Rekonstruktionsret

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B200008202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B200008201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-03-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B200008201

Fagtitel

Rekonstruktionsret

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

02-03-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Hans Viggo Godsk Pedersen hvp@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen

Anbefalede forudsætninger

Konkursret på kandidatniveau, eksempelvis svarende til konkursretsundervisningen i "Erhvervsret", fagnr. 9312102.

Formål og sigte

Formålet er at give de studerende et indgående viden om den centrale, materielle Rekonstruktionsret, således at den studerende opnår færdigheder i at kunne identificere de grundlæggende retlige problemstillinger inden for rekonstruktionsretlige emner. Herved opnår den studerende kompetence til at identificere retlige problemer inden for de enkelte emneområder, således at den studerende vil kunne vurdere, om der i en konkret situation inden for fagets områder vil skulle benyttes juridisk bistand.

Indhold

De centrale områder i faget er: 
Rekonstruktionsretlige grundbegreber, rekonstruktionslovgivningen, fristdagen, omstødelse, rekontruktionsprocessen, kreditorpositioner, dispositioner, frivillige gældsordninger, rekontruktionens indhold, rekontruktionsmaterialet, rekontruktionens virkninger, supplerende modeller og udenretlig rekonstruktion, skattemæssige forhold samt boets regnskabsaflæggelse.

Målbeskrivelse

Den studerende skal kunne identificere de grundlæggende retlige problemstillinger inden for fagets centrale områder.
Den studerende skal tillige kunne diskutere og reflektere over de nævnte reglers anvendelse på konkrete tilfælde.

Den studerende skal kunne redegøre for
- rekonstruktionsretlige grundbegreber
- de centrale elementer i rekonstruktionslovgivningen, herunder strukturen i konkurslovens bestemmelser vedrørende rekonstruktion, eksempelvis konkursordenen
- hvilke begivenheder, der kan statuere fristdag
- sløjfereglernes anvendelse, og forudsætningerne for genoplivning af en fristdag
- fristdagens betydning i forbindelse med rekonstruktion
- omstødelsesreglernes anvendelse
- rekonstruktørens og tillidsmandens opgaver og ansvar
- rekonstruktørens muligheder for at overtage ledelsen i en juridisk person og habilitetsproblemer, der måtte være forbundet hermed
- rekonstruktionsprocessen, herunder tidsrammerne for udsendelse af kreditorinformation, afholdelse af kreditormøde og afstemningsmøde, samt mulighederne for udsættelse
- afstemningsreglerne på kreditormødet og afstemningsmødet
- hvorledes udlæg, arrest og forskellige former for pant behandles i rekonstruktion
- skyldnerens muligheder for at disponere over sine aktiver og passiver under rekonstruktionen
- de forskellige muligheder for rekonstruktion, herunder tvangsakkord, virksomhedsoverdragelse samt kombinationer heraf
- rekonstruktionsmaterialet
- hvilke fordringer der i rekonstruktion akkorderes, hvilke der bortfalder og hvilke der dækkes fuldt ud
- skifterettens opgaver i rekonstruktion
- rekonstruktionens stadfæstelse og forudsætningerne herfor
- rekonstruktionens virkninger og rekonstruktionens retlige status
- konsekvenserne af skyldnerens manglende overholdelse af den stadfæstede rekonstruktion
- forskellen på retlig rekonstruktion og frivillige gældsordninger
- former for frivillige gældsordninger, herunder akkord, likvidationsakkord og betalingsudsættelse
- de retlige konsekvenser af manglende overholdelse af indgåede frivillige gældsordninger
- den skattemæssige behandling af konkursboer, herunder hvad der er kriterierne for, hvornår et tab er fradragsberettiget, og hvornår en gevinst er skattepligtig for skyldner, samt redegøre for den skattemæssige behandling af kreditor
- den skattemæssige behandling i rekonstruktion, herunder eksempelvis hvornår nedsættelse af en fordring medfører skattepligt for skyldner, og hvornår den er skattefri, samt den skattemæssige behandling af kreditor
- formålet og indholdet af en modregnet balance og problemstillingerne i forbindelse hermed
Den studerende skal endvidere kunne analysere sig frem til den retlige betydning af givne fakta i en konstrueret case, indeholdende et eller flere elementer af ovenstående.

Litteratur

Henry Heiberg, Lars Lindencrone Petersen & Anders Ørgaard: Rekonstruktionsret (seneste udgave)
Aage Michelsen m.fl.: Lærebog om indkomstskat, (seneste udgave), kap. 35 og 40 
Herudover indgår et antal artikler, som oplyses ved undervisningens start.

Undervisningsform

Forelæsninger.
Rekonstruktionsret: 6 timers forelæsning ugentligt i 3 uger og 3 timer i 1 uge, i alt 4 uger (denne del af undervisningen indledes ugen efter, at undervisningen i faget Erhvervsret på cand. merc. aud. afsluttes).

Arbejdsbelastning

Aktivitet i timer: 
Konfrontationstimer: 21,0 t
Forberedelse til konfrontationstimer og eksamen: 113,7 t
Eksamen: 0,3 t
Total: 135 t

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar
Omprøve: Februar

Udprøvninger

Mundtlig prøve

Navn

Mundtlig prøve

Prøveform

Mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Forberedelse

Ingen

Varighed

20 minutters mundlig eksamen uden forberedelse

ECTS-point

5

Uddybende information

Forud for eksamen annonceres det på fagets Blackboard-side, hvilke overordnede spørgsmål den studerende kan trække. 
Der kan eksamineres i alle fagets elementer.
Den studerende skal til eksamen ud fra konkrete spørgsmål demonstrere sin opfyldelse af læringsmålene for faget i henhold til målbeskrivelsen.

EKA

B200008202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 93101201 Rekontruktionsret.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Heltidsforløb og Erhvervskandidat:
Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold.
Opfylder den studerende ikke de af universitetet fastsatte forudsætninger for at deltage i prøven, er der brugt et prøveforsøg, medmindre universitetet har dispenseret, fordi der foreligger usædvanlige forhold.

Deltidsforløb:
Der er 3 eksamensforsøg til faget. De tre eksamensforsøg består af:
prøven, der følger umiddelbart efter undervisningens gennemførelse, den tilhørende omprøve (hvis første ordinære eksamen ikke er bestået) samt det andet ordinære eksamensforsøg (hvis omprøven ikke er bestået.).

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester