Regnskabsforståelse, deltid

Studienævn for Jura

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B650012102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B650012101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 20-02-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B650012101

Fagtitel

Regnskabsforståelse, deltid

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Jura

Godkendelsesdato

20-02-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Mogens Nielsen mni@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Formål og sigte

Jurister behandler ofte sager, som involverer virksomheders økonomiske forhold. Formålet med dette kursus er at give de studerende en grundlæggende viden om og forståelse af den information, virksomheders årsrapporter indeholder. Kurset giver endvidere de studerende færdigheder som sætter dem i stand til at analysere, fortolke og kritisk vurdere en virksomheds økonomiske situation. De studerende får herigennem kompetence til på overordnet niveau at rådgive sine klienter i sager som involverer virksomheders økonomiske forhold. I kurset sættes specielt fokus på den økonomiske del af årsrapportens information.

Indhold

 • Årsrapportens opbygning og indhold.
 • Elementær bogføring, herunder centrale begreber, metoder og procedurer.
 • Cash flow regnskab og periodiseret regnskab.
 • Årsregnskabets opstilling, balancens og resultatopgørelsens poster.
 • Pengestrømsopgørelsens opstilling og hovedelementer.
 • Koncernregnskabets formål og grundprincipperne for dets udarbejdelse.
 • Modeller og metoder til analyse og vurdering af en virksomheds strategiske position.
 • Analyse og vurdering af finansielle nøgletal.
 • Modeller og metoder til vurdering af egenkapitalens økonomiske værdi. 

Målbeskrivelse

Målet er, at de studerende - efter at have deltaget i Regnskabsforståelse - kan: 
 • Identificere og beskrive de centrale elementer som indgår i en virksomheds årsrapport.
 • Identificere og beskrive centrale begreber i virksomhedens bogholderi, sammenfatte det dobbelte bogholderis grundlæggende metode, og beskrive den almindelige årsafslutningsteknik.
 • Beskrive og forklare årsregnskabets skemaer og disses indbyrdes sammenhæng, herunder også indholdet af de enkelte skemaers hovedposter og deres indbyrdes sammenhæng.
 • Forklare og anvende udvalgte modeller og metoder med henblik på at vurdere virksomhedens strategiske position, og på grundlag heraf formulere hypoteser, om værdien af udvalgte finansielle nøgletal.
 • Beregne, fortolke og vurdere virksomhedens økonomiske situation ud fra udvalgte finansielle nøgletal.
 • Beskrive, sammenligne og anvende udvalgte modeller og metoder til bedømmelse af egenkapitalens økonomiske værdi. 

Litteratur

John Christensen og Mogens Nielsen: Virksomhedens årsregnskab. Syddansk Universitetsforlag, 6. udgave 2009. Diverse notater. Udvalgte danske børsnoterede virksomheders årsrapporter.

Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup 2017.

Undervisningsform

Undervisningen vil foregå ved forelæsninger med inddragelse af diskussioner og mindre opgaver samt cases. Konfrontationstimerne bliver suppleret af videooptagelser og andre aktiviteter inden for blended learning. 

Hertil kommer at de studerende i semesterets løb skal udarbejde en obligatorisk opgave, som i udgangspunktet udarbejdes i grupper, jfr. nedenfor. Opgaven består af 3 delrapporter, hvori en udvalgt børsnoteret dansk virksomhed analyseres og vurderes.

Alle timer vil foregå ved fysisk fremmøde på Syddansk Universitet i Odense og sideløbende hermed som fjernundervisning, idet undervisningen vil blive streamet med mulighed for efterfølgende adgang til optagelserne. 

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning: 
28 timer fordelt således: 4 x 7 timer. Undervisningen foregår om lørdagen.
6 timer fordelt således: 3x2 timer øvelsestimer. Øvelsestimerne ligger torsdag aften dansk tid.

Konfrontationstimer: 28.
Øvelsestimer: 6.
Forberedelse: 125,5.
Udarbejdelse af obligatoriske rapporter: 60.
Eksamensforberedelse: 50.
Eksamen: 0,5.
Total: 270.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: januar.
Omprøve: februar.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

ECTS-point

10

Uddybende information

Faget evalueres ved en 20 minutters mundtlig prøve uden forberedelse. 

Prøven tager udgangspunkt i den analyse af en dansk børsnoteret virksomhed, den studerende har udarbejdet i semesterets løb. Dette skal som udgangspunkt ske i grupper på 2-3 studerende, men analysen kan også udarbejdes alene. Analysen omfatter en strategisk analyse, en regnskabsanalyse samt en værdiansættelse af virksomhedens egenkapital med en af de i undervisningen gennemgåede modeller. Underviseren udvælger de konkrete virksomheder, som de enkelte grupper kan vælge mellem. Underviseren anviser den model den enkelte gruppe skal benytte til vurdering af den økonomiske værdi af virksomhedens egenkapital. Analysen udarbejdes som 3 delrapporter. Da analysen er en eksamensbetingelse er det et krav, at den enkelte studerendes bidrag skal kunne konstateres. Det skal således fremgå, hvilke dele af hver enkelt delrapport hver studerende er ansvarlig for. Delrapporter som ikke umiddelbart godkendes af underviseren kan forbedres inden prøven.

Anden del af prøven gennemføres ved, at den studerende trækker et spørgsmål inden for bogføring, regnskabsteknik eller regnskabsrapportering og redegør for det stillede spørgsmål. Denne prøveform er altid individuel. Prøven skal teste målopfyldelsen på de anførte punkter.

Til omprøven afleveres analysen, som blev udarbejdet i løbet af semestret. Anden del af prøven gennemføres på samme måde som til ordinær prøve.

EKA

B650012102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Regnskabsforståelse, UVA 8901301.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold.

Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.

Den studerende skal selv sørge for at tilmelde sig omprøven i faget via studenter selvbetjeningen i tilmeldingsperioden.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester