Erhvervsret

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B200016202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B200016201
ECTS-point: 15

Godkendelsesdato: 12-02-2021


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B200016201

Fagtitel

Erhvervsret

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

15

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

12-02-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Christian Frier cfr@sam.sdu.dk Juridisk Institut, Privatret

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Erhvervsret/Erhvervsjura/Jura svarende til HA eller HD 1. del.

Formål og sigte

Årsrapporten indeholder oplysninger om de økonomiske konsekvenser af en række civilretlige dispositioner. Værdien af et aktiv tilhørende et selskab afhænger af, at selskabets erhvervelse af aktivet er beskyttet mod overdragerens kreditorer gennem iagttagelse af den for det enkelte aktiv relevante sikringsakt. Revision af et aktie- eller anpartsselskab forudsætter kendskab til de selskabsretlige rammer, der gælder for selskabets virke, samt revisors relationer til de enkelte selskabsorganer.

Der er således en række civilretlige regler, som er af afgørende betydning for gennemførelse af revision af en årsrapport samt revisors afgivelse af erklæringer.

Det følger af artikel 6-8 i direktiv 2006/43/EF, at den teoretiske viden, som skal afprøves ved den faglige kvalifikationseksamen for revisorer, skal omfatte en række forhold, såfremt disse er af betydning for revisionen. Dette gælder bl.a. selskabsret, konkursret, samt generelt civilret.

Det er således formålet at give den studerende viden om selskabsret, kreditsikring og konkursret, således at den studerende opnår færdigheder i at kunne identificere de grundlæggende retlige problemstillinger inden for de tre emneområder. Herved opnår den studerende kompetence til at identificere retlige problemer inden for de enkelte emneområder, således at den studerende vil kunne vurdere, om der i en konkret situation inden for et af fagets områder vil skulle benyttes juridisk bistand.

Indhold

Faget omfatter tre større emneområder:

Selskabsret, herunder:

 • En oversigt over de enkelte selskabsformer,
 • Selskabsstiftelsen, herunder reglerne for kapitalindskud,
 • Beskyttelse af selskabsdeltagerne og kreditorer,
 • Selskabets ledelse, herunder ansvar for selskabsledelsen,
 • Ændringer i selskabets kapitalforhold,
 • Koncerner.

  Kreditsikring, herunder:

 • Pantsætning af løsøre, fordringer og fondsaktiver,
 • Særlige sikkerhedsarrangementer om leasing, factoring, byggerifinansiering,
 • Kreditaftaler,
 • Kaution og garanti.

  Insolvensret, herunder:

 • Konkurslovens regler om kreditorværn, tilsyn og skyldnernes dispositioner,
 • Regler for indtræden af konkurs, samt opgørelse af boets aktiver og passiver
 • Reglerne om omstødelse.

Målbeskrivelse

Den studerende skal kunne identificere de grundlæggende retlige problemstillinger inden for de tre juridiske emneområder.

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at den studerende opnår følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Målbeskrivelse - viden

 • Indsigt i relevante regler inden for selskabsret, kreditsikring og insolvensret

Målbeskrivelse - færdigheder

 • Anvende den juridiske metode, herunder de selskabsretlige, kreditretlige og insolvensretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret case
 • Bedømme om fakta i en konkret situation/case er relevante eller irrelevante for en juridisk problemstilling
 • Identificere selskabsretlige, kreditretlige og insolvensretlige problemstillinger
 • Anvende juridiske argumentationsteknikker
 • Formulere sig skriftligt og mundtligt klart og juridisk relevant

Målbeskrivelse - kompetencer

 • Formidle formueretlige problemstillinger og løsningsmodeller- Forudsige den juridiske korrekte løsning på en problemstilling/case, som den må kunne forventes at blive, såfremt problemstillingen skulle afgøres af en domstol eller lign.

Litteratur

Eksempler:

Søren Friis Hansen/Jens V. Krenchel: Introduktion til dansk selskabsret I, seneste udgave.Søren Friis Hansen/Jens V. Krenchel: Introduktion til dansk selskabsret II, seneste udgave.
Nis Jul Clausen/Camilla Hørby Jensen: Sikkerhed i fordringer, seneste udgave.
Hans Viggo Godsk Pedersen: Kaution, seneste udgave.
Anders Ørgaard: Konkursret, seneste udgave.
Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre, seneste udgave

Undervisningsform

Der lægges i undervisningen vægt på aktiverende undervisning og aktiv læring. Undervisningen er lagt til rette ud fra en forventning om, at den studerende selv arbejder med stoffet mellem de enkelte fremmødelektioner, herunder at den studerende har forberedt de kapitler, der er pensum til de enkelte lektioner og har forberedt eventuelle spørgsmål til vanskelige dele af pensum, der kan drøftes i undervisningen. Det forventes, at de studerende har arbejdet med de opgaver, cases, domme m.v., som underviseren har oplyst på ItsLearning til den enkelte lektion, med henblik på at disse opgaver m.v. drøftes i undervisningen. Da eksamensformen i faget er skriftlig eksamen, får de studerende i løbet af semestret mulighed for at aflevere to eksamenssæt fra tidligere år, der rettes, og som herefter gennemgås i undervisningen.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning
Der undervises 6 timer pr. uge fra semesterstart, samlet 66 timer.

Forventet sammensætning af studenteraktivitet i faget:
Aktivitet i timer:
Konfrontationstimer: 66 t
Forberedelse: 333 t
Eksamen: 6 t
Total: 405 t

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar

Faget er under udfasning og undervisningen udbydes for sidste gang i efteråret 2021. Da tilmelding til fag er bindende, servicetilmeldes du alle 3 prøveudbud i det omfang, du har prøveforsøg tilbage.
Der udbydes følgende prøver:
1. udbud: januar 2022
2. udbud: februar 2022
3. udbud: januar 2023

Udprøvninger

Eksamen - Skriftlig stedprøve

Navn

Eksamen - Skriftlig stedprøve

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

6 timers skriftlig stedprøve.

Omfang

 Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Udlevering af opgave

Via Digital Eksamen

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen..

ECTS-point

15

Uddybende information

Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Den skriftlige eksamen har form af en case, hvor den studerende ud fra konkrete spørgsmål skal demonstrere sin opfyldelse af læringsmålene for faget.

Prøveformen kan ændres ved omprøven.

EKA

B200016202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 93100X01 Erhvervsret / Kolding: 93100201 Odense: 93100301.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2021 Valgfag Forretningsorienteret markedsudvikling - Kolding Cand.merc. - Erhvervskandidat (Kolding Odense) | cand.merc | Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Økonomi- og processtyring - Kolding Cand.merc. - Erhvervskandidat (Kolding Odense) | cand.merc | Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Styring og ledelse - Kolding (Studiestart 1. september) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Forretnings- og markedsudvikling - Kolding (Studiestart 1. september) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. september) // Sidste optag 1. september 2020 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. februar) // Sidste optag 1. februar 2021 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Forretnings- og markedsudvikling - Kolding (Studiestart 1. februar) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Styring og ledelse - Kolding (Studiestart 1. februar) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Obligatorisk cand.merc.aud. erhvervskandidat, 120 ECTS forløb Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding 1
Efterår 2021 Obligatorisk cand.merc.aud. erhvervskandidat, 140 ECTS forløb Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding 1
Efterår 2021 Obligatorisk cand.merc.aud. heltid, 120 ECTS forløb Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Kolding 1
Efterår 2021 Obligatorisk cand.merc.aud. heltid, 140 ECTS forløb Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Kolding 1

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Anders Yde yde@sam.sdu.dk Juridisk Institut - Odense Kolding
Christian Frier cfr@sam.sdu.dk Juridisk Institut, Privatret Kolding
Henrik Skjødt Ladekarl henr@sam.sdu.dk Juridisk Institut (00) Kolding

URL til MitSkema

49
Monday
06-12-2021
Tuesday
07-12-2021
Wednesday
08-12-2021
Thursday
09-12-2021
Friday
10-12-2021
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema