Business to Business marketing

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk, Engelsk
EKA: B150074202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B150074201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 12-02-2021


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B150074201

Fagtitel

Business to Business marketing

Undervisningssprog

Dansk, Engelsk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

12-02-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU Design, Business-to-Business Marketing og Supply Chain Management

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Har kendskab til marketing svarende i omfang og indhold til faget "Marketing" på HA.

Formål og sigte

Dette fag har til formål at give de studerende indsigt i de særlige problemstillinger som knytter sig til markedsføring på det industrielle marked, herunder også bæredygtigheden af de beslutninger som virksomheder træffer. Faget sigter på at formidle såvel en teoretisk som en mere praktisk forståelse for industrielmarketing. Faget er central i forhold til IVU linjens profil og indhold og giver indgående viden om industrielle virksomheders strategisk og taktiske og dels også operative overvejelser. B-2-B marketing og faget international forretningsudvikling og vækst berører en række problemstillinger i tilknytning til hinanden. 

Faget giver viden om koblingen mellem fagets centrale teorier, modeller, metoder og undersøgelsesmetodikker.

Der lægges i faget særligt vægt på, at den studerende efter undervisningen har færdigheder i at kunne vælge og anvende fagets modeller og teorier og i forlængelse heraf kompetence til at vurdere, begrunde og formidle resultaterne af de gennemførte analyser. Herudover skal den studerende være i stand til kunne identificere og strukturere egne læringsbehov indenfor faget området B-2-B marketing.

Indhold

Faget beskæftiger sig med følgende områder:

 • Centrale tilgange, modeller og begreber inden for fagområdet
 • Markedsopfattelse, bæredygtighed, etik, kundebehov og positionering
 • Ledelse af salgs- og indkøbsfunktionen
 • Relationsudvikling og parameterfastlæggelse
 • Markedsstrategi og segmentering
 • Købsadfærd og samarbejde
 • Indkøb og sourcing
 • Kommunikation på b-2-b markedet
 • Metoder og teknikker til afdækning af markedet
 • Den organisatoriske bases betydning for virksomhedens evne til at tilpasse sig og påvirke markedet og relationer.

Målbeskrivelse

Den studerende skal efter endt undervisning:

Målbeskrivelse - viden

 • Kende og forstå fagets teorier, modeller og metoder samt skelne mellem styrker og svagheder ved brugen af disse
 • Kunne beskrive virksomheders relationer og udviklingen af disse på B-2-B markedet

Målbeskrivelse - færdigheder

 • Argumentere for anvendelse af fagets teorier, modeller og metoder til at karakterisere og analysere praktiske og teoretiske problemstillinger i forhold til business – to – business markedet
 • Argumentere for og imod forskellige teorier, modeller og teorier
 • Forklare og formidle problemstillinger og løsningsmodeller som relaterer sig til business-to-business markedet

Målbeskrivelse - kompetencer

 • Kunne vurdere udviklingen og dynamikken i B-2-B relationer
 • Kunne forholde sig kritisk – konstruktivt i forhold til løsningen af konkrete udfordringer og opgaver i B-2-B relationer. 
 • Kunne opstille  konsistente handlingsanvisninger og -planer på business-to-business markedet

Litteratur

Eksempler:

 • Business-to-Business marketing R. Brennan, L. Canning & R. McDowell Sage, London (seneste udgave),

 • Håkansson, Håkan and Ivan Snehota. No Business Is an Island; Making Sense of the Interactive Business World. First edition, Emerald Publishing Limited, 2017. (Chapter 1 & 2) ( kan hentes som E-bog; SDU library). Chapter 1 The Significance of Business Relationships, Håkan Håkansson and Ivan Snehota (p. 1 -26) Chapter 2 Management in the Interactive Business World, David Ford, Lars-Gunnar Mattsson and Ivan Snehota (p. 27 – 46).

 • Artikel samling til faget B-2-B marketing (fremgår af forelæsningsplanen).
Samt noter til faget. 

Supplerende litteratur:
 • P. V. Freytag & K. Philipsen (red.) Challenges in Relationship marketing, Århus, 2010, Forlaget Academica. 

Undervisningsform

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger, cases, øvelser og studenter oplæg, samt et virksomhedsbesøg. Der forudsættes at de studerende deltager aktivt i faget. Kombinationen af forskellige undervisningsformen sker for at styrke den studerende kompetenceudvikling.


I tilknytning til faget, enten i form af et virksomhedsbesøg eller en gæsteforelæsning, vil der blive tale om et mere praktisk indlæg om indkøbssiden og et om salgssiden.

Det forventes, at ca 30% af fagets undervisning vil ske engelsksproget.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning
3 timer pr. uge i 13 uger fordelt over semestret. Derudover 4 timer til virksomhedsbesøg.
____

Arbejdsbelastning:
En studerende arbejdsbelastnnig er estimeret til:
Deltagelse i forelæsninger: 39 timer.
Forberedelse til forelæsninger: 163 timer svarende til 11-12 timer per undervisningsgang.
Virksomhedsbesøg: 4 timer.
Forberedelse til eksamen: 60 timer.
Gennemføre eksamen: 4 timer.
I alt 270 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Udprøvninger

Eksamen - Take-home

Navn

Eksamen - Take-home

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timer skriftlig individuel take-home eksamen med udgangspunkt i en konkret case/opgave.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Udlevering af opgave

Via Digtial Eksamen

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen.

ECTS-point

10

Uddybende information

Prøveformen ved omprøven kan blive ændret.


EKA

B150074202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9208201 Business to Business marketing.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2021 Obligatorisk Forretningsorienteret markedsudvikling - Kolding Cand.merc. - Erhvervskandidat (Kolding Odense) | cand.merc | Odense, Kolding 3
Efterår 2021 Valgfag Økonomi- og processtyring - Kolding Cand.merc. - Erhvervskandidat (Kolding Odense) | cand.merc | Odense, Kolding
Efterår 2021 Obligatorisk Forretnings- og markedsudvikling - Kolding (Studiestart 1. februar) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding 2
Efterår 2021 Obligatorisk Forretnings- og markedsudvikling - Kolding (Studiestart 1. september) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding 1
Efterår 2021 Valgfag Styring og ledelse - Kolding (Studiestart 1. september) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. september) // Sidste optag 1. september 2020 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. februar) // Sidste optag 1. februar 2021 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Styring og ledelse - Kolding (Studiestart 1. februar) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Bo Mortensen bsm@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU Design, Business-to-Business Marketing og Supply Chain Management Kolding
Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU Design, Business-to-Business Marketing og Supply Chain Management Kolding
Roberto Mora Cortez rfmc@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Business-to-Business Marketing og Supply Chain Management Kolding

URL til MitSkema

49
Monday
06-12-2021
Tuesday
07-12-2021
Wednesday
08-12-2021
Thursday
09-12-2021
Friday
10-12-2021
08 - 09
09 - 10
 starts at 09.15
Class 1
Undervisning
10 - 11
Class 1
Undervisning
11 - 12
Class 1
Undervisning
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema