Rekonstruktions- og Insolvensprocesret

Studienævn for Jura

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B650010102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B650010101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 08-02-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B650010101

Fagtitel

Rekonstruktions- og Insolvensprocesret

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Jura

Godkendelsesdato

08-02-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Hans Viggo Godsk Pedersen hvp@sam.sdu.dk Privatret

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Bestået fagene "Formueret" og "Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse".

Formål og sigte

Formålet er at give de studerende et indgående kendskab til den centrale, materielle og processuelle rekonstruktionsret. Faget har til formål at give de studerende viden om og dermed grundig indføring i konkurslovens regler om rekonstruktion og i de processuelle regler ved insolvensbehandling. Endvidere har faget til formål at videreudvikle de studerendes færdigheder i selvstændigt at identificere, analysere og vurdere konkrete retsforhold i lyset af de relevante retsregler. I den forbindelse opnår de studerende færdigheder i at anvende juridisk metode til at vurdere teoretiske og praktisk komplicerede juridiske problemstillinger inden for rekonstruktionsretten. Endelig videreudvikles de studerendes færdigheder i at formulere og formidle de rekonstruktionsretlige problemstillinger og løsningsmodeller. De studerende opnår herved kompetence til på et sagligt grundlag at løse eller forebygge problemstillinger af rekonstruktionsretlig karakter.

Faget bygger på viden, færdigheder og kompetencer opnået i fagene Formueret, Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse og Selskabsret.

Indhold

De centrale områder i faget er: 
 • Insolvensretlige grundbegreber
 • Rekonstruktionslovgivningen
 • Fristdagen
 • Rekontruktionsprocessen
 • Kreditorpositioner
 • Dispositioner
 • Frivillige gældsordninger
 • Rekontruktionens indhold
 • Rekontruktionsmaterialet
 • Omstødelse
 • Rekontruktionens virkninger
 • Supplerende modeller og udenretlig rekonstruktion
 • Skattemæssige forhold samt Boets regnskabsaflæggelse

Målbeskrivelse - viden

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende skal kunne identificere de grundlæggende retlige problemstillinger inden for fagets centrale områder. 

De studerende skal tillige kunne diskutere og reflektere over de nævnte reglers anvendelse på konkrete tilfælde. De studerende skal kunne redegøre for:
 • strukturen i konkursloven
 • hvilke begivenheder, der kan statuere fristdag
 • sløjfereglernes anvendelse, og forudsætningerne for genoplivning af en fristdag
 • fristdagens betydning i forbindelse med rekonstruktion
 • omstødelsesreglernes anvendelse
 • insolvensretlige grundbegreber
 • de centrale elementer i rekonstruktionslovgivningen
 • rekonstruktørens muligheder for at overtage ledelsen i en juridisk person og habilitetsproblemer, der måtte være forbundet hermed
 • rekonstruktionsprocessen, herunder tidsrammerne for udsendelse af kreditorinformation, afholdelse af kreditormøde og afstemningsmøde, samt mulighederne for udsættelse
 • afstemningsreglerne på kreditormødet og afstemningsmødet
 • hvorledes udlæg, arrest og forskellige former for pant behandles i rekonstruktion
 • kyldnerens muligheder for at disponere over sine aktiver og passiver under rekonstruktionen
 • de forskellige muligheder for rekonstruktion, herunder tvangsakkord, virksomhedsoverdragelse samt kombinationer heraf - rekonstruktionsmaterialet
 • hvilke fordringer der i rekonstruktion akkorderes, hvilke der bortfalder og hvilke der dækkes fuldt ud
 • skifterettens opgaver i rekonstruktion
 • rekonstruktionens stadfæstelse og forudsætningerne herfor
 • rekonstruktionens virkninger og rekonstruktionens retlige status
 • konsekvenserne af skyldnerens manglende overholdelse af den stadfæstede rekonstruktion
 • forskellen på retlig rekonstruktion og frivillige gældsordninger
 • former for frivillige gældsordninger, herunder akkord, likvidationsakkord og betalingsudsættelse
 • de retlige konsekvenser af manglende overholdelse af indgåede frivillige gældsordninger
 • den skattemæssige behandling i rekonstruktion, herunder eksempelvis hvornår nedsættelse af en fordring medfører skattepligt for skyldner, og hvornår den er skattefri, samt den skattemæssige behandling af kreditor
 • formålet og indholdet af en modregnet balance og problemstillingerne i forbindelse hermed.

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan anvende:
 • sløjfereglernes og forudsætningerne for genoplivning af en fristdag
 • omstødelsesreglerne
 • reglerne om behandlingen af udlæg, arrest og forskellige former for pant i rekonstruktion
 • reglerne om behandlingen af forskellige fordringer ved rekonstruktion
 • konkurslovens regler om udarbejdelse af en modregnet balance og materiale i forbindelse dermed

Målbeskrivelse - kompetencer

De studerende får den teoretiske kompetence til at udarbejde det materiale, en regnskabskyndig tillidsmand skal udarbejde ved en rekonstruktion.

Litteratur

Oplyses ved undervisningsstart, men litteraturens omfang forventes at være på ca. 500-750 sider.

Undervisningsform

En del af undervisningen vil foregå ved fysisk fremmøde på Syddansk Universitet i Odense, for de der ønsker det, og sideløbende hermed som fjernundervisning, idet undervisningen vil blive livecastet. Undervisningen suppleres med diverse læringsaktiviteter, herunder videoklip og elektroniske checkspørgsmål mv.

For at sætte deltageren i stand til at opfylde læringsmålene vil læringen være baseret på arbejde med teori og retspraksis, herunder praksisrelaterede opgaver og cases, således at der fokuseres på anvendelsen af den juridiske regulering på konkrete problemstillinger.

Der stilles krav om selvstændige aktiviteter udover konfrontationsundervisningen. Udover forelæsningerne vil der således være andre læringsaktiviteter, fx cases/øvelsesopgaver til underbygning og illustration af de i pensum indeholdte problemstillinger.

Arbejdsbelastning

Skemalagte timer:
3 lørdage af 7 timer pr. gang.

Arbejdsbelastning:
Med udgangspunkt i, at 1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer, udmønter de med faget forbundne aktiviteter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde, såfremt faget udbydes med 30 timer:
Konfrontationstimer (forelæsning med dialog): 21 timer.
Forberedelse til konfrontationstimer og eksamen: 248,5 timer.
Eksamen: 0,5 timer.
Total: 270 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve i januar.

Omprøve i februar.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

20 minutter

ECTS-point

10

Uddybende information

De studerendes opfyldelse af læringsmålene testes ved en prøve, der tilrettelægges som en mundtlig eksamen uden forberedelse med en varighed på ca. 20 minutter inkl. votering. Forud for prøven annonceres det på fagets side i Itslearning, hvilke overordnede spørgsmål den studerende kan trække. Eksaminator kan vælge at supplere med skriftlige underspørgsmål, som er ukendte for den studerende.

De studerende skal under eksaminationen trække et emne inden for faget. Under den mundtlige eksamination skal den studerende demonstrere sin opfyldelse af læringsmålene.

EKA

B650010102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag NytdelKA, Rekonstruktions- og Insolvensprocesret, deltid / Insolvency Law, part time og B630031101 og B630027101 Rekonstruktions- og insolvensprocesret.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Efterår 2023 Valgfag cand.jur. gældende fra 1. sept. 2020 Cand.jur. Heltid - 2022 | cand.jur | Odense
Efterår 2022 Valgfag cand.jur. gældende fra 1. sept. 2020 Cand.jur. Heltid - 2022 | cand.jur | Odense
Efterår 2022 Valgfag cand.jur. deltid gældende fra 1. september 2020 Cand.jur. Deltid - 2022 | cand.jur | Odense
Efterår 2022 Valgfag cand.jur. erhvervskandidat gældende fra 1. sept. 2020 Cand.jur. Erhvervskandidat - 2022 | cand.jur | Odense
Efterår 2022 Valgfag cand.merc.(jur.), gældende fra 1. sept. 2020 Cand.merc.jur. - 2022 | cand.merc.jur. | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Troels Michael Lilja tml@sam.sdu.dk Juridisk Institut

URL til Skemaplan