 Skriftlig sprogfærdighed 1 (Engelsk) skal følge H350023101 Engelsk Sprog 1: Introduktion.

Faget H350023101 Engelsk Sprog 1: Introduktion erstatter faget H350014101 Mundtlig kommunikation 1 (Engelsk)
og faget H350015101 Skriftlig sprogfærdighed 1 (Engelsk).

Skema for faget

Yderligere information

Mundtlig kommunikation 1 kan indgå som valgfag på de andre sprogretninger (= Bisprog 1).
Kurset følges såvel af de studerende, der har det valgte sprog som hovedsprog, som af de studerende, der har valgt sproget som valgfag (Bisprog 1).

Undervisningstider - efteråret 2022
Hold Ea - tirsdag kl. 10-12
Hold Eb - onsdag kl. 10-12
Hold Ec - onsdag kl. 12-14

Se yderligere informationer enten ovenfor eller i kalenderfunktionen i Itslearning.

Faget undervises sidste gang i ES2022. Se hvornår eksamen udbydes under punktet Tidsmæssig placering. 
Der kan være fastsat overgangsbestemmelser for faget, se punktet Overgangsbestemmelser ovenfor.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode