Koncernregnskab og -revision

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B200010202
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B200010201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-02-2021


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B200010201

Fagtitel

Koncernregnskab og -revision

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

12-02-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Dennis van Liempd dvl@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Accounting

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Ingen specielle. Det vil dog være en fordel at have bestået de obligatoriske fag Revisionsteori samt Ekstern Rapportering på cand.merc.aud.

Formål og sigte

Fagets målsætning er at sætte den studerende i stand til at forstå de særlige forhold, der gør sig gældende omkring:
  • revision af koncernregnskaber for danske og internationale koncerner.
  • udarbejdelse af koncernregnskaber (og moderselskabsregnskaber) for danske og internationale koncerner.

Faget bygger delvist oven på den viden, der er erhvervet i fagene revisionsteori og ekstern rapportering.


Fagets formål er at give viden om teori og praksis vedrørende:
  • revision af en dansk eller international koncern (herunder planlægning, udførelse og rapportering).
  • udarbejdelse af et koncernregnskab (og moderselskabsregnskab) for en dansk eller international koncern.
  • give færdigheder i at forstå og formidle de teoretiske og praktiske problemstillinger som koncernrevisor bliver udsat for mht. ovenstående emner.
  • give kompetence til kritisk at håndtere anvendelsesorienterende problemstillinger mht. ovenstående emner.

Indhold

Fagets formål opnås ved, at faget indeholder følgende faglige område:

1. Dansk og international GAAP (ÅRL og IAS/IFRS), der anvendes ved udarbejdelse af koncernregnskaber (og moderselskabsregnskaber).

2. Internationale revisionsstandarder, der anvendes i forbindelse med koncernrevision og revision af særlige poster i moderselskabsregnskabet, primært kapitalandele.

3. Samt til området beslægtede emner i øvrigt

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende skriftligt og mundtligt skal kunne:

Målbeskrivelse - viden

Demonstrere viden om fagets forskellige emner, således de er i stand til at formidle og anvende teorien, reguleringen, metoden og den generelle praksis omkring fagets forskellige emner.

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrere færdigheder, således at de er i stand til at vurdere, analysere, forklare samt løse opgaver og problemstillinger knyttet til fagets forskellige emner.

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrere kompetence, således at de er i stand til kritisk at diskutere og løse anvendelsesorienterende problemstillinger mht. fagets forskellige emner.

Litteratur

Eksempel:

1.    Jan Fedders & Henrik Steffensen
Årsrapport efter international regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS
Forlaget Thomson, nyeste udgave
Med fokus på udvalgte kapitler.
2.    Revisorhåndbogen – Revisionsdelen
Med fokus på ISA 600 samt tilknyttede standarder.
Kan findes på SDU bibliotekets hjemmeside.
3.    Årsregnskabsloven, Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder samt udvalgte IAS’er og IFRS’er.
4.    RegnskabsOrientering, Koncernregnskaber
5.    RevisionsOrientering, ISA600 – Revision af koncernregnskaber

Diverse artikler indenfor fagområdet, der oplyses i forbindelse med undervisningens start.

Slides, artikler og øvrigt materiale på ItsLearning.

Der kan forekomme ændringer til litteraturen. Eventuelle ændringer oplyses ved undervisningens start i forbindelse med udlevering af lektionsplanen.

Undervisningsform

Faget undervises på dansk, dog kan dele være på engelsk.
For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således, at denne foregår i en kombination mellem forelæsninger, cases og en synopsis, der udarbejdes individuelt.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
3-5 forelæsningstimer ugentligt i 4-5 uger, totalt 22,5 timer.

Arbejdsbelastning:
Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Aktivitet, timer
Konfrontationstimer: 22,5
Forberedelse: 75 
Forberedelse af synopsis: 22
Eksamensforberedelse: 15
Eksamen: 0,5
Total: 135 timer

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Udprøvninger

Mundtlig prøve på baggrund af synopsis

Navn

Mundtlig prøve på baggrund af synopsis

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Forberedelse

Ingen forberedelse til mundtlig prøve.

Varighed

20 minutter mundtlig prøve (uden forberedelse.)

Omfang

Synopsis er en kort disposition på max. 2 normalsider.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Udlevering af opgave

Via Digital Eksamen.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen.

OBS !! Filen der afleveres skal navngives med den studerendes navn.

ECTS-point

5

Uddybende information

Ved den mundtlige eksamen tages der udgangspunkt i synopsis, som den studerende har udarbejdet.
Synopsis er en kort disposition omkring et udvalgt emne indenfor pensum. Derefter vil der blive eksamineret i fagets obligatoriske pensum.

Ved omprøve er det muligt at genanvende den tidligere udarbejdede synopsis.

Prøveformen kan ændres ved omprøven.

EKA

B200010202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9265401 Koncernregnskab.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2021 Valgfag Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. september) // Sidste optag 1. september 2020 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. februar) // Sidste optag 1. februar 2021 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. erhvervskandidat, 120 ECTS forløb Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. erhvervskandidat, 140 ECTS forløb Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. heltid, 120 ECTS forløb Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. heltid, 140 ECTS forløb Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Kolding

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jørn Holm j-holm@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Kolding
Rikke Holmslykke Kristensen rhkr@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Accounting Kolding

URL til MitSkema

49
Monday
06-12-2021
Tuesday
07-12-2021
Wednesday
08-12-2021
Thursday
09-12-2021
Friday
10-12-2021
08 - 09
 starts at 08.15
Class 1
Undervisning
09 - 10
Class 1
Undervisning
10 - 11
Class 1
Undervisning
11 - 12
Class 1
Undervisning
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema