Kandidatspeciale

Studienævn for Jura

Undervisningssprog: Dansk, Engelsk
EKA: B650003112, B650003102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B650003101
ECTS-point: 30

Godkendelsesdato: 07-11-2023


Varighed: 2 semestre

Fagnummer

B650003101

Fagtitel

Kandidatspeciale

Undervisningssprog

Dansk, Engelsk

ECTS-point

30

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Jura

Godkendelsesdato

07-11-2023

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Nina Dietz Legind ndj@sam.sdu.dk Privatret

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

2 semestre

Obligatoriske forudsætninger

Ved tilmelding til specialet i maj/november skal den studerende have bestået 40 ECTS.

Specialet skal placeres på kandidatuddannelsens sidste studieår.  

Formål og sigte

Formålet er at give den studerende mulighed for at demonstrere et juridisk overblik og evne til faglig fordybelse og refleksion indenfor et selvvalgt juridisk emne.

Den studerende opnår viden om det valgte emne på et indgående niveau. Den studerende opnår færdigheder i at anvende fagets metoder og i selvstændigt at afgrænse og strukturere specialet. Den studerende opnår endvidere færdigheder i at identificere, analysere og reflektere over grundlæggende såvel som vanskelige problemstillinger inden for de valgte fagområde samt i at formidle disse analyser og refleksioner skriftligt.

Den studerende opnår kompetence til at håndtere en faglig problemstilling og til at arbejde dybdegående og systematisk med et større projekt.

Den studerende opnår kompetence til at håndtere komplicerede problemstillinger og strukturere egen læring samt til faglig fordybelse og refleksion.

Arbejdet med kandidatspecialet bygger videre på den viden, og de færdigheder og kompetencer, som er opnået på bachelor- og kandidatuddannelsens forudgående fag.

Indhold

Udarbejdelse af et skriftligt arbejde i et selvvalgt juridisk emne, evt. med inddragelse af tilgrænsende områder, under vejledning af en ansat forsker/underviser på Juridisk Institut, alternativt, og kun efter forudgående aftale, en ekstern person. Emnet kan være teoretisk eller mere praktisk orienteret. 

Emnevalg skal foretages inden henholdsvis henholdsvis fredag i uge 47 kl. 12.00 (for studerende, der ønsker at aflevere specialet i juni) og fredag i uge 21 kl. 12.00 (for studerende, der ønsker at aflevere specialet i januar).

Hvis specialet udarbejdes på grundlag af en aftale med en virksomhed eller organisation, skal kontakten til virksomheden eller organisationen i relation til godkendelse af emnet gå gennem universitetet (den fagansvarlige for kandidatspecialer) – uanset om det er en virksomhed, hvor den studerende er ansat i forvejen. Der skal tilknyttes en vejleder fra Juridisk Institut.

Der skal være et resume af afhandlingen på engelsk på 1-2 sider. Resuméet skal omfatte de centrale temaer for afhandlingen samt afhandlingens hovedkonklusion(er). Specialet skal overholde de for specialer gældende formkrav. Der henvises i den forbindelse til "Vejledning til kandidatafhandling/speciale", der findes via uddannelsens hjemmeside.

Specialet kan skrives på engelsk, og man fritages dermed for et engelsksproget juridisk valgfag. Såfremt specialet skrives på engelsk, skal resumeet også være på engelsk. 

Målbeskrivelse - viden

Den studerende får viden inden for relevante problemstillinger. 

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende får færdigheder til at kunne identificere relevante problemstillinger inden for det valgte emne og redegøre for samt analysere relevante problemstillinger inden for det valgte emne med anvendelse af relevant teori, metode, empiri og retskilder.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende får kompetencer til at kunne identificere problemstillinger inden for det valgte emne og redegøre for samt analysere relevante problemstillinger inden for det valgte emne med anvendelse af relevant teori, metode, empiri og retskilder. Den studerende skal kunne opstille en konklusion på opgaven i den udstrækning det via analyserne er muligt.

Mere specifikt skal den studerende kunne være i stand til at demonstrere kompetence i at:

  • Identificere og opstille en afgrænset og relevant problemstilling
  • Argumentere for teori- og metodevalg
  • Vise kendskab til litteraturen inden for det valgte emne
  • Anvende de valgte teorier, metoder og relevante retskilder
  • Analysere problemstillingen ud fra relevant teori, metode, empiri og retskilder
  • At skrive klart med brug af begreber fra problemstillinge(r)n(e)s område
I forhold til bachelorprojektet er behandlingen af det valgte emne i specialet mere omfattende og kompleks.

Litteratur

Afhænger af det valgte emne.

Undervisningsform

Der gives ikke egentlig undervisning, men vejledning.

Efter indgivet emnevalget kan der foretages tilretninger – udvidelse eller indskrænkninger – af emnet. Valg af et helt andet emne, der kræver skift af vejleder, kan kun kunne ske på baggrund af helt ekstraordinære omstændigheder og kræver studielederens tilladelse efter forudgående ansøgning.

Ved semesterstart (september eller februar) skal der laves en vejlederaftale med den vejleder, som den studerende har valgt/er blevet tildelt. Blanketten findes på studiets hjemmeside. 

Vejlederaftalen fungerer ikke som automatisk eksamenstilmelding. 

Afleveringsfristen for vejlederaftalen er henholdsvis den sidste hverdag i februar (for studerende, der ønsker at aflevere specialet i januar året efter) og den sidste hverdag i september (for studerende, der ønsker at aflevere specialet i juni året efterr). Afleveres en sådan vejlederaftale ikke, er den studerende ikke berettiget til vejledning.

Der skal laves en plan for vejledningen. Du skal sammen med din vejleder aftale nogle tidspunkter, hvor der skal finde vejledning sted. Du aftaler selv med din vejleder, hvordan vejledningen og kontakten mellem jer skal foregå. Vejledning kan finde sted ved møder, telefonsamtaler eller via e-mail. Vejledningens omfang afhænger af den enkelte studerendes behov. Vejledningen kan dog ikke overstige 4 timer, ved 2 studerende 5 timer. Se i øvrigt notatet "Vejledning til kandidatafhandling/speciale" som kan findes via studiets hjemmeside. 

Arbejdsbelastning

1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer. Anvendelsen af den forudsatte samlede arbejdsindsats på 810 arbejdstimer vil i høj grad være individuel.

Eksamensbestemmelser

Vejlederkontrakt

Navn

Vejlederkontrakt

Tidsmæssig placering

Ved semesterstart.

Udprøvninger

Vejlederkontrakt

Navn

Vejlederkontrakt

Prøveform

Obligatorisk opgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

ECTS-point

0

Uddybende information

Ingen.

EKA

B650003112

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Vinter:
1. prøveforsøg: 1. hverdag i januar.
2. prøveforsøg: 1. hverdag i april (1. hverdag i maj, hvis der har været afholdt forsvar i januar).
3. prøveforsøg: 1. hverdag i juli (1. hverdag i august, hvis der har været afholdt forsvar i april).

Sommer:
1. prøveforsøg: 1. hverdag i juni.
2. prøveforsøg: 1. hverdag i september (1. hverdag i oktober, hvis der har været afholdt forsvar i juni)
3. prøveforsøg: 1. hverdag i december (1. hverdag i januar, hvis der har været afholdt forsvar i september).


Den studerende kan tilmelde sig specialet på sidste år af kandidatuddannelsen og skal senest tilmelde sig det semester, hvor den studerende ikke har flere nye ECTS.

Afleveres specialet ikke inden for de nævnte frister, bliver den studerende automatisk tilmeldt omprøven i direkte forlængelse af det 1. forsøg, og den oprindelige vejlederaftale skal revideres og godkendes.

Den reviderede vejlederaftale skal godkendes af vejlederen, inden den studerende kan aflevere specialet (igen). Revideres der ingen ny vejlederaftale inden specialets aflevering, afvises specialet, og der er brugt et (yderligere) prøveforsøg. 

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Vejlederkontrakt B650003101, Kandidatspeciale

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Kandidatspeciale med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

Forsvaret vil normalt ikke kunne udstrækkes ud over 45 minutter pr. studerende inklusive votering. 

Omfang

Individuelle kandidatspecialer: 140.000 anslag.
Kandidatspecialer skrevet i tomandsgrupper: 200.000 anslag. 

Dette er inklusive indholdsfortegnelsen og noter, men eksklusive litteraturliste, resumé og eventuelle bilag. En side er ca. 2.400 anslag inklusive mellemrum.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital eksamen.

ECTS-point

30

Uddybende information

Ved starten af det mundtlige forsvar får den studerende mulighed for at kommentere det skriftlige arbejde, særlig med henblik på eventuelle mangler eller unøjagtigheder. I øvrigt tager det mundtlige forsvar udgangspunkt i det skrevne arbejde og kan omhandle emner, som afhandlingen behandler eller lader ligge. Eksaminationen omfatter endvidere supplerende spørgsmål inden for teoretiske, metodemæssige og eventuelt praktiske emner med tilknytning til den indleverede opgave.

Er specialet udarbejdet af to studerende, skal det angives, hvilke dele af specialet hver enkelt er ansvarlig for. Dog kan indledning, resume og konklusion være fælles. De studerende eksamineres hver for sig med udgangspunkt i hele specialet, og øvrige gruppedeltagere, der ikke selv er eksamineret, har ikke adgang til at overvære eksaminationen. Der gives en individuel bedømmelse.

Den sproglige klarhed og sikkerhed tillægges en direkte selvstændig betydning for bedømmelsen. Relevant dokumenteret funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra denne bestemmelse. 

Specialet kan skrives på engelsk med efterfølgende mundtlig forsvar på engelsk, se mere herom i studieordningen. 

EKA

B650003102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 98060201 Kandidatspeciale, cand.jur.deltid.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Specialearbejde må ikke honoreres med løn, da det er en ECTS-bærende aktivitet, og der samtidigt kan udbetales SU til den studerende. Der kan i forbindelse med forløbet ydes tilskud til afholdte udgifter eller en månedlig ydelse til dokumenterede udgifter. Ydes der refusion, skal den studerende undersøge, om værdien heraf er skattepligtig.

Der er en informationsvideo om specialeskrivningsprocessen på jura, deltidsuddannelsen tilgængelig via Itslearning.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Forår 2024 Obligatorisk cand.jur. erhvervskandidat gældende fra 1. sept. 2020 Cand.jur. Erhvervskandidat - 2022 | cand.jur | Odense 5
Forår 2024 Obligatorisk cand.jur. deltid gældende fra 1. september 2020 Cand.jur. Deltid - 2022 | cand.jur | Odense 5

URL til Skemaplan

Odense
Vis fuldt skema (start F23)
Vis fuldt skema (start E23)