Coaching

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B150067202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B150067201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 20-03-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B150067201

Fagtitel

Coaching

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

20-03-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jesper Raalskov raalskov@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Entreprenørskab og Organisation

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

-

Anbefalede forudsætninger

-

Formål og sigte

For at medarbejdere kan realisere og udvikle deres fulde talent og potentiale, gør mange virksomheder og ledere brug af begrebet coaching, som et konkret værktøj til at udvikle medarbejdere og til at understøtte medarbejderes forandringsparathed, som er essentielt for mange virksomheder i dag. Mange salgsorienterede virksomheder har deciderede (salgs)coaches ansat, hvor andre benytter coaching som et konkret ledelsesredskab. Coaching som faglig disciplin trækker på forskellige tværfaglige områder, så som; talentudvikling, adfærdsteori, psykologi, (relations)ledelse, kommunikations- og organisationsteori.

Faget styrker og supplerer andre ledelsesfag ved at fokusere på oparbejdning og træning af praktiske kommunikationsfærdigheder, der forstærker brugen af andre forskellige ledelsesværktøjer tilegnet under studiet.

I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at;
-Give viden om de væsentligste filosofier, teorier og teknikker som ligger til grund for coaching, herunder de etiske, ledelsesmæssige og organisatoriske implikationer der ligger bag coaching som disciplin.
-Give færdigheder i at udøve coachende adfærd, overfor kolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere for at opnå bedre resultater indenfor samarbejde og ledelse.
-Give kompetencer til at håndtere komplekse og fastlåste situationer hos individer og vende ’problemer’ til udfordrende udvikling hen imod udnyttelse af talent og potentiale.

Indhold

Fagets formål opnås ved indføring og træning i følgende faglige områder;
-Spørgeteknikker og spørgsmålstyper og indblik i hvordan de indvirker på individet i forskellige situationer.
-Adfærds- og læringsteoretisk forståelse for individets styrker, udfordringer og coping i relation til organisationen, ledelsen, kollegerne og selve jobfunktionen.
-Interpersonel og (relations)ledelsesmæssig forståelse af samspillet mellem individet og den kontekst hvori individet agerer. 
-Kommunikation og tillidsskabelse, med særligt fokus på non-verbal kommunikation (kropssprog) og begreber som spejling, rapport, overføring og modoverføring.

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål, er det læringsmålet for faget, at de studerende:

Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
-Redegøre for filosofier, teorier, begreber og teknikker samt at relatere disse til hinanden.
-Forholde sig kritisk til de i faget oparbejdede filosofier, teorier, begreber og teknikker.

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at:
-Vurdere forskellige coaching-teknikker i forhold til samspillet mellem individet og egne adfærdstræk og læringsstile.
-Vurdere individets problemstillinger og se udfordringer og styrker heri med henblik på at realisere talent og potentiale.

Demonstrerer kompetence til at:
-Håndtere og strukturere en coaching-session, beskrevet ved en case (som beskriver individets selvopfattelse af problemer, mønstre, domme og låsninger).
-Håndtere rollen som coach, såvel fagligt som etisk – og adskille rollen fra andre interpersonelle roller (så som mentor, instruktør, vejleder, proceskonsulent og rådgiver). 
-Stille effektfulde spørgsmål der understøtter refleksion og læring hos individet.
-Agere tillidsskabende overfor individet og sondre mellem spejling, overføring og modoverføring med relatering til egne adfærdstræk og læringsstile.  

Litteratur

Bøger
•Gjerde, Susann: Coaching – hvad, hvorfor, hvordan, Samfundslitteratur, nyeste udgave, ISBN: 9788759311875
•Gørtz, Kim & Prehn, Anette: Coaching i perspektiv – En grundbog, Hans Reitzels forlag, nyeste udgave, ISBN: 9788741251417
Working paper 
•Warming-Rasmussen, B. et al. (2010); Peak-interviewet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Working Paper, 02/2010
Artikler 
•Becker, D. & Marecek, J. (2008); Positive Psychology – History in Remaking, Theory & Psychology, 18/2008, pp. 591-604
•Bluckert, P. (2005); Critical factors in executive coaching – the coaching relationship, Industrial and Commercial Training, 37/2005, pp. 336-340
•Carey et al. (2011); Coaching models for leadership development – An integrative review, Journal of Leadership Studies, 5/2011, pp. 51-69
•Deviney, D. et al. (2011); Impact of Behavioral Factors on GPA for gifted and talented students, Academy of Educational Leadership Journal, 15/2011, pp. 55-67
•Deviney, D. et al. (2009); Predictors of Succes for Gifted and Talented Schools – An Attitude, Interest, Values and Behavioral Approach, American Society of Business and Behavioral Sciences (ASBBS) – Annual Conference, 16/2009
•Merenda, P.F. (1987); Toward a Four-Factor Theory of Temperament and/or Personality, Journal of Personality Assessment, 51/1987, pp. 367-374
•O’Conner, J. (2002); NLP – En grundbog i teori og praksis, Aschelaug Dansk Forlag 2002, pp. 50-86 
•Palmer, S. (2008); The PRACTICE model of coaching – towards a solution-focused approach, Coaching Psychology International, 1/2008, pp. 4-8
•Thompson, J.E. et al. (2002); The effect of neurolinguistic programming on organizational and individual performance – a case study, Journal of European Industrial Training, 26/2002, pp. 292-298
•Tosey, P. & Mathison, J. (2010); Neuro-linguistic programming as an innovation in education and teaching, Innovations in Education and Teaching International, 47/2010, pp. 317-326
•Wood, J.A. (2006); NLP Revisited – Nonverbal Communications and Signals of Trustworthiness, Journal of Personal Selling & Sales Management, 26/2006, pp. 197-204
•Yemm, G. (2006); Can NLP help or harm your business?, Industrial and Commercial Training, 38/2006, pp. 12-17

Undervisningsform

Forelæsninger, diskussioner, øvelser (enkeltvis og i grupper), dialog, opsamling og supervision i plenum.

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således, at der dels undervises og dels gennemgås og gennemføres øvelser.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
4 lektionstimer ugentlig i 6 uger, i alt 24 timer. Undervisningen foregår i 1.halvdel af semestret.

Ved tilmelding - bemærk venligst tidspunkt for afvikling af eksamen angivet under Eksamen.

____

Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
Aktivitet i timer:
Konfrontationstimer: 24 t
Forberedelse: 90 t
Eksamensforberedelse: 20 t
Eksamen: 1 t
Total: 135 t

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Faget er under udfasning, undervisningen blev udbudt for sidste gang i efteråret 2019. Da tilmelding til fag er bindende, og dette fag ikke udbydes igen, bliver du servicetilmeldt nedenstående eksamensudbud, såfremt du har yderligere prøveforsøg:
2. prøveforsøg: januar 2021
3. prøveforsøg: februar 2021

Udprøvninger

Eksamen - Mundtlig eksamen med udgangspunkt i case

Navn

Eksamen - Mundtlig eksamen med udgangspunkt i case

Prøveform

Mundtlig prøve med forberedelse

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Forberedelse

20 minutter.

Varighed

Mundtlig eksamen (20 minutter) med forberedelse (20 min).

Hjælpemidler

Se information under Uddybende information.

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamen tager udgangspunkt i en case, hvor der er beskrevet en konkret coaching situation. Casen beskriver begrundelsen for coachingsamtalen, det konkrete hændelsesforløb og personkarakteristika for individet i fokus.

Eksaminationen vil have fokus på at teste hvorvidt den studerende lever op til ovennævnte læringsmål. 

Vedrørende forberedelse:
Den studerende må medbringe hjælpemidler og egen PC til forberedelseslokalet. I eksamenslokalet forventes det, at den studerende henholder sig til egne notater fra forberedelseslokalet. Lærebøger og andet materiale kan om nødvendigt inddrages som dokumentation. Det er ikke tilladt at kommunikere under forberedelsen.

EKA

B150067202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9881001 Coaching.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

OBS!! Studerende der har deltaget i, bestået eller været eksamineret i faget Coaching og Facilitering kan ikke taget dette fag.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2018 Valgfag Forretnings- og Markedsudvikling - Kolding Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Styring og Ledelse - Kolding Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Business Controlling - Kolding Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag International virksomhedsudvikling (sidste optag 1. februar 2017) - Kolding Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag KA designledelse 120 ECTS Optag: 2017 og frem cand.mag. i designledelse | Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-F - før 2018 - September optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-F - før 2018 - Februar optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-R - Optag 2018 Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-F - Optag 2018 Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-R - før 2018 - Februar optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-R - før 2018 - September optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 120 ECTS - Optag 2018 Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 120 ECTS - før 2018 Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag HD-F og HD-R Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Bachelor Model A Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Bachelor Model B Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. erhvervskandidat - 140 ECTS / 8 semestre / HD-F som adgangsgivende uddannelse Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. erhvervskandidat - 120 ECTS / 8 semestre Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. erhvervskandidat - 120 ECTS / 4 semestre Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. erhvervskandidat - 140 ECTS / 8 semestre / HD-R som adgangsgivende uddannelse Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Bent Warming-Rasmussen bwr@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Accounting Kolding
Jesper Raalskov raalskov@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Entreprenørskab og Organisation Kolding

URL til MitSkema