Artikelskrivning, deltid

Studienævn for Jura

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B650009102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B650009101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 20-02-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B650009101

Fagtitel

Artikelskrivning, deltid

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Jura

Godkendelsesdato

20-02-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Kristina Siig kms@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

BA Jura., HA(Jur.) eller lignende forudsætninger. Deltagelse sker efter motiveret ansøgning på max. 2 normalsider, med angivelse af projektets emne, afgrænsning og metode samt foreløbig litteraturliste.

Ansøgningen afleveres til den fagansvarlige med angivelse af relevante kontaktoplysninger: e-mail-adresse samt telefonnummer.
Faget kan tages i efteråret og foråret. Med henblik på artikelskrivning i forårssemestret afleveres ansøgningen senest den 15. november. Alle ansøgere modtager svar senest 30. november.
Med henblik på artikelskrivning i efterårssemestret afleveres ansøgningen senest den 15. maj. Alle ansøgere modtager svar senest 30. maj.

Ansøgningen vurderes af den fagansvarlige evt. efter konsultation med anden relevant fagperson.

Formål og sigte

Faget er en del af Juridisk Instituts talentudviklingsprogram, og honoreres med 10 ECTS i tillæg til de 120 ECTS, der ellers opnås på kandidatuddannelsen. Deltagelse forudsætter, at den studerende ikke er eller bliver forsinket i sine studier og at den studerende i øvrigt er fuldt studieaktiv.

Formålet med kurset er i første række, at den studerende bliver i stand til under vejledning at udarbejde en videnskabelig artikel. Den studerende skal således ikke skrive en rapport/seminar eller et kortere speciale, men arbejde med den specifikke fremstillingsmetode, der anvendes i juridiske artikler. Formålet er dernæst, at den studerende bliver i stand til at se styrker og svagheder ved eget og andres arbejde og dermed bliver i stand til at vurdere et arbejdes forskningsmæssige kvaliteter.

Faget tilsigter at videreudvikle de skriftlige kompetencer som den studerende tilegnede sig ved skrivning af bacheloropgaven. Den studerende vil gennem tilegnelse af viden om fremstillingsteknikker, samt opbygning af færdigheder mht. anvendelse af den juridiske metode på den måde, som forventes i videnskabelige arbejder, opnå kompetencer inden for den juridiske akademiske disciplin.

Indhold

Det faglige indhold vil afhænge af emnet for artiklen. Faget henvender sig ikke til en bestemt juridisk disciplin og er således åbent for artikelforslag inden for alle fagområder. Baggrunden for artiklen kunne evt. (men behøver ikke) være en delproblemstilling i en bachelorrapport eller en synopsis skrevet i et andet fag.

Tidligere opgavebesvarelser/projekter må ikke indgå i en artikel. Tidligere opgavebesvarelser/projekter kan forlanges indleveret samtidig med artiklen.

Hvis en artikel afleveres i samme termin som kandidatafhandlingen/specialet, skal artiklens problemstilling ligge uden for kandidatafhandlingens/specialets område.

Målbeskrivelse

For at opfylde fagets formål skal den studerende vise, at vedkommende er i stand til at skrive en artikel, der i sit indhold opfylder de kvalitative krav, man kan forvente, for at artiklen kan betegnes som videnskabelig.

Sådanne kvalitative krav kan ikke oplistes udtømmende, men vil for eksempel kunne indeholde nogle af følgende parametre:
  • At der er tale om behandling af et omfattende materiale.
  • At der er tale om behandling af et nyt retsområde eller en ny problemstilling.
  • At der indgår udenlandsk materiale.
  • At der er reflekteret over metode og at denne refleksion er kommet til udtryk i artiklen.
  • At der er brugt flere juridiske metoder.
  • At artiklen er tværdisciplinær.
  • At fremstillingen er godt struktureret, systematisk og velskrevet.
  • At argumentationen/dokumentationen er overbevisende.

Det kræves herunder af den studerende, at vedkommende kan anvende den accepterede juridiske metode inden for det givne felt. Det kræves yderligere, at den studerende kender til ovenstående og andre kvantitative parametre for videnskabelighed samt kan anvende disse ved fremstillingen af sit eget arbejde, samt anvende disse i forbindelse med evaluering og kritik af eget arbejde. Endelig kræves det, at den studerende kan identificere og anvende anerkendte principper for skriftlig juridisk argumentations- og fremstillingsteknik.

De studerende forventes m.a.o. at lave et stykke akademisk arbejde af så høj kvalitet, at det med rimelighed vil kunne sendes til publicering i et relevant tidsskrift.

Litteratur

Litteraturen vil afhænge af emnet. Den studerende forventes selv at være ansvarlig for sin informations- og litteratursøgning.

Undervisningsform

Den studerende skal udarbejde en artikel (den "egne" artikel) i omfang 15-20 normalsider. Artiklen vil blive publiceret online på Juridisk Instituts hjemmeside; det tilsigtes dog primært, at artiklen skal få et større nationalt eller internationalt publikum. De tilknyttede fagpersoner vil være behjælpelige med udpegning af publiceringskanaler. I det omfang, den bedst egnede publiceringskanal ikke antager studenterartikler, kan den tilknyttede fagperson evt. fremstå som medforfatter efter individuel aftale med den studerende. Artiklen vil kunne udarbejdes på engelsk. I så fald tæller faget som et engelsksproget valgfag.

De studerende tilbydes individuel vejledning af en relevant fagperson. Den studerende skal selv tage kontakt til relevant fagperson og aftale vejledningsforløbet. Den fagansvarlige er behjælpelig med at udpege fagperson.

Vejledningen består dels i gennemlæsninger med kommentarer af, dels ved møder med, fagpersonen. Der vil være maksimalt 8 timers vejledning tilgængeligt for den studerende inklusive den tid, fagpersonen bruger på gennemlæsning af udkast.

Arbejdsbelastning

Den studerende må forvente at arbejdsbelastningen svarer til i hvert fald 270 arbejdstimer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve i januar og juni.
Omprøve i februar og august.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

Senest den første hverdag i januar eller juni (ved omprøven senest den sidste hverdag i februar eller august)

Omfang

15-20 sider af 2400 anslag, som tælles med mellemrum.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Udlevering af opgave

Udleveres ikke.

Indlevering af besvarelse

Gennem SDUassignment i kurset i Blackboard

ECTS-point

10

Uddybende information

Det vil i dette fag sige, at den egne artikel er afleveret hhv. 1. hverdag i januar eller juni i den relevante prøvetermin. Ved deltagelse i omprøven skal den egne artikel være afleveret hhv. sidste hverdag i februar eller august. Ved omprøven er det den oprindelige artikel, der genindleveres med rettelser.'

Den studerende skal selv sørge for at tilmelde sig omprøven i faget via studenter selvbetjeningen i tilmeldingsperioden.

EKA

B650009102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Undervisningsaktivitetsnr.: 92034401. 

Egen artikel, 10 ECTS (fagnr. 92034402)

Fagets hovedfagnr.: 10 ECTS: 92034401

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres. 

Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold.
Opfylder den studerende ikke de af universitetet fastsatte forudsætninger for at deltage i prøven, er der brugt et prøveforsøg, medmindre universitetet har dispenseret, fordi der foreligger usædvanlige forhold.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

URL til Skemaplan