Skatteret

Studienævn for Jura

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B650005102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B650005101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 12-03-2024


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B650005101

Fagtitel

Skatteret

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Jura

Godkendelsesdato

12-03-2024

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jane Ferniss jfe@sam.sdu.dk Juridisk Institut

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger


Formål og sigte

Skatteretten er læren om de retsregler, der danner grundlaget for beskatning af de civilretslige dispositioner, som foretages af personer og selskaber m.v., der er skattepligtige til Danmark.

Indenfor næsten alle juridiske discipliner opstår der skatteretlige spørgsmål, f.eks. indenfor selskabsret, erstatningsret, forvaltningsret og handel med fast ejendom. Skatteretten ligger således i naturlig forlængelse af disse fag. Faget er derfor særdeles relevant for alle jurister.

Formålet med faget er at give de studerende et overblik over skatteretten samt en indgående viden om et udvalg af de retsregler, der er bestemmende for indkomstbeskatningen af personer, herunder personligt erhvervsdrivende og selskaber m.v. På baggrund heraf vil de studerende opnå færdigheder i at kunne konstatere, hvornår der vil kunne opstå spørgsmål, der har betydning for indkomstbeskatningen.

Endvidere opnår de studerende ved anvendelse af juridiske metode kompetence til på grundlag af en beskrivelse af en bestemt disposition at kunne forudsige og /eller bedømme de skattemæssige konsekvenser af denne disposition, og til skriftligt at kunne redegøre for de relevante retskilder, der ligger til grund for afgørelsen og argumentere herfor på en struktureret og sammenhængende måde.

Indhold

 • Indkomstskattesystemet samt skatterettens retskilder
 • Skatteforvaltningsret
 • Indkomstbeskatning
 • Fradragsregler
 • Kapitalgevinstbeskatning, herunder beskatning af aktier, fast ejendom, kursgevinster mv.
 • Skattepligt for personer og selskaber samt introduktion til international dobbeltbeskatning
 • Familiebeskatning

Målbeskrivelse - viden

For at opnå fagets formål er læringsmålene for faget, at den studerende skal opnå:
 • Viden om skatterettens grundbegreber, principper, regler, reglernes sammenhænge og fagudtryk inden for de dele af skatteretten som faget indeholder og færdigheder i at kunne forstå og anvende disse.

Målbeskrivelse - færdigheder

For at opnå fagets formål er læringsmålene for faget, at den studerende skal opnå:
 • Færdigheder i at kunne forstå og anvende skatterettens grundbegreber, principper, regler, reglernes sammenhænge og fagudtryk inden for de dele af skatteretten som faget indeholder.

Målbeskrivelse - kompetencer

For at opnå fagets formål er læringsmålene for faget, at den studerende skal opnå:
 • Kompetence til at identificere og skriftligt beskrive de skatteretlige problemstillinger, der er forbundet med en konkret civilretlig disposition, der ligger inden for de emner, der udgør fagets indhold på en klar, struktureret og juridisk relevant måde.
 • Kompetence til ved anvendelse af juridiske metode og juridiske argumentationsteknikker at kunne vurdere og beskrive de skatteretlige konsekvenser af dispositionen på en klar, struktureret og juridisk relevant måde, herunder kunne redegøre for de retskilder og juridiske vurderinger, der ligger til grund for besvarelsen. 

Litteratur

Litteraturens omfang forventes at være på ca. 500-750 sider.

Skatteretten 1, seneste udgave af Jan Pedersen m.fl., Forlaget Karnov Group (10. udg.) 2024.

Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 2006 af Jane Ferniss afsnit 3.3., Forlaget Karnov
En opdateret skattelovssamling f.eks. Skattelovsamling med noter, 2024/2, Forlaget Karnov.

Undervisningsform

For at opfylde læringsmålene er undervisningen tilrettelagt således, at der gennem videooptagelser, forelæsninger, øvelsesopgaver med konkrete problemstillinger, elementer af blended learning og selvstudier opnås en viden om og forståelse for faget.

I undervisningen gennemgås der løbende praktiske eksempler mv. til illustration af de centrale problemstillinger mv. Endvidere får den studerende mulighed for imellem undervisningslektionerne og i undervisningen at arbejde med mindre opgaver enkeltvis og/eller i summegrupper.

Der undervises i de centrale bestemmelser mv. inden for det aktuelle emne og der fokuseres på sammenhænge og principper i skatteretten. Der lægges generelt op til løbende dialog, diskussion mv. i undervisningen.

For at få det optimale udbytte af faget anbefales det, at den studerende er forberedt til undervisningen.

Undervisningen foregår om lørdagen:
De skemalagte timer vil foregå ved fysisk fremmøde på Syddansk Universitet i Odense og vil blive live streamet. Studerende på faget er indforstået med, at undervisningen optages både i lyd og billeder.
Studerende indskrevet som deltidsstuderende og på erhvervskandidaten har adgang til livestreaming af undervisningen og efterfølgende optagelserne. 
Studerende indskrevet som heltids-/dagstuderende (eller på enkeltfag) har hverken adgang til livestreaming eller optagelserne efterfølgende. Disse studerende har alene adgang til blended learning materialet.

Arbejdsbelastning

Skemalagte timer:
7 timer pr. lørdag over 4 lørdage. Undervisningen foregår om lørdagen.

Arbejdsbelastning:
Med udgangspunkt i, at 1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer, udmønter de med faget forbundne aktiviteter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
Konfrontationstimer: 28 timer.
Forberedelse: 178 timer.
Forberedelse til prøve: 60 timer.
Prøve: 4 timer.
Total: 270 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timer.

Omfang

Ingen begrænsninger

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Udlevering af opgave

Udleveres via Digital Eksamen.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen. Besvarelsen kan IKKE suppleres med håndskrevne bilag.

ECTS-point

10

Uddybende information

Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.

Den studerendes opfyldelse af læringsmålene ved en skriftlig eksamen med hjælpemidler.

Den skriftlige eksamen har form af et antal opgaver, hvor den studerende ud fra konkrete oplysninger skal demonstrere sin opfyldelse af læringsmålene for faget.

EKA

B650005102

Overgangsbestemmelser

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 92022001 Skatteret (deltid), B630032101 Skatteret og B630013101 Skatteret.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Efterår 2024 Obligatorisk cand.jur. erhvervskandidat gældende fra 1. sept. 2020 Cand.jur. Erhvervskandidat - 2023 | cand.jur | Odense 1
Efterår 2024 Obligatorisk cand.jur. deltid gældende fra 1. september 2020 Cand.jur. Deltid - 2023 | cand.jur | Odense 1

URL til Skemaplan