Coaching og facilitering

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B150066202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B150066201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 20-03-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B150066201

Fagtitel

Coaching og facilitering

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

20-03-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jesper Raalskov raalskov@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Entreprenørskab og Organisation

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

-

Anbefalede forudsætninger

-

Formål og sigte

For at medarbejdere kan realisere og udvikle deres fulde talent og virksomheder deres fulde potentiale, gør mange virksomheder og ledere brug af begreberne coaching og facilitering. Coaching omhandler understøttelsen af processen til opnåelsen af individuelle mål for den enkelte medarbejder, hvor facilitering omhandler understøttelsen af processen til opnåelse af en gruppe medarbejderes fælles mål. Coaching og facilitering som faglig disciplin trækker på forskellige tværfaglige områder, så som; talentudvikling, adfærdsteori, psykologi, (relations)ledelse, faciliteringsteori, kommunikations- og organisationsteori.

Faget styrker og supplerer andre ledelsesfag ved at fokusere på oparbejdning og træning af praktiske kommunikationsfærdigheder, der forstærker brugen af andre forskellige ledelsesværktøjer tilegnet under studiet.

I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at;
-Give viden om de væsentligste filosofier, teorier og teknikker som ligger til grund for coaching og facilitering, herunder de etiske, ledelsesmæssige og organisatoriske implikationer der ligger bag såvel coaching og facilitering som disciplin.
-Give viden om håndteringen af forskellige roller som facilitator herunder de etiske aspekter og den sociale ansvarlighed der ligger bag rollen. 
-Give færdigheder i at udøve coachende og faciliterende adfærd, overfor kolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere for at opnå bedre resultater indenfor samarbejde og ledelse.
-Give færdigheder i at udøve facilitering og mødeledelse under hensyntagen til forskellige gruppedynamikker der kan opstå når medarbejdere mødes for at være kreative og problemløsende.
-Give kompetencer til at håndtere komplekse og fastlåste situationer hos individer og vende ’problemer’ til udfordrende udvikling hen imod udnyttelse af talent og potentiale.
-Give kompetencer til at facilitere andres læring samtidig med egen læring (i forhold til rolle som facilitator).

Indhold

Fagets formål opnås ved indføring og træning i følgende faglige områder;
-Spørgeteknikker og spørgsmålstyper og indblik i hvordan de indvirker på individet i forskellige situationer.
-Adfærds- og læringsteoretisk forståelse for individets styrker, udfordringer og coping i relation til organisationen, ledelsen, kollegerne og selve jobfunktionen.
-Interpersonel og (relations)ledelsesmæssig forståelse af samspillet mellem individet og den kontekst hvori individet agerer. 
-Kommunikation og tillidsskabelse, med særligt fokus på non-verbal kommunikation (kropssprog) og begreber som spejling, rapport, overføring og modoverføring.
-Faciliteringsmetoder og –værktøjer der understøtter virksomhedernes problemløsning, kreativitet og mødekultur. 
-Gruppedynamikker og konflikthåndtering.

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål, er det læringsmålet for faget, at de studerende:

Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
-Redegøre for filosofier, teorier, begreber og teknikker samt at relatere disse til hinanden.
-Forholde sig kritisk til de i faget oparbejdede filosofier, teorier, begreber og teknikker.

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at:
-Vurdere forskellige coaching- og faciliteringsteknikker i forhold til samspillet mellem individets, gruppens og egne adfærdstræk og læringsstile.
-Vurdere individets og gruppens problemstillinger samt se udfordringer og styrker heri med henblik på at realisere talent og potentiale.
-Vurdere en gruppes dynamikker og konfliktpunkter, samt se de udfordringer som gruppen overordnet står overfor for at kunne realisere målsætninger og potentiale.

Demonstrerer kompetence til at:
-Håndtere og strukturere en coaching- og faciliteringssituation, hvor den studerende med brug af metoder, teknikker og værktøjer oparbejdet fra faget kan føre et individ eller en gruppe af personer igennem et faciliteret forløb. 
-Håndtere rollen som coach og facilitator, såvel fagligt som etisk – og adskille de roller fra andre interpersonelle roller (så som mentor, instruktør, vejleder, proceskonsulent, mødeleder og rådgiver). 
-Stille effektfulde spørgsmål der understøtter refleksion og læring hos individet og gruppen.
-Agere tillidsskabende overfor individet og gruppen og sondre mellem spejling, overføring og modoverføring med relatering til egne adfærdstræk og læringsstile.  

Litteratur

Bøger
Gjerde, Susann; Coaching – hvad, hvorfor, hvordan, Samfundslitteratur, nyeste udgave, ISBN: 9788759311875
Gørtz, Kim & Prehn, Anette; Coaching i perspektiv – En grundbog, Hans Reitzels Forlag, nyeste udgave, ISBN: 9788741251417
Ravn, Ib; Facilitering – ledelse af møder der skaber værdi og mening, Hans Reitzels Forlag, nyeste udgave, ISBN: 9788741254746
Working paper 

Warming-Rasmussen, B. et al. (2010); Peak-interviewet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Working Paper, 02/2010
Artikler 
Becker, D. & Marecek, J. (2008); Positive Psychology – History in Remaking, Theory & Psychology, 18/2008, pp. 591-604
Bluckert, P. (2005); Critical factors in executive coaching – the coaching relationship, Industrial and Commercial Training, 37/2005, pp. 336-340
Carey et al. (2011); Coaching models for leadership development – An integrative review, Journal of Leadership Studies, 5/2011, pp. 51-69
Carnevale, P.J. & Pruitt, D.G. (1992): Negotiation and Mediation, Annual Review of Psychology, 43/1992, pp. 531-582
Deviney, D. et al. (2011); Impact of Behavioral Factors on GPA for gifted and talented students, Academy of Educational Leadership Journal, 15/2011, pp. 55-67
Deviney, D. et al. (2009); Predictors of Succes for Gifted and Talented Schools – An Attitude, Interest, Values and Behavioral Approach, American Society of Business and Behavioral Sciences (ASBBS) – Annual Conference, 16/2009
Hogan, C. (2002); Understanding Facilitation – Theory & Principles, London, Kogan Page Ltd., pp. 15-58
Merenda, P.F. (1987); Toward a Four-Factor Theory of Temperament and/or Personality, Journal of Personality Assessment, 51/1987, pp. 367-374
O’Conner, J. (2002); NLP – En grundbog i teori og praksis, Aschelaug Dansk Forlag 2002, pp. 50-86 
Palmer, S. (2008); The PRACTICE model of coaching – towards a solution-focused approach, Coaching Psychology International, 1/2008, pp. 4-8
Radomes, A.A. (2013); The Whole can be worse than the sum of its Parts – Counterintuitive Consequences of Group Facilitation, Advances in Management, 6/2013, pp. 11-23
Stewart, J. (2006); High-Performing (and Threshold) Competencies for Group Facilitators, Journal of Change Management, 6/2006, pp. 417-439
Thompson, J.E. et al. (2002); The effect of neurolinguistic programming on organizational and individual performance – a case study, Journal of European Industrial Training, 26/2002, pp. 292-298
Tosey, P. & Mathison, J. (2010); Neuro-linguistic programming as an innovation in education and teaching, Innovations in Education and Teaching International, 47/2010, pp. 317-326
Wood, J.A. (2006); NLP Revisited – Nonverbal Communications and Signals of Trustworthiness, Journal of Personal Selling & Sales Management, 26/2006, pp. 197-204
Yemm, G. (2006); Can NLP help or harm your business?, Industrial and Commercial Training, 38/2006, pp. 12-17

Undervisningsform

Forelæsninger, diskussioner, øvelser (enkeltvis og i grupper), dialog, opsamling og supervision i plenum.

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således, at der dels undervises og dels gennemgås og gennemføres øvelser.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning
4 lektionstimer ugentlig i 11 uger, i alt 44 timer.
____

Udervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
Aktivitet i timer:
Konfrontationstimer: 44 t
Forberedelse: 155 t
Eksamensforberedelse: 70 t
Eksamen: 1 t
Total: 270 t

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar. Oplysninger om dato for ud- og aflevering af synopsis vil fremgå af eksamensplanen. 
Omprøve: Februar.

Faget er under udfasning, undervisningen blev udbudt for sidste gang i efteråret 2019. Da tilmelding til fag er bindende, og dette fag ikke udbydes igen, bliver du servicetilmeldt nedenstående eksamensudbud, såfremt du har yderligere prøveforsøg:
2. prøveforsøg: januar 2021
3. prøveforsøg: februar 2021

Udprøvninger

Eksamen - Synopsis med mundtlig prøve

Navn

Eksamen - Synopsis med mundtlig prøve

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Synopsis: I løbet af semesteret.

Mundtlig prøve: 20 minutter mundtlig prøve uden forberedelse på baggrund af synopsis.

Omfang

Synopsis: 
•8-10 normal sider (v. 1-2 studerende)
•10-12 normal sider (v. 3-4 studerende)

Hjælpemidler

•Synopsis: Alle hjælpemidler er tilladte til udarbejdelsen af synopsis.

• Mundtlig prøve: Synopsis må medbringes.

Udlevering af opgave

•Rammebeskrivelsen for synopsis gøres tilgængelig for de studerende i forbindelse med den ordinære undervisning (lektion 7). Rammerne vil blive gennemgået samt blive tilgænglig på BlackBoard

Indlevering af besvarelse

I SDU-assignment i kursets side i Blackboard.

ECTS-point

10

Uddybende information

Den mundtlige prøve afvikles på baggrund af afleveret synopsis (nærmere retningslinjer vedr. synopsis fastsættes af fagansvarlig).

EKA

B150066202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9363001 Coaching og facilitering.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

OBS!! Studerende der har deltaget i, bestået eller været eksamineret i faget "Coaching" kan ikke taget dette fag.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2018 Valgfag Forretnings- og Markedsudvikling - Kolding Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Styring og Ledelse - Kolding Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Business Controlling - Kolding Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag International virksomhedsudvikling (sidste optag 1. februar 2017) - Kolding Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag KA designledelse 120 ECTS Optag: 2017 og frem cand.mag. i designledelse | Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-F - før 2018 - September optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-F - før 2018 - Februar optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-R - Optag 2018 Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-F - Optag 2018 Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-R - før 2018 - Februar optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-R - før 2018 - September optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 120 ECTS - Optag 2018 Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. - Kolding - 120 ECTS - før 2018 Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag HD-F og HD-R Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Bachelor Model A Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Bachelor Model B Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. erhvervskandidat - 140 ECTS / 8 semestre / HD-F som adgangsgivende uddannelse Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. erhvervskandidat - 120 ECTS / 8 semestre Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. erhvervskandidat - 120 ECTS / 4 semestre Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2018 Valgfag Cand.merc.aud. erhvervskandidat - 140 ECTS / 8 semestre / HD-R som adgangsgivende uddannelse Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Bent Warming-Rasmussen bwr@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Accounting Kolding
Jesper Raalskov raalskov@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Entreprenørskab og Organisation Kolding

URL til MitSkema