Arbejdsret

Studienævn for Jura

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B660000102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B660000101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 08-02-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B660000101

Fagtitel

Arbejdsret

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Jura

Godkendelsesdato

08-02-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Christian Højer Schjøler chsc@sam.sdu.dk Juridisk Institut, Privatret

Udbudssteder

Odense

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Kendskab til andre juridiske fag er ikke nødvendigt - men det vil være en fordel.

Formål og sigte

De arbejdsretlige regler deler sig i to grene: 
 • Den individuelle ansættelsesretlige del vedrører forholdet mellem den enkelte medarbejder og arbejdsgiveren - ansættelse, arbejdsfunktioner, afskedigelse, ophævelse (beskyttelse herimod). 
 • Den kollektiv arbejdsretlige del vedrører overenskomsterne og håndhævelsen af disse - herunder behandlingen af overenskomstbrud - på de konkrete arbejdspladser. 
Formålet med faget er at skaffe de studerende en viden om en række arbejdsretlige regler, det vil sige love, overenskomster, grundsætninger og praksis, der regulerer forholdet mellem ledelse og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser - i private virksomheder såvel som inden for den offentlige sektor. En viden herom må antages at være af betydelig relevans for mange studerende i deres videre karriere.

Det er endvidere et formål, at de studerende opnår en færdighed i at kunne identificere og analysere konkrete arbejdsretlige problemstillinger og hertil anvende den juridiske metode - sammenkædning af faktiske omstændigheder med de relevante arbejdsretlige regler. 

Gennem således erhvervet viden og færdighed opnår de studerende en kompetence til - på arbejdsmarkedet - at kunne løse konfliktsituationer inden for det arbejdsretlige problemfelt og ved anvendelse af det komplicerede arbejdsretlige tvisteløsningssystem. 

Den arbejdsretlige kompetence kan også (og endnu bedre) anvendes til at forebygge, at der opstår juridiske uklarheder og deraf følgende konflikter på arbejdspladserne.

I særdeleshed hviler den individuelle ansættelsesret på obligationsretlige grundsætninger, og denne del har derfor tilknytning til den almindelige kontraktsret, hvormed de studerende har stiftet kendskab i faget Formueret på 1. år. Den offentlige ansættelsesret står i forbindelse med forvaltningsretten.

Indhold

Det arbejdsretlige systems grundstruktur: 
 • Det arbejdsretlige system 
 • Arbejdsret på det offentlige arbejdsmarked 
 • Arbejdsrettens internationale aspekter 
Grundregler for overenskomstforholdet: 
 • Det kollektive overenskomstforhold 
 • Aftale- og samarbejdsrelationer på arbejdspladsen 
 • Konfliktret og fredspligt 
 • Det fagretlige processystem 
Det individuelle ansættelsesforhold: 
 • Ansættelsesforholdets retsgrundlag 
 • Generelle principper for ansættelsesretlige relationer 
 • Ansættelse og ansættelsesformer 
 • Centrale arbejdsvilkår i det løbende ansættelsesforhold 
 • Ændring i og ophør af ansættelsesforhold 

Målbeskrivelse - viden

Den studerende kan:
 • Redegøre for de arbejdsretlige regler, det vil sige love, overenskomster, grundsætninger og praksis, der regulerer forholdet mellem ledelse og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser - i private virksomheder såvel som inden for den offentlige sektor.

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan:
 • Identificere relevante arbejdsretlige problemer på en måde, der viser overblik over retsområdet.
 • Analysere komplekse arbejdsretlige problemstillinger på en måde, der vidner om indsigt i de grundlæggende retsregler.
 • Anvende fagets terminologi, systematik og metode. 

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan:
 • løse konfliktsituationer inden for det arbejdsretlige problemfelt ved anvendelse af det komplicerede arbejdsretlige tvisteløsningssystem.

Litteratur

Jens Kristiansen: Grundlæggende arbejdsret, DJØF forlaget, seneste udgave. 
Ole Hasselbalch: Arbejdsmarkedets Regler, DJØF forlag, seneste udgave (en mulighed).
Evt. supplerende litteratur og andet materiale (oplyses ved semesterstart).
Litteraturens omfang forventes at være på ca. 250-350 sider.

Undervisningsform

Udgangspunktet er en teoretisk gennemgang af arbejdsrettens grundlæggende regler såvel inden for den kollektive arbejdsret som inden for den individuelle ansættelsesret med inddragelse af relevante domme og kendelser fra de forskellige afgørelsesorganer. Undervisningen vil tillige indramme reglerne i en praktisk kontekst, og der kan blive inddraget cases (aktiv deltagelse fra de studerende) til belysning af typiske arbejdsretlige problemstillinger. Endvidere kan undervisningen bestå af quizzer og/eller summeøvelser til fremme af den aktive studenterdeltagelse. 

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
2 timer pr. uge i 13 uger.

Arbejdsbelastning:
Med udgangspunkt i, at 1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer, udmønter de med faget forbundne aktiviteter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
Konfrontationstimer: 26 timer.
Forberedelse: 79 timer.
Prøve og forberedelse til prøve: 30 timer.
Total: 135 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: januar
Omprøve: februar

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

20 min. mundtlig prøve, uden forberedelse. 

ECTS-point

5

Uddybende information

Det enkelte prøvespørgsmål vil indeholde et centralt emne inden for det arbejdsretlige problemfelt, hvor den studerende skal kunne beskrive og redegøre for de relevante arbejdsretlige regler - og i vekslende udstrækning (afhængig af det enkelte emne) tillige væsentlige retlige afgørelser.

EKA

B660000102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 8941801 Arbejdsret.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2022 Valgfag Jura BA optag pr. 1. september 2020 Jura bachelor | Bachelor i Jura | Odense
Efterår 2022 Valgfag Bacheloruddannelsen i Økonomi - Samfundsøkonomisk linje, Odense, gældende fra 1. september 2020 BSc Oecon - 2022 | Bachelor i økonomi | Odense
Efterår 2022 Valgfag Bacheloruddannelsen i Økonomi - Erhvervsøkonomisk linje, Odense, gældende fra 1. september 2020 BSc Oecon - 2022 | Bachelor i økonomi | Odense
Efterår 2022 Valgfag Marketing og Brand Management - Odense Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2022 Valgfag International Business - Odense Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2022 Valgfag Generel Erhvervsøkonomi - Esbjerg Kolding Odense Slagelse Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2022 Valgfag HA(jur.) gældende for optag pr. 1. september 2020 HA(jur.) for studerende optaget pr. 1. september 2020 og fremefter - 2022 | HA(jur.) | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Christian Jensen cjen@sam.sdu.dk Juridisk Institut (00)

URL til MitSkema