Selskabsret

Studienævn for Jura

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B600020102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B600020101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 15-10-2021


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B600020101

Fagtitel

Selskabsret

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Jura

Godkendelsesdato

15-10-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Niels Skovmand Rasmussen nsr@sam.sdu.dk Juridisk Institut, Privatret

Udbudssteder

Odense

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Det forventes, at den studerende har et grundlæggende kendskab til juridisk metode, f.eks. fra faget Juridisk metode på uddannelsens 1. år. 

Formål og sigte

Selskabsretlige problemstillinger indgår i større eller mindre omfang i en række andre fag på bacheloruddannelsen, hvilket eksempelvis gælder Arbejdsret (valgfag), Kriminalret (BA Jura) og Obligationsret. Dette fag giver de studerende den nødvendige viden, samt de nødvendige kompetencer og færdigheder til at få fuldt udbytte af disse fag. 

Indhold

Selskabsrettens grundprincipper og begreber. Overblik over de enkelte selskabsformer: 
  • Kapitalselskaber (aktieselskaber og anpartsselskaber). 
  • Personselskaber (Interessentskaber og kommanditselskaber)
  • Principperne for beskyttelse af selskabsdeltagere og kreditorer i de enkelte typer af selskaber. 

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal kunne: 
Selskabsretten er læren om de juridiske organisationer, der anvendes som ramme for erhvervsmæssig virksomhed. Formålet med faget er at give de studerende viden om de selskabsretlige regler og principper samt at give et overblik over de almindeligt anerkendte selskabsformer, der kendes i dansk ret, gennem inddragelse af forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for selskabsret. 

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende opnår færdigheder i, at kunne anvende videnskabelige metoder til, at vurdere grundlæggende teoretiske og praktiske selskabsretlige problemstillinger og har færdigheder i, at identificere og analysere teoretiske og praktiske selskabsretlige problemstillinger under inddragelse af relevante retskilder og samfundsmæssige hensyn, samt i at kunne argumentere for forskellige selskabsretlige løsningsmodeller og i at træffe et begrundet valg mellem disse. 
Den studerende opnår færdigheder i, at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for selskabsretten, samt i at begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmetoder. Den studerende opnår færdigheder i at begrunde og forklare sine resultater på et juridisk sagligt grundlag. 

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende opnår kompetencer i, at håndtere komplekse situationer inden for det kapitalselskabsretlige område, samt i at håndtere grundlæggende stiftelses-, ledelses- og hæftelsesmæssige vurderinger inden for det personselskabsretlige område.

Litteratur

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel: Introduktion til dansk selskabsret I og II (seneste udgave).
Evt. supplerende litteratur oplyses ved kursusstart.
Litteraturens omfang forventes at være på ca. 250-350 sider. 

Undervisningsform

For at opfylde læringsmålene er undervisningen tilrettelagt på følgende måde:

  • Forelæsninger er over pensum. I undervisningen benyttes mindre cases, der arbejdes med summegrupper. 
  • Workshops, hvor de studerende er inddelt i mindre hold. Her arbejdes med opgaver, som er tidligere eksamensopgaver. 
  • I løbet af semesteret vil der blive stillet et sæt frivillige øvelsesopgaver til skriftlig besvarelse. De studerende (evt. i grupper), der afleverer besvarelser af disse opgaver, vil modtage feedback på besvarelsen. 

Samtlige workshop opgaver har til formål at træne de studerende i at løse en sammenhængende opgave, som ligner en situation/opgave, som de skal løse til prøven samt i deres senere virke. 

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
3 timer pr. uge i 8 uger og 2 timer pr. uge i 1 uge.
2 workshop timer i 4 uger (8 øvelsestimer).

Arbejdsbelastning:
Med udgangspunkt i, at 1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer, udmønter de med faget forbundne aktiviteter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
Undervisning: 26 timer.
Øvelsestimer: 8 timer.
Forberedelse til konfrontationstimer: 81 timer.
Forberedelse til øvelsestimer: 16 timer.
Prøve: 4 timer.
Total: 135 timer.

Faget er sammenlæst for studerende på Jura BA og HA(jur.).

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: juni
Omprøve: august

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timers individuel skriftlig prøve.

Omfang

Ingen begrænsninger.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Udlevering af opgave

Elektronisk udlevering via Digital Eksamen.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen. Besvarelsen kan IKKE suppleres med håndskrevne bilag.

ECTS-point

5

Uddybende information

Sted: Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.

Bemærk: Der skal anvendes Exam Monitor ved gennemførelse af prøven. 

EKA

B600020102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 8940401, Selskabsret/Basic Company Law.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2022 Obligatorisk Jura BA optag pr. 1. september 2021 Jura bachelor | Bachelor i Jura | Odense 2

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Niels Skovmand Rasmussen nsr@sam.sdu.dk Juridisk Institut, Privatret

Instruktorer

Navn E-mail Institut By
Alexander Pedersen alped17@student.sdu.dk
Anders Kirk Jochumsen anjoc19@student.sdu.dk
Caroline Linde Larsen carla19@student.sdu.dk
Janne Lauridsen Hansen jannh17@student.sdu.dk
Mostafa Mohammadi momoh18@student.sdu.dk

URL til MitSkema

27
Monday
04-07-2022
Tuesday
05-07-2022
Wednesday
06-07-2022
Thursday
07-07-2022
Friday
08-07-2022
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema