Finansiering, investering og virksomhedsstrategi

Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø- og Ressource management

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: B540004122, B540004102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B540004101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 02-05-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B540004101

Fagtitel

Finansiering, investering og virksomhedsstrategi

Undervisningssprog

På dansk eller engelsk afhængigt af underviser

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø- og Ressource management

Godkendelsesdato

02-05-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Christian Riis Flor crf@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Finance

Udbudssteder

Odense

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Faget forudsætter at den studerende har matematiske færdigheder indenfor standard funktionsteori (differential- og integralregning), kendskab til Lagrange-metoden, samt matematiske færdigheder inden for lineær algebra. Dette er alle kompetencer opnået i faget Matematik (fagnr. 9105702 / B540006101). Derudover forventes den studerende at have forståelse for forbrugernes nyttemaksimering samt virksomheders omkostningsminimering og profitmaksimering. Kompetencer der er opnået i faget Mikroøkonomi (fagnr. 9115501 / B540008101). Herudover forventes den studerende at kunne forstå og benytte de vigtigste sandsynlighedsteoretiske begreber som: sandsynlighed, stokastiske variable og processer, middelværdi (forventet værdi), varians, kovarians og korrelation samt at selvstændigt kunne anvende disse begreber på konkrete problemstillinger. Kompetencer der er opnået i faget Statistik (fagnr. 9116002 / B540023101). 
Endelig forventes kendskab til anvendelse af Excel.
HA-studerende skal være opmærksomme på, at dette fag er på et væsentlig højere kvantitativt niveau end faget Finansiering (fagnr. 8811701 / B100118101), der udbydes til HA-studerende. 

Formål og sigte

Fagets formål er at bibringe den studerende viden om investorers og virksomheders finansielle problemstillinger under hensyntagen til usikkerhed vedrørende de fremtidige økonomiske konsekvenser af finansielle beslutninger. Finansielle beslutninger forudsætter kendskab til det finansielle marked, dets instrumenter og prisfastsættelsen af disse. Finansielle problemstillinger omfatter bl.a. investorernes valg af investeringsportefølje samt virksomhedernes valg af realinvesteringer og finansieringspolitik, herunder virksomhedernes valg af kapitalstruktur. 
Faget giver en central baggrund for fag på kandidatniveau indenfor fagområdet finansiering. Faget giver ydermere forudsætninger for at skrive bachelorprojekt i finansiering samt at følge evt. valgfag på senere semestre på bachelorniveau. 

Indhold

Inden for fagets rammer behandles blandt andet følgende emneområder: 


1. Rentesregning

 • Diskontering
 • Annuiteter
 • Intern rente og effektiv rente
 • Rentetilskrivning og brudte terminer 

2. Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse heraf 

 • Obligations- og rentestrukturanalyse, herunder risikomål som varighed og konveksitet
 • Investeringsteori i finansielle aktiver under usikkerhed (porteføljevalgsteori)
 • Afkast og risiko
 • Prisdannelse på finansielle aktiver, herunder optioner
 • Prisfastsættelse af afledte aktiver i binomialmodellen
 • Prisfastsættelse vha. Black-Scholes-modellen 

3. Værdiansættelse af reale aktiver, virksomheders valg af realinvesteringer og kapitalstruktur 

 • Værdiansættelse af risikofrie aktiver og projekter
 • Værdiansættelse af risikable aktiver og projekter, herunder reale (strategiske) optioner
 • Egenkapital og fremmedkapital samt værdiansættelse heraf
 • Skatteeffekter ved valg af realinvestering
 • Kapitalstrukturteori og -omkostninger, herunder forståelse af agentkonflikter mellem f.eks. aktionærer og obligationsejere (kreditorer) 

Målbeskrivelse

Det er hensigten, at den studerende gennem det tilegnede stof får indsigt i centrale emner inden for finansieringsteori og bliver i stand til at analysere konkrete finansielle problemstillinger ud fra en moderne finansieringsmæssig tankegang. For at kunne bestå faget skal den studerende være i stand til:

Målbeskrivelse - viden

At demonstrere viden inden for fagets hovedområder, hvilket vil gøre den studerende i stand til:

 • At kunne beskrive typer af gæld og egenkapital.
 • At kunne foretage simple obligations- og rentestrukturanalyser.
 • At kunne forklare afkast og risiko og beskrive betydningen heraf for prisdannelsen på finansielle aktiver
 • At kunne beskrive og relatere til værdien af optioner, forwards, futures og andre afledte aktiver.
 • At kunne forklare hvorledes afledte aktiver kan anvendes til at afdække risici, f.eks. ved hjælp af payoff-diagrammer.
 • At kunne relatere binomialmodellen til replikationsargumenter såvel abstrakt som i konkrete eksempler.
 • At kunne beskrive Black-Scholes-modellen til værdiansættelse af afledte aktiver i konkrete eksempler.
 • At kunne forstå og forklare begreberne nutidsværdi og nettonutidsværdi samt begreber i relation hertil.
 • At kunne definere og opstille betalingsrækken for en given real investering.
 • At kunne forstå og forklare begrebet kapitalomkostninger
 • At kunne forstå og forklare skatters betydning for værdiansættelsen af risikofrie og risikofyldte projekter/investeringer.
 • At kunne forstå og forklare begrebet kapitalstruktur og kapitalstrukturens betydning for virksomheden.
 • At kunne forstå og forklare skatters betydning for virksomhedens kapitalomkostninger og for virksomhedens valg af kapitalstruktur og udbytter.
 • At kunne beskrive en virksomheds incitamentsproblemer.

Målbeskrivelse - færdigheder

At demonstrere færdigheder, der gør den studerende i stand til:

 • At kunne anvende diskontering og annuiteter i forbindelse med beregning af den tidsmæssige værdi af penge og værdien af betalingsrækker.
 • At kunne beregne den interne rente i betalingsrækker samt ÅOP.
 • At kunne opstille forskellige typer af betalingsrækker og sammenligne disse vha. beregning af (netto-) nutidsværdier.
 • At kunne skelne mellem hoved- og delterminer og beregne renter hørende til disse, herunder at kunne beregne vedhængende renter og at at anvende kontinuert rentetilskrivning.
 • At kunne beregne simple risikomål og anvende disse i immuniseringsproblemer.
 • At kunne sammenligne diskonteringsfaktorer, nulkuponrenter og forwardrenter samt være i stand til at foretage beregninger med disse.
 • At kunne analysere investorers investeringsvalg under usikkerhed (porteføljevalgsteori) og anvende dette i simple problemstillinger; herunder f.eks. at kunne udlede varianter af middelværdi-varians analysen.
 • At kunne værdiansætte finansielle aktiver ved brug af CAPM og faktormodeller.
 • At kunne foretage beregninger med optioner, forwards, futures og andre afledte aktiver.
 • At kunne udlede og anvende binomialmodellen (og varianter heraf) til værdiansættelse af afledte aktiver.
 • At kunne anvende Black-Scholes-modellen til værdiansættelse af afledte aktiver i konkrete eksempler samt at kunne relatere modellen til replikationsargumenter.
 • At kunne opstille betalingsrækken for en given real investering og beregne (netto-) nutidsværdien af betalingsrækken vha. forskellige metoder.
 • At kunne beregne kapitalomkostningerne under konkrete forudsætninger.
 • At kunne værdiansætte risikofrie og risikofyldte projekter/investeringer med og uden inddragelse af skat.
 • At kunne identificere og beskrive reale og strategiske optioner og foretage værdiansættelse af disse indenfor fagets ramme.
 • At værdiansætte egenkapital og gæld under givne forudsætninger.
 • At kunne analysere en virksomheds incitamentsproblemer i simple sammenhænge, herunder at kunne analysere agentkonflikter mellem f.eks. aktionærer og obligationsejere (kreditorer). 

Målbeskrivelse - kompetencer

At demonstrere kompetencer, således at den studerende er i stand til:

 • At selvstændigt analysere konkrete finansielle problemstillinger ud fra en moderne finansieringsmæssig tankegang.
 • At selvstændigt sætte et problem ind i en teoretisk ramme, og forholde sig til dets forudsætninger.
 • At selvstændigt anvende teorier og modeller relateret til de finansielle markeder og finansielle instrumenter.
 • At selvstændigt anvende teorier og modeller relateret til virksomhedens valg af realinvesteringer og kapitalstruktur.
 • At selvstændigt kunne beherske de præsenterede redskaber, modeller og metoder.

Litteratur

Eksempel:

 • David Hillier, Mark Grinblatt and Sheridan Titman: Financial Markets and Corporate Strategy, European Edition, Irwin/McGraw-Hill, nyeste udgave eller lignende. 

Herudover diverse undervisningsnoter og evt. artikler, f.eks. 
 • Christian Riis Flor, Linda Sandris Larsen og Claus Munk: Indledende obligations- og rentestrukturanalyse.
 • Claus Munk: Afledte aktiver.
 • Christian Riis Flor og Linda Sandris Larsen: Indledende porteføljevalgsteori.

Undervisningsform

Såfremt undervisningen varetages af en ikke-dansktalende person, kan der undervises og eksamineres på engelsk.

Undervisningen består af forelæsnings- samt øvelseslektioner.

I øvelseslektionerne forventes, at de studerende fremlægger besvarelser af stillede øvelsesopgaver.

Ved forelæsninger kan der udover den klassiske form (oversigtsforelæsning) inddrages pædagogiske værktøjer som f.eks. gennemgang af beviser, eksempler og opgaver, summeopgaver, IT-baserede afstemninger mv.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning: 

4 forelæsningstimer pr. uge i 15 uger. 

2 øvelsestimer pr. uge i 14 uger (begynder ugen efter semesterstart).


Arbejdsbelastning:

En vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende ser ud på følgende måde:

 • Konfrontationstimer - 60 timer
 • Forberedelse til forelæsninger - 68 timer
 • Øvelsestimer - 28 timer
 • Forberedelse af øvelsestimer - 84 timer
 • Skriftlige opgaver (eksamen del 1) - 25 timer
 • Eksamen del 2 - 5 timer

Totalt 270 timer.

Dette svarer til en gennemsnitlig arbejdsbelastning på 13 timer pr. uge i semesteret, inklusive eksamensperioden.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Portfolio (del 1)

Ordinær prøve: I løbet af semesteret
Omprøve: Februar


Skriftlig eksamen (del 2)

Ordinær prøve: Januar
Omprøve: Februar

Udprøvninger

Portfolio (del 1)

Navn

Portfolio (del 1)

Prøveform

Portfolio

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

I løbet af semesteret 

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Udlevering af opgave

Opgaverne udleveres via Digital Eksamen eller Itslearning.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen eller Itslearning.

ECTS-point

1

Uddybende information

Del 1 består af 2 skriftlige opgaver, som udleveres i løbet af semestret. Det gælder, at begge skriftlige opgaver skal have et acceptabelt niveau for at delprøven kan bestås ud fra en helhedsvurdering. For at en opgave er på et acceptabelt niveau, skal den studerende have besvaret 50% af opgaven korrekt

De skriftlige opgaver må løses i grupper af op til 3 studerende. Forelæseren kan fordele studerende.

Såfremt undervisningen varetages af en ikke-dansktalende person, eksaminers på engelsk.

Reeksamen

Prøveform

Mundtlig prøve

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Forberedelse

Ingen.

Varighed

20 minutter.

Uddybende information

Omprøven i del 1 er en mundtlig eksamen uden forberedelse. Der kan tages udgangspunkt i hjemmeopgavernes emner, men det er tilladt at eksaminere i fuldt pensum.

Såfremt undervisningen varetages af en ikke-dansktalende person, eksaminers på engelsk.

EKA

B540004122

Skriftlig eksamen (del 2)

Navn

Skriftlig eksamen (del 2)

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

5 timer.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Udlevering af opgave

Eksamensopgaven udleveres via Digital Eksamen.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen.

ECTS-point

9

Uddybende information

Udprøvningen tester målopfyldelse for alle de anførte punkter ved stikprøvekontrol.

Fagets samlede bedømmelse udgøres af karakteren fra del 2.

Såfremt undervisningen varetages af en ikke-dansktalende person, eksaminers på engelsk.

EKA

B540004102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9161001 Finansiering, investering og virksomhedsstrategi.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2022 Obligatorisk Bacheloruddannelsen i Matematik-Økonomi, Odense, gældende fra 1. september 2020 BSc.scient.oecon - 2022 | Bachelor i matematik-økonomi | Odense 3
Efterår 2022 Obligatorisk Bacheloruddannelsen i Økonomi - Erhvervsøkonomisk linje, Odense, gældende fra 1. september 2020 BSc Oecon - 2022 | Bachelor i økonomi | Odense 3
Efterår 2022 Obligatorisk Bacheloruddannelsen i Økonomi - Samfundsøkonomisk linje, Odense, gældende fra 1. september 2020 BSc Oecon - 2022 | Bachelor i økonomi | Odense 3

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Charlotte Sun Clausen-Jørgensen chcla@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Finance Odense

URL til MitSkema