Skatteret

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B200003212, B200003202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B200003201
ECTS-point: 20

Godkendelsesdato: 12-11-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B200003201

Fagtitel

Skatteret

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

20

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

12-11-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jette Thygesen jett@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

-

Anbefalede forudsætninger

-

Formål og sigte

Faget skatteret er et af de konstituerende fag på cand.merc.aud.-uddannelsen. Faget er særligt målrettet mod ansættelse i revisionsbranchen. Faget har sammenhæng med de øvrige konstituerende fag, idet det giver viden om skatteretlige forhold, der kan have betydning ved revisors udarbejdelse af årsregnskabet og for de erklæringer, som revisor skal afgive. 

En del af revisors arbejdsopgaver vedrører assistance og rådgivning om skatte- og afgiftsmæssige forhold. Det kan være løbende assistance i forbindelse med udarbejdelsen af kundens skatteregnskab. Det kan f.eks. også være særlig rådgivning i forbindelse med investeringer, grænseoverskridende aktiviteter samt køb og salg af virksomheder. Dertil kommer rådgivning om moms og afgifter.

Faget skatteret giver en grundlæggende viden om materiel skatteret og udvalgte områder af moms- og afgiftsretten, der sætter den studerende i stand til at deltage i assistance og rådgivning indenfor det skatte- og afgiftsretlige område under iagttagelse af den ansvarlighed og etik, som er en forudsætning i rollen som rådgiver.

I faget indgår også formel skatteret, så den studerende opnår kendskab til de regler, som en kunde er omfattet af i det skatteadministrative system. 

Indhold

Faget er opdelt i tre overordnede områder: 

Den materielle skatteret, den formelle skatteret samt moms- og afgiftsret med hovedvægten på den materielle skatteret.
I den materielle skatteret bliver den studerende præsenteret for de bestemmelser, der regulerer skattepligt for fysiske og juridiske personer. Den studerende får kendskab til, hvilke personer der er skattepligtige i Danmark, og hvilke indtægter og udgifter der skal indgå ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst (i skatteregnskabet), således at den studerende kan assistere med og rådgive om ansvarlige løsninger, der ligger inden for lovens rammer. 

I den formelle skatteret får den studerende bl.a. kendskab til myndighedernes sagsbehandling af skatteregnskabet, herunder de krav der knytter sig hertil. Desuden får den studerende kendskab til skatteyderens klagemuligheder. Hermed er den studerende introduceret til de krav, som såvel skatteyder som skattemyndighed er forpligtet til at overholde. 

I moms- og afgiftsretten får den studerende viden om de gældende regler vedrørende merværdiafgift samt overblik over energi- og punktafgifter. Den studerende får kendskab til de internationale retskilder, der har indflydelse på de danske regler og fortolkningen heraf. 

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at:

Den studerende demonstrerer viden om den skatte- og afgiftsretlige begrebsdannelse samt den skatte- og afgiftsretlige regulering af de emner/områder, der indgår i faget. Den studerende skal også demonstrere viden om juridisk metode.

Den studerende demonstrerer færdighed i anvendelsen af juridisk metode ved at kunne henvise til relevante lovbestemmelser, praksis og/eller andre retskilder på det konkrete område. Desuden kan den studerende strukturere besvarelsen af en konkret problemstilling og dermed demonstrere færdighed i opbygningen og anvendelsen af den retlige argumentation, der er normen for fagområdet.

Den studerende demonstrerer kompetence i at kunne yde en etisk ansvarlig rådgivning om gældende ret inden for det skatte- og afgiftsretlige område. Den studerende har kompetence til at vurdere de skatte- og afgiftsretlige konsekvenser, der er forbundet med de handlinger, som fysiske personer, erhvervsdrivende og selskaber foretager. Den studerende kan således yde assistance i forbindelse med den almindelige indkomstopgørelse, ligesom den studerende kan deltage i rådgivning om andre dispositioner med skatte- eller afgiftsretlige konsekvenser. 

Den studerende er i stand til at identificere konkrete skatte- og afgiftsretlige problemstillinger og kan vurdere og løse disse ved anvendelse af juridisk metode i samspil med den skatte- og afgiftsretlige regulering. Den studerende demonstrerer hermed evnen til at omsætte teori til praksis gennem anvendelse af skatte- og afgiftsretlige regler på konkrete problemstillinger.Litteratur

1. Aage Michelsen m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 17. udgave, Djøf Forlag 2017 
2. Oskar Henkow og Jette Thygesen: Grundlæggende momsretlige principper – teori og praksis, Djøf nyeste
3. Skattelovsamling: Skattelovsamling for studerende – 2018-2, KarnovGroup eller Lovsamling 2018/2 – Skatteret, Djøf Forlag. Der kan også benyttes love, der ligger online.
4. Diverse materiale til undervisning i moms- og afgiftsret. Materialet vil blive oplyst på fagets side i Blackboard.
4. Den juridiske vejledning. De relevante afsnit vil fremgå af lektionsplanen (kan downloades fra www.SKAT.dk)
6. OECD´s modeloverenskomst (findes på KarnovGroup, som du har adgang til via Syddansk Universitetsbibliotek – databasen Karnov JURA)

Der vil kunne forekomme ændringer til litteraturen. Eventuelle ændringer oplyses ved undervisningens start i forbindelse med lektionsplanen.

Undervisningsform

Undervisningen vil være tilrettelagt med inddragelse af blended learning, dvs. som en blanding af fysisk tilstedeværelse og virtuel undervisning med inddragelse af digitale værktøjer. Der vil være fokus på den studerendes aktive deltagelse i en række undervisningsaktiviteter, der skal understøtte opbygningen af den studerendes kompetencer.

Der vil være konfrontationstimer, hvor der vil der vil blive formidlet viden til den studerende. Konfrontationstimerne vil også blive anvendt til opfølgning på de øvrige aktiviteter, til uddybning af særligt vanskelige områder     af den skatteretlige regulering og til diskussion og vurdering af cases, som den studerende arbejder med som en del af de øvrige aktiviteter. Hermed trænes den studerendes evne til at analysere, vurdere og gennemføre en struktureret argumentation.

Der vil være andre aktiviteter, som blandt andet vil bestå i anvendelsen af små opgaver og tests, som skal træne den studerende i begrebsforståelse og -anvendelse inden for såvel materiel som formel skatteret. Disse aktiviteter vil også bidrage til at opbygge den studerendes overblik over den skatteretlige regulering, dels inden for enkeltområder, dels i en overordnet sammenhæng. Den studerende får dermed opbygget en viden og et begrebsapparat, som er afgørende for at kunne gennemføre den skatteretlige analyse og vurdering. 
 
Der vil også være aktiviteter i form af cases, som den studerende skal arbejde med enten selvstændigt eller i grupper. I arbejdet med cases trænes den studerende i at identificere skatte- eller afgiftsretlige problemstillinger, finde den regulering, der skal anvendes og komme med et løsningsforslag. Der vil blive fulgt op på casene enten i forbindelse med undervisning, temadage, ved vejledende løsninger eller anden form for tilbagemelding. Tilbagemeldingen kan også ske i form af indlæg fra andre studerende.

Det vil være obligatorisk at deltage i de øvrige aktiviteter i et vist omfang. Det vil blive aftalt ved undervisningens start i samarbejde med underviseren. Den obligatoriske deltagelse vil være af et omfang, hvor den studerende skal bidrage aktivt til nogle af de øvrige aktiviteter, ligesom det er obligatorisk at arbejde med nogle cases. Den obligatoriske deltagelse vil gå på tur blandt de studerende og kan blive organiseret som gruppearbejde.

Undervisningsaktiviteten i forbindelse med moms- og afgiftsret vil bestå i et selvstændigt forløb i den første del af semesteret, hvor der introduceres til moms- og afgiftsretten og retskilderne på dette område – herunder EU-retlige kilder. Det vil blive fulgt op af en obligatorisk aktivitet, hvor den studerende i grupper på 3-4 personer skal udarbejde en besvarelse af en tildelt opgave inden for enten moms- eller afgiftsret. Underviseren kan tillade afvigende gruppestørrelser. Med besvarelsen skal den studerende demonstrere sin evne til at virke som rådgiver. Deltagelse i aktiviteten er en del af fagets eksamensaktivitet og afsluttes med en mundtlig eksamen.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
Skemalagt undervisning: 90 konfrontationstimer – der kan være færre konfrontationstimer i Kolding (dog minimum 75 konfrontationstimer).

____

Forventet sammensætning af studenteraktivitet i faget:

Aktivitet i timer:
Konfrontationstimer: cirka 80 t
Øvrige aktiviteter incl. læsning af pensum: 337 t
Obligatorisk opgave i moms- og afgiftsret: 40 t
Forberedelse af forsvar af opgave: 4 t
Eksamensforberedelse 75 t
Eksamen: 4 t
Total: 540 t

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve:
Delprøve A: Aflevering af opgave i moms- og afgiftsret ultimo september/primo oktober. Forsvar ultimo oktober.
Delprøve B: Januar. 

Omprøve:
Delprøve A: Omprøven i opgaven i moms- og afgiftsret ultimo november/primo december.
Delprøve B: Februar. 

Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.

Regler

-3 må ikke indgå

Udprøvninger

Eksamen - Delprøve A / Moms- og afgiftsret

Navn

Eksamen - Delprøve A / Moms- og afgiftsret

Prøveform

Hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Skriftlig afleveringsopgave med mundtlig gruppeprøve:
Varighed: 11 dage. Information om dato og tidspunkt for ud- og aflevering vil fremgå af eksamensplanen.

Mundtlig prøve:
30 minutter inklusiv votering. Der gives ikke forberedelse til prøven.

Omfang

Max. 10 sider.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Udlevering af opgave

Via kursets side i Blackboard.

Indlevering af besvarelse

I SDU-assignment i kursets side i Blackboard.

ECTS-point

4

Uddybende information

Afleveringsopgave udarbejdet i grupper på 3-4 personer med efterfølgende mundtlig gruppeprøve (afvigelser afgøres af underviser), hvor der tages udgangspunkt i det skriftlige oplæg. Der foretages en individuel vurdering.

Faget bestås som det vægtede gennemsnit af delprøven og den afsluttende prøve. Karakteren -3 må ikke indgå i delprøven eller den afsluttende prøve. 

(Vægt 20%)

EKA

B200003212

Eksamen - Delprøve B / Afsluttende prøve

Navn

Eksamen - Delprøve B / Afsluttende prøve

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timers skriftlig stedprøve.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Udlevering af opgave

Fysisk i eksamenslokalet.

Indlevering af besvarelse

I SDUassignment i kursets side i Blackboard.
Der kan alene afleveres digitalt. 

ECTS-point

16

Uddybende information

Sted: Prøven gennemføres som stedprøve på SDU med brug af egen PC.
Internetadgang: Nødvendig.

Faget bestås som det vægtede gennemsnit af delprøven og den afsluttende prøve. Karakteren -3 må ikke indgå i delprøven eller den afsluttende prøve. 

(Vægt: 80%)

EKA

B200003202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9234001 Skatteret.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Faget udbydes sidste gang med undervisning i efterårssemestret 2019 (E19), og udfases herefter med mulighed for prøveforsøg i:

januar 2020 (1. prøveforsøg)
februar 2020 (2. prøveforsøg)
juni 2020 (3. prøveforsøg).

Heltidsuddannelse:
Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold. 

Da tilmelding til fag er bindende, og dette fag ikke udbydes igen i den nuværende form, bliver den studerende automatisk tilmeldt alle tre prøveforsøg.

Deltidsuddannelse:
Der er 3 prøveforsøg til faget. 

Da tilmelding til fag er bindende, og dette fag ikke udbydes igen i den nuværende form, bliver den studerende automatisk tilmeldt alle tre prøveforsøg.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2019 Obligatorisk Cand.merc.aud. - Kolding - 120 ECTS - før 2018 Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 3
Forår 2019 Obligatorisk Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-F - før 2018 - Februar optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 4
Forår 2019 Obligatorisk Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-F - før 2018 - September optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 3
Forår 2019 Obligatorisk Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-R - før 2018 - Februar optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 4
Forår 2019 Obligatorisk Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-R - før 2018 - September optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 3
Efterår 2019 Obligatorisk Cand.merc.aud. - Kolding - 120 ECTS - før 2018 Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 3
Efterår 2019 Obligatorisk Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-F - før 2018 - Februar optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 4
Efterår 2019 Obligatorisk Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-F - før 2018 - September optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 3
Efterår 2019 Obligatorisk Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-R - før 2018 - Februar optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 4
Efterår 2019 Obligatorisk Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-R - før 2018 - September optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 3
Efterår 2019 Obligatorisk Bachelor Model A Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 5
Efterår 2019 Obligatorisk Bachelor Model B Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 5
Efterår 2019 Obligatorisk HD-F og HD-R Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 5

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Erik Høegh eho@sam.sdu.dk Kolding
Gert Jessen gcj@sam.sdu.dk Kolding
Henrik Kjellerup Bro hkb@sam.sdu.dk Kolding
Jette Thygesen jett@sam.sdu.dk Kolding
Lars Kjærgård Terkilsen late@sam.sdu.dk Kolding

URL til MitSkema