Socialret

Studienævn for Jura

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B650014102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B650014101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 08-02-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B650014101

Fagtitel

Socialret

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Jura

Godkendelsesdato

08-02-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Kent Kristensen kkr@sam.sdu.dk Offentlig Ret

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Det anbefales, at den studerende har kendskab til juridisk metode og forvaltningsret.

Formål og sigte

Faget har til formål at give de studerende viden om den sociale organisations og opgavestruktur og at udvikle de studerendes færdigheder i at kunne identificere, analysere og vurdere socialretlige problemstillinger. 
Faget giver kompetence til at håndtere komplekse socialretlige problemstillinger. 

Socialret omhandler såvel socialforvaltningsretlige som materielle problemstillinger inden for det sociale område. Socialretten er en disciplin inden for den specielle forvaltningsret. Faget bygger videre på den grundlæggende forvaltningsret. Socialretten regulerer forholdet mellem borger og myndighed. Fordholdet til de sociale myndigheder kommer særligt til udtryk i forbindelse med de særlige socialretlige sagsbehandlingsregler, socialrettens principper for tildeling og udmåling af sociale pengeydelser (pensioner, sygedagpenge, kontant- og aktiveringshjælp), omsorgsydelser (handicapydelser og hjemmehjælp) og muligheden for at iværksætte socialretlige tvangsforanstaltninger (børn og unge).  

Faget bygger primært på dansk ret, men EU-retten inddrages, hvor det er særligt relevant.

I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på: 
• at give viden om teori og praksis inden for socialretten miljøretten 
• at give færdigheder i at identificere og analysere socialretlige problemstillinger med inddragelse af socialretlige principper og grundværdier 
• at argumentere for forskellige socialretlige løsninger af konkrete og komplekse problemstillinger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
• at formidle socialretlige problemstillinger med anvendelse af socialretlige begreber og terminologi på en juridisk korrekt sammenhængende og struktureret måde 

Indhold

Faget omfatter følgende hovedområder:
• Socialrettens organisation og opgaver
• Retten til grundlæggende forsørgelse
• Socialretlige sagsbehandlingsregler
• Principper for tildeling og udmåling af sociale pengeydelser (pensioner, sygedagpenge, kontant- og aktiveringshjælp) og omsorgsydelser (handicapydelser og hjemmehjælp) 
• Beskæftigelsesindsats og revalidering. 
• Børn og unge og de socialretlige foranstaltninger, herunder frivillige og tvangsmæssige indgreb og myndighedernes rolle heri. 
• Forholdet til EU retten
• Tilsyn og kontrol, socialbedrageri og tilbagebetaling af sociale ydelser. 

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal have viden om grundlæggende socialretlige problemstillinger, selvforsørgelsespligten, retten til grundlæggende forsørgelse og principper for tildeling og udmåling af pengeydelser, den sociale organisations opgaver og struktur, klagerettigheder og prøvelsesmuligheder.

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal have færdigheder i at kunne analysere og diskutere udvalgte socialretlige problemstillinger med inddragelse af relevante retskilder, at kunne argumentere for forskellige socialretlige løsninger af konkrete problemstillinger, at kunne identificerer og formidle socialretlige problemstillinger og at kunne formidle og formulere sin viden og argumentation metodisk, fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal opnå følgende kompetencer: 
Med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt at kunne identificere og forholde sig til grundlæggende socialretlige problemstillinger.
Med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt at kunne forklare, analysere og vurdere lovligheden og rigtigheden af socialretlige afgørelser og dispositioner.

Litteratur

Litteraturens omfang forventes at være på ca. 500-750 sider.

Kirsten Ketscher: Socialret, Karnow Group, nyeste udgave. I fornødent omfang vil der blive suppleret med nye artikler og retsakter.

Undervisningsform

Undervisningen baseres på dialogbaseret forelæsninger. Der indgår cases i undervisningen. Det forventes, at den enkelte studerende på forhånd har gjort sig bekendt med det af underviseren til lektionen opgivne litteratur mv.

En del af undervisningen vil foregå ved fysisk fremmøde på Syddansk Universitet i Odense, for de der ønsker det, og sideløbende hermed som fjernundervisning, idet undervisningen vil blive live streamet. Der er adgang til optagelserne efterfølgende.

Faget er tilrettelagt med blended learning. Før, efter og mellem forelæsningerne forventes den studerende, at arbejde med pensum og cases. For at sætte den studerende i stand til at kunne nå læringsmålene for faget, tilrettes fagets undervisning således, at der via forelæsning sker indføring i grundlæggende elementer suppleret med cases. Den studerende forudsættes aktivt at tage del i behandling og gennemgang af cases, hvad enten disse præsenteres under en konfrontationstime eller forinden er gjort tilgængelig i Itslearning. 

Der vil indgå tjek-spørgsmål til de enkelte emner/pensumkapitler, som de studerende kan besvare individuelt i Itslearning inden forelæsningerne. 

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning: 
21 forelæsningstimer fordelt på 3 undervisningslørdage (7 timer x 3 lørdage).

Arbejdsbelastning:
Med udgangspunkt i, at 1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer, udmønter de med faget forbundne aktiviteter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
Konfrontationstimer: 21 timer.
Forberedelse: 210 timer.
Eksamensforberedelse: 38 timer.
Eksamen: 1 time.
Total: 270 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

20 min. mundtlig prøve.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen.

ECTS-point

10

Uddybende information

Prøven i faget består af to dele:
Individuel skriftlig opgave i form af en synopsis om et selvvalgt emne inden for faget.
20 minutters mundtlig prøve uden forberedelse

Det er et krav for at kunne deltage i den mundtlige prøve, at den studerende har afleveret den skriftlige opgave. Såfremt prøven ikke bestås, skal den skriftlige opgave afleveres på ny.
Emne for synopsis vælges af den studerende inden for socialretten. Der tages i prøven udgangspunkt i den afleverede synopsis. Der kan i udprøvningen også stilles spørgsmål til fagets øvrige emner. Den studerende får en samlet karakter. 

EKA

B650014102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag, Socialret UVA 9017901. 
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Efterår 2022 Valgfag cand.jur. gældende fra 1. sept. 2020 Cand.jur. Heltid - 2022 | cand.jur | Odense
Efterår 2022 Valgfag cand.jur. deltid gældende fra 1. september 2020 Cand.jur. Deltid - 2022 | cand.jur | Odense
Efterår 2022 Valgfag cand.jur. erhvervskandidat gældende fra 1. sept. 2020 Cand.jur. Erhvervskandidat - 2022 | cand.jur | Odense
Efterår 2022 Valgfag cand.merc.(jur.), gældende fra 1. sept. 2020 Cand.merc.jur. - 2022 | cand.merc.jur. | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Mia Hvid-Wraae mhvid@sam.sdu.dk Juridisk Institut (00)

URL til Skemaplan