Seminar (cand.jur. (deltid)

Studienævn for Jura

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B650011102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B650011101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 19-02-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B650011101

Fagtitel

Seminar (cand.jur. (deltid)

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Jura

Godkendelsesdato

19-02-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Ole Hammerslev ohv@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Ingen.

Formål og sigte

I stedet for et valgfag kan der udarbejdes et seminar af 10 ECTS i alt. Formålet med seminaret er at give den studerende mulighed for at opnå viden i forhold til et selvvalgt juridisk emne.
Studienævn for Jura kan efter ansøgning give tilladelse til, at der udarbejdes et seminar inden for et ikke-juridisk emne af nærliggende betydning for retsvidenskaben.

Seminaret giver færdigheder i:
- at stille konkrete problemstillinger
- identificere og anvende relevant teori og metode
- selvstændigt at analysere juridiske problemstillinger
- skriftligt at behandle og formidle juridiske problemstillinger og analyser

Seminaret skal give kompetencer til at udarbejde rapporter, notater mv. ud fra afgrænsede problemstillinger.

Seminaret lægger sig op ad uddannelsens øvrige fag, idet den studerende får mulighed for dyberegående analyse af retsvidenskabelige problemstillinger.

Indhold

Emnet vælges af den studerende inden for eller på tværs af de fagområder, der er godkendt på cand.jur.-studiet.
Emnet skal godkendes af en underviser/VIP-ansat, som efter aftale skal bedømme seminaret, og af den fagansvarlige.

Seminaret, der skal udarbejdes individuelt, skal have et omfang på 20 sider (10 ECTS). Der henvises i øvrigt til de almindelige retningslinjer for skriftlige opgaver vedtaget af Studienævnet for Jura.

Tidligere opgavebesvarelser/projekter må ikke indgå i en seminaropgave. Tidligere opgavebesvarelser/projekter kan forlanges indleveret samtidig med en seminaropgave.
Hvis en seminaropgave afleveres i samme termin som kandidatafhandlingen/specialet, skal seminaropgavens problemstilling ligge uden for kandidatafhandlingens/specialets område.

Et seminar skrevet på engelsk på min. 10 ECTS kan opfylde studieordningens krav om, at min. et juridisk valgfag (10 ECTS) skal være engelsksproget.

Målbeskrivelse

Den studerende skal kunne identificere de relevante retlige problemstillinger inden for det valgte emne og redegøre for samt analysere relevante problemstillinger inden for det valgte emne med anvendelse af relevant teori, metode, empiri og retskilder.

Den studerende skal kunne opstille en konklusion på opgaven i den udstrækning det via analyserne er muligt.

Mere specifikt skal den studerende være i stand til at:
  • Identificere og opstille en afgrænset og relevant problemstilling
  • Argumentere for teori- og metodevalg
  • Vise kendskab til litteraturen inden for det valgte emne
  • Anvende de valgte teorier, metoder og relevante retskilder
  • Analysere problemstillingen ud fra relevant teori, metode, empiri og retskilder
  • At skrive klart med brug af begreber fra problemstilling(er)n(e)s område

Litteratur

Afhænger af det valgte emne. Dog skal et kendskab til litteraturen inden for det valgte emne vises.

Undervisningsform

Der gives ingen vejledning.

Seminaret kan afvikles i både forårs- og efterårssemesteret.

Tilmelding til seminaret kan kun ske ved udfyldelse af seminarblanketten. Det er ikke muligt at tilmelde sig seminaret via selvbetjeningen. Du finder blanketten på din uddannelses side på MitSDU.dk.

Blanketten skal være udfyldt og godkendt senest d. 20. november for tilmelding i forårssemesteret og d. 20. maj for tilmelding til efterårssemesteret.

Blanketten skal godkendes af den fagansvarlige, samt en udpeget fagkyndig. Det er den studerendes ansvar, at kontakte en relevant underviser med henblik på at angive denne som fagkyndige. Det er den fagkyndige, der derefter skal godkende blanketten, og senere bedømme seminaret.

Når den fagkyndige har godkendt blanketten, skal den fagansvarlige ligeledes godkende. Først når begge parter har godkendt blanketten, kan der ske tilmelding til seminaret. 

Arbejdsbelastning

Samlet arbejdsbelastning for den studerendes egen indsats anslås som værende 27 studenterarbejdstimer pr. ECTS.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Seminaret bedømmes i juni eller januar måned. 
Omprøve i august eller februar.  

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Projektrapport

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

Seminaropgaven afleveres senest den 1. hverdag i juni eller januar med henblik på bedømmelse i juni eller januar. For omprøven afleveres seminaret senest den 1. hverdag i februar eller august.

Omfang

20 sider á 2400 anslag pr. side (10 ECTS).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Indlevering af besvarelse

Gennem SDUassignment i kurset i Blackboard

ECTS-point

10

Uddybende information

Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Omprøven kan kun ske på basis af et nyt seminar, hvilket dog ikke forudsætter valg af nyt emne, men forudsætter en ny problemformulering, der godkendes af en underviser/VIP-ansat, som efter aftale skal bedømme seminaret. Bestås seminaret ikke ved omeksamen, kan du få et tredje forsøg efter samme regler, som gælder for andet forsøg.

De studerendes opfyldelse af læringsmålene testes ved en prøve, der består af en seminaropgave.

Afleveres der ikke inden for fristen, tæller dette som et prøveforsøg, såfremt man er tilmeldt prøven i den pågældende termin.

EKA

B650011102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Seminar 1D., Seminar (cand.jur. (deltid)) / Seminar (cand.jur. (deltid))

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres. 

Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

URL til Skemaplan

Odense
Vis fuldt skema (start F23)
Vis fuldt skema (start E23)