Projektorienteret forløb, deltid, 10 ECTS

Studienævn for Jura

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B650008102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B650008101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 20-02-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B650008101

Fagtitel

Projektorienteret forløb, deltid, 10 ECTS

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Jura

Godkendelsesdato

20-02-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jakob Juul-Sandberg jju@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

HA(jur.) eller BA i Jura.

Formål og sigte

Formålet er at give den studerende mulighed for at integrere praktiske og juridiske (og/eller erhvervsøkonomiske) problemstillinger i kandidatuddannelsen og herved få mulighed for at afprøve sine erhvervede kompetencer fra den studerendes fagområder.

Den studerende skal opnå viden om, hvordan konkrete juridiske og/eller erhvervsøkonomiske problemstillinger indenfor et givent forretningsområde håndteres i praksis. Endvidere tilegner den studerende sig færdigheder i skriftlig og mundtlig kommunikation af juridiske og/eller erhvervsøkonomiske forhold til projektstedet og dets ansatte, aftagere, kunder eller brugere. Den studerende opnår herved kompetencer i selvstændig juridisk og/eller økonomisk sagsbehandling.

Den studerende opnår kendskab til kvalificerede juridiske og/eller erhvervsøkonomiske forhold på det pågældende projektsted, og til hvorledes disse behandles i praksis. Deltageren skal opnå kendskab til projektstedets sagsgang og funktioner indenfor de relevante fagområder, så den studerende bliver i stand til at håndtere og løse problemstillinger på fagområdet i praksis.

Faget skal bygge videre på de kompetencer, som deltageren har opnået dels gennem tilegnelsen af metode, dels gennem undervisningen i de juridiske/erhvervsøkonomiske fag på bachelorniveau - afhængigt af hvilket fagområdet projektstedet beskæftiger sig med.

Indhold

Den studerende behandler, i samarbejde med projektstedet, en eller flere konkrete problemstillinger og deltager i daglige arbejdsopgaver, der er relateret til den studerendes fagområder.

Det projektorienterede forløb afsluttes med udarbejdelse af en rapport, som danner grundlag for den endelige godkendelse af opholdet af den fagansvarlige og Studielederen.

Inden det projektorienterede forløb påbegyndes, skal det forhåndsgodkendes af den fagansvarlige på Syddansk Universitet (Blanket kan findes på nettet).

Ansøgningen skal vedlægges en skriftlig bekræftelse fra projektstedet, indeholdende en kort beskrivelse af arbejdets art, angivelse af de tidsmæssige rammer herfor samt en kontaktperson på projektstedet. Projektstedet vælges af den studerende.  

Der henvises i øvrigt til "Vejledning for projektorienteret forløb" som findes på studiets hjemmeside.

Det projektorienterede forløb må ikke honoreres med løn, da det er en ECTS-bærende aktivitet, og der samtidigt kan udbetales SU til den studerende. Virksomheder og organisationer kan give studerende i ulønnede projektorienterede forløb og på ulønnede studieophold en erkendtlighed på op til 3.000 kr. om måneden. Studerende der deltager i projektorienterede forløb i udlandet kan modtage løn, hvis der i det pågældende land er lovkrav om mindsteløn forbundet med forløbet.

Projektorienteret forløb kan ikke finde sted i virksomheder, hvor den studerende i forvejen er ansat eller har været ansat.

Målbeskrivelse

Deltageren skal i rapporten kunne demonstrere evnen til at anvende og reflektere over teori og metode i beskrivelsen og evalueringen af de konkrete arbejdsopgaver på projektstedet.

Når projektorienteret forløb er gennemført, skal der afleveres en rapport til fagansvarlige. Der skal samme dag udfyldes andel del af den elektroniske blanket med henblik på endelig godkendelse af projektorienteret forløb. Rapporten skal indeholde en afrapportering om opholdets indhold og en seminarlignende behandling af en teoretisk problemstilling i relation til opholdet. Omfanget af rapporten skal være på ca. 10 sider - heraf skal den teoretiske fremstilling udgøre ca. halvdelen. Rapporten godkendes af den fagansvarlige og Studielederen.    

Litteratur

Afhænger af det valgte emne.

Undervisningsform

Opholdet vil typisk have en varighed på 1 semester med et omfang svarende til belastningen på 10 ECTS, hvor det skal bestå i fuldtidsarbejde som en integreret del af projektstedet. Kortere og mere intense ophold kan dog godkendes. Opholdet kan være projektorienteret. Det er muligt efter aftale med projektstedet at kombinere opholdet med deltagelse i 1-2 andre fag.

Opholdet kan afvikles i både forårs- og efterårssemesteret.

Arbejdsbelastning

None

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Efter projektorienteret forløb er gennemført.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Projektrapport

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

Rapporten afleveres senest 3 måneder efter slutningen af projektorienteret forløb.

Omfang

ca. 10 sider af 2400 anslag (som tælles med mellemrum) - heraf skal den teoretiske fremstilling udgøre ca. halvdelen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Udlevering af opgave

 Ingen

Indlevering af besvarelse

Rapporten skal afleveres elektronisk via SDU-Assignment.

ECTS-point

10

Uddybende information

Rapporten vurderes internt af en udpeget bedømmer (kontaktpersonen) som bestået eller ikke bestået. Rapporten skal indeholde en afrapportering om opholdets indhold og en seminarlignende behandling af en teoretisk problemstilling i relation til opholdet. Den studerende skal søge den fagansvarlige om endelig godkendelse af ECTS. Rapporten godkendes af den fagansvarlige og Studielederen.

Såfremt rapporten ikke godkendes, kan der indleveres en ny rapport efter nærmere aftale med bedømmeren, hvilket ikke forudsætter valg af nyt emne.

EKA

B650008102

Ekstern kommentar

98050101

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 98050101, Projektorienteret forløb, deltid, 10 ECTS.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold.
Opfylder den studerende ikke de af universitetet fastsatte forudsætninger for at deltage i prøven, er der brugt et prøveforsøg, medmindre universitetet har dispenseret, fordi der foreligger usædvanlige forhold.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester