Specialfag i Finansiering

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B200015202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B200015201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 05-05-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B200015201

Fagtitel

Specialfag i Finansiering

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

05-05-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Kenneth Schultz ksc@sdu.dk

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

-

Anbefalede forudsætninger

Faget bygger på færdigheder og kompetencer, der er opnået i fag svarende til Mikroøkonomi samt statistikdelen af Matematik og statistik.

Formål og sigte

Faget er et centralt, erhvervsøkonomisk fag. Fagets formål er at den studerende opnår viden om investorers og virksomheders finansielle problemstillinger under hensyntagen til usikkerhed vedrørende de fremtidige økonomiske konsekvenser af finansielle beslutninger. Den studerende opnår kompetencer til at håndtere visse finansielle investeringsproblemer og til at indgå i en virksomheds finansfunktion på et assisterende og analyserende niveau. Fagets formål er desuden at give metoder til vurdering af handlingsalternativers økonomiske attraktivitet. Det er således målet med faget, at den studerende opnår færdighed i at anvende fagets metoder i forbindelse med analyse og vurdering af investeringsmæssige og finansielle aspekter indenfor alle typer af erhvervsøkonomiske problemstillinger. I faget indgår også, at økonomiske beslutninger skal inddrage overvejelser om eventuelle etiske dilemmaer ved prioriteringen af økonomisk attraktivitet i forhold til andre ikke økonomiske mål.

Udover at give den studerende viden om investorers og virksomheders problemstillinger inden for finansiering og investering, giver faget også viden om kapitalmarkedernes egenskaber og funktionsmåde. Faget skal desuden give færdighed i at vælge mellem konkrete finansieringsformer og investeringsprojekter under hensyntagen til risiko og evt. øvrige friktioner som f.eks. skat og inflation. Faget skal også give færdighed i, ud fra et investorperspektiv, at kunne sammensætte en optimal portefølje af finansielle aktiver ud fra en vurdering af sammenhængen mellem risiko og afkast og investors præferencer.

Indhold

Faget har tre hovedområder:
1) Rentesregning,
2) Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse af disse og
3) Værdiansættelse af reale aktiver, virksomheders investeringsvalg og kapitalstruktur.

Kernetemaerne i faget er følgende:

1) Rentesregning:
a) Diskontering, annuiteter og perpetuiteter.
b) Intern og effektiv rente.
c) Renters rente.
d) Rentebegrebet med diskret og kontinuert tilskrivning.

2) Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse af disse:
a) Efficiens på kapitalmarkeder.
b) Finansielle investeringer under usikkerhed (optimalt porteføljevalg).
c) Sammenhæng mellem afkast og risiko.
d) Prisfastsættelse af finansielle aktiver (aktier og obligationer).

3) Værdiansættelse af realaktiver, virksomheders investeringsvalg og kapitalstruktur:
a) Værdiansættelse af risikofrie aktiver og projekter.
b) Værdiansættelse af risikable aktiver og projekter.
c) Valg af realinvestering og simple skatteeffekter.
d) Kapitalstrukturteori og kapitalomkostninger.

Det bemærkes at fagets indhold i langt overvejende grad tager udgangspunkt i en international kontekst, hvilket også afspejles i litteraturen til faget. Kun emnet obligationsteori inddrager en specifik dansk kontekst.

Målbeskrivelse

Den studerende skal være i stand til at redegøre for teori og gennemføre analyser i relation til fagets indhold, jævnfør nedenstående liste. I forbindelse med redegørelse og analyser skal den studerende være i stand til meget tydeligt at redegøre for forudsætninger og de enkelte elementer i analysen ved hjælp af forklarende tekst og ved at angive anvendte formler og anføre hvorledes disse er anvendt til løsning af opgaven.

Specifikke mål, er at den studerende kan:

Vedr. Kernetema 1: Rentesregning:
 • Forklare for den tidsmæssige værdi af penge.
 • Beregne nutidsværdien af betalingsrækker.
 • Beregne intern rente mv.
 • Foretage givne beregninger med såvel diskret som kontinuert renteskrivning.
Vedr. Kernetema 2: Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse af disse:
 • Redegøre for, anvende og vurdere betydningen af princippet om fravær af arbitrage.
 • Redegøre for kapitalmarkedets funktion og dets betydning for prisdannelsen på finansielle aktiver, herunder at gennemføre simple analyser baseret på princippet om fravær af arbitrage.
 • Foretage simpel obligationsanalyse og simpel bestemmelse af rentestrukturen.
 • Gennemføre analyse og prisfastsættelse af aktier og obligationer, ved inddragelse af bl.a. systematisk og usystematisk risiko og rentestruktur.
 • Gennemføre en middelværdi-variansanalyse og redegøre for og analysere sammenhængen mellem afkast og risiko og vurdere betydningen heraf for prisdannelsen på finansielle aktiver, herunder bl.a. ved inddragelse af CAPM og flerfaktor-modeller.
Vedr. Kernetema 3:Værdiansættelse af realaktiver, virksomheders investeringsvalg og kapitalstruktur:
 • Bestemme og analysere betalingsrækker for reale investeringsprojekter med udgangspunkt i en differensbetragtning.
 • Bestemme, beregne og vurdere virksomheders optimale kapitalstruktur både uden og med inddragelse af skatteskjold.
 • Bestemme, beregne og vurdere virksomhedens kapitalomkostninger ved inddragelse af bl.a. kapitalstruktur og systematisk risiko (beta).
 • Gennemføre værdiansættelse af virksomheders realinvesteringer både med og uden inddragelse af skat og gæld.

Litteratur

Eksempler:

1)Sampak med Bog, adgang til MyFinanceLab og E-bog: ISBN-13: 9781292163031
 
Sampakken består af følgende dele:
 1. Corporate Finance, Global Edition, 4/E Berk & DeMarzo ISBN-10: 1292160160 • ISBN-13: 9781292160160 ©2017 • Paper, 1152 pp.
 2. Corporate Finance, Pearson eText, Global Edition, 4/E Berk & DeMarzo ISBN-10: 1292160217 • ISBN-13: 9781292160214 ©2017 • Online.
 3. MyFinanceLab - Instant Access - for Corporate Finance, Global Edition, 4/E, Berk & DeMarzo ISBN-10: 1292160233 • ISBN-13: 9781292160238.

2)Christian Riis Flor, Linda Sandris Larsen og Claus Munk: ”Indledende obligations- og rentestrukturanalyse, August 2016 (er uploadet på Blackboard).

Undervisningsform

Forelæsningernes funktion er dels at skabe overblik over det fagets teori og metode og dels at give viden om de centrale begreber og sammenhænge. Endvidere tilrettelægges og gennemføres forelæsningerne således, at der er en hensigtsmæssig faglig progression i gennemgangen. Hermed sikres det, at den studerende får et solidt fagligt fundament for sine studier i faget.
I øvelseslektionerne indgår, at de studerende får hjælp til at løse de stillede øvelsesopgaver. De studerende vil også til øvelserne kunne få metodehjælp til løsning af de obligatoriske delopgaver. De studerendes egen indsats vil være et væsentligt fundament for undervisningen på øvelsesholdene. Det forventes derfor, at de studerende, inden fremmøde til øvelseslektionerne, har forsøgt at løse alle de stillede øvelsesopgaver. Denne forudsætning er en central del ved beregningen af fagets samlede ECTS belastning.
Som en del af undervisningen og pensum udarbejdes der også 3 multiple choice test med tilhørende opgaver.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning
Hver anden uge i 8 uger vil der gennemføres 4 forelæsningslektioner. Hver anden uge i 7 uger vil der gennemføres 2 øvelseslektioner. I den første undervisningsuge vil der kun være forelæsningslektioner. Forelæsningslektioner og øvelseslektioner vil blive placeret samme dag.

I 2 af undervisningsugerne vil øvelseslektionerne gennemføres online via Adobe Connect (Webinar). De konkrete uger vil fremgå af forelæsningsplanen på Blackboard.
____

ECTS-rammen er 5 svarende til 135 SAT, der fordeles som følgende:
Forelæsninger inkl. forberedelse: 60.
Øvelser inkl. forberedelse: 50.
Eksamen inkl. forberedelse: 25.

Eksamensbestemmelser

Eksamen - Skriftlig stedprøve

Navn

Eksamen - Skriftlig stedprøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Prøveformen ved omprøven kan blive ændret. 

Udprøvninger

Eksamen - Skriftlig stedprøve

Navn

Eksamen - Skriftlig stedprøve

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timers skriftlig stedprøve.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.
Brug af internettet er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i eller udenfor eksamenslokalet.

Udlevering af opgave

Fysisk i eksamenslokalet.

Indlevering af besvarelse

I SDU-assignment i kursets side i Blackboard.

ECTS-point

5

Uddybende information

Sted: SDU. Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Internetadgang: Internet må udelukkende anvendes til at tilgå SDU Assignment ved aflevering. Herudover må internettet ikke anvendes under prøven.

Eksamen tester målopfyldelse for alle de anførte punkter (jævnfør målbeskrivelsen) ved stikprøvekontrol.

EKA

B200015202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget erstatter (er identisk med) 9301601 Specialfag i Finansiering.
Studerende der er påbegyndt 9301601 Specialfag i Finansiering kan ikke overføres.

Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Det tidligere Erhvervsøkonomiske suppleringsfag (15 ECTS) (fag.nr. 9220102) må ikke være bestået.
Faget Erhvervsøkonomisk suppleringsfag, 10 ECTS (fag.nr. 9220122) må ikke være bestået.


Faget udbydes med undervisning sidste gang i efterårssemestret 2018 (E18), og udfases herefter med mulighed for prøveforsøg i:
januar 2019 (1. prøveforsøg)
februar 2019 (2. prøveforsøg)
januar 2020 (3. prøveforsøg).

Da tilmelding til fag er bindende, og dette fag ikke udbydes igen i den nuværende form, bliver den studerende automatisk tilmeldt alle tre prøveforsøg.

Faget samlæses med B280000201 Introduktion til Finansiering for cand.merc.aud.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold. 

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2018 Obligatorisk Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-R - før 2018 - Februar optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 2

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Allan Damgaard alda@sam.sdu.dk Kolding
Daniela Maresch Maresch@sam.sdu.dk Kolding
Kenneth Schultz ksc@sdu.dk Kolding

URL til MitSkema