Studieophold

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B150065202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B150065201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 24-09-2021


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B150065201

Fagtitel

Studieophold

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

24-09-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jesper Piihl jpi@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU Design, Entreprenørskab og Organisation

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Den studerende skal have været undervisningstilmeldt i mindst 30 ECTS i forudgående semestre. 

Formål og sigte

Faget gennemføres som et studieophold i en værtsorganisation. Hensigten med studieopholdet er at bygge bro mellem indlæring af teorier, begreber og metoder i studiets øvrige fag og anvendelse i praksis i en professionel kontekst og er dermed centralt i forhold til at bygge bro mellem studiet og fremtidig beskæftigelse. Faget har således til formål at sætte den studerende i stand til at anvende avancerede akademiske værktøjer i forhold til at agere professionelt i forhold til praktisk problemløsning.

Faget bygger oven på den viden, der er erhvervet i studiets øvrige fag.

I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at:

 • uddybe viden om udvalgte emner fra studiets emnekreds. Udvalget af emner afgøres i samspil med de udfordringer, der opstår i værtsorganisationen. Der lægges særlig vægt på at udvikle evnen til at forstå og reflektere over teorier, metode i deres samspil til praksis.
 • give færdigheder i anvende avancerede metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sit sig til beskæftigelse inden for den erhvervsøkonomiske fagkreds. Desuden opøves færdigheder i at kritisk og refleksivt at vurdere praktiske problemstillinger og vælge relevante løsningsmodeller på et videnskabeligt fundament. Sidst opøves evnen til at indgå i udviklingsorienteret dialog om faglige emner med kollegaer og virksomhedens ledelse.
 • Give kompetence til indenfor sin profils område under hensyntagen til etiske aspekter at styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller samt selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. Derudover gives kompetence til at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring og specialisering i forskellige læringsmiljøer.

Indhold

Fagets formål opnås ved, at faget indeholder følgende:

Studieophold i en virksomhed med opgaver af relevans for studiets fagkreds. Det er den studerendes ansvar at finde en egnet virksomhed. Den faglige læring støttes af følgende elementer:

 • Udarbejdelse af mål for og plan for egen læring.
 •  Samspillet mellem akademisk læring og praktisk problemløsning.
 • Specifikt fagligt indhold udvikles i samspil mellem den studerende, værtsorganisationen og vejledning, og formuleres i læringsplanen.
 • Metoder til karriereudvikling og planlægning.
Virksomheder og organisationer kan give studerende i ulønnede projektorienterede forløb og på ulønnede studieophold en erkendtlighed på op til 3.000 kr. om måneden.
Studerende der deltager i projektorienterede forløb i udlandet kan modtage løn, hvis der i det pågældende land er lovkrav om mindsteløn forbundet med forløbet.

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende er i stand til på højt niveau at reflektere over, analysere og perspektivere erfaringerne fra studieopholdet på en måde, så de kan demonstrere: 

Målbeskrivelse - viden

Den studerende har avanceret viden om udvalgte emnekredse og kan derfor med stor sikkerhed:

 • redegøre for teorier, metoders og begrebers indhold, forudsætninger og begrænsninger samt mulighederne for at tilpasse disse til at blive et aktiv i praktisk problemløsning. 

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan:

 • sikkert anvende teorier, begreber og metoder i praktisk problemløsning,
 • sikkert kritisk og refleksivt vurdere praktiske problemstillinger og udvælge og begrunde løsningsmetoder samt,
 • indgå professionelt i en udviklingsorienteret dialog om faglige problemstillinger i værtsorganisationen. 

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan

 • Indgå i fagligt samarbejde samt strukturere egne læringsbehov og faglige specialisering i professionelt miljø af relevans for fremtidig beskæftigelse. 
 • vurdere etiske aspekter af problemløsningen i forhold til involverede interessenter. 

Litteratur

Udvælges i samarbejde med vejleder og indføres i den individuelle læringsplan.

Undervisningsform

Studieopholdet understøttes af en række fælles refleksions- og feedbackseminarer, og indeholder følgende milepæle:

 • Indgåelse af aftale med virksomhed.
 • Udarbejdelse af individuel læringsplan, der er en plan for opnåelse af læringsmålene i samspillet med den konkrete virksomhed.
 • Deltagelse i seminarer, med fokus på træning af og refleksion over samspillet mellem teorier, begreber og metoder samt praktisk problemløsning.
 • Træning under studieopholdet i at give gensidig refleksion over den eksperimentelle læring samt brug af universitetet og erhvervsøkonomisk teori og metode.
 • Indlevering af portefølje af materialer, der dokumenterer graden af opfyldelse af læringsmålene.
 • Medvirke til gensidig feedback.
 • 2 af seminarerne kan gennemføres som synkrone online seminarer for at sikre nær forbindelse til praksiskonteksten.
 • I tilfælde hvor studieopholdet foregår i virksomhed i udlandet gennemføres vejledningen via online deltagelse i seminarer.

Læringsplanen skal indeholde følgende elementer:

 • Plan for anvendelse af kendt viden inden for studiets rammer.
 • Plan for tilegnelse af ny viden med afsæt i problemstillinger i værtsorganisationen.
 • Plan for udviklingsmål af personlig karakter.
 • Plan for indhold af portefølje af materialer, der skal indleveres som grundlag for eksamen og som dokumenterer opfyldelsen af læringsmålene for faget. 

Læringsplanen skal revideres løbende i samspil med vejledning og under hensyntagen til de projekter/arbejdsopgaver, der arbejdes med i værtsorganisationen.

Porteføljen skal dokumentere opfyldelsen af læringsmålene ved at dokumentere, hvordan den studerende gennem sin interaktion med interessenterne og sin eksperimentelle læring og refleksion er kommet frem til elementerne i porteføljen, løsningen af problemstillingerne samt brugen af erhvervsøkonomisk viden. Porteføljen skal medvirke til, at den studerende ved eksamen kan vise sin evne til at vurdere sin egen placering og påvirkning af de opgaver der er arbejdet med samt sin eksperimentelle læring via refleksion. Porteføljen skal ideelt vise, hvordan den studerende har fået en befordrende indsigt og erfaring i, hvad det indebærer at være akademiker i praksis og medvirke til en god praksis.

Portefolien skal indeholde en refleksion svarende til ca. 1 side, der sammenligner proces, interaktionsformer og læringsudbytter på tværs mellem 2-3 studerende. Refleksionen udarbejdes i fællesskab af de studerende og afleveres under alles navn. Refleksionen kan vedlægges som bilag. Underviser kan dispensere fra dette krav i særlige tilfælde.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning
Som udgangspunkt af 4 seminarer a 5 timer. Variationer kan forekomme af hensyn til praktisk skemalægning på tværs af linjer og studier.

Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Arbejdsbelastning:

Aktivitet i timer (10 ECTS): 
Udarbejdelse og løbende revision af læringsplan, herunder forberedelse til seminarer: 16 t
Aktiv deltagelse refleksions- og feedbackseminarer: 20 t
Arbejde med projekter i værtsorganisationen: 200 t
Samling af portefølje af materialer til eksamen: 30 t
Eksamen, inkl. forberedelse: 4 t
Total: 270 t

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Når faget følges i efterårssemestret:
Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Når faget følges i forårssemestret:
Ordinær prøve: Juni
Omprøve: August.

Udprøvninger

Eksamen - Mundtlig prøve ud fra portfolio

Navn

Eksamen - Mundtlig prøve ud fra portfolio

Prøveform

Hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Portfolio: I løbet af semestret.

Mundtlig prøve:
30 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse baseret på den indleverede portfolio af materialer.
Eksamen har til formål at teste den studerendes evne til på højt niveau at reflektere over anvendelsen af teorier i forhold til praktisk problemløsning og interaktion med interessenter, jf. målbeskrivelsen ovenfor.

Omfang

Porteføljen skal have et omfang af maksimalt 25 sider + eventuelle bilag. Porteføljen skal indeholde et afsnit på 1-2 sider om læringsudbytter, der udarbejdes med 1-2 medstuderende. Afvigelser afgøres af underviser..

Bilag kan indeholde en bred mængde af forskellige materialer, se nærmere information under "uddybende information".

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Indlevering af besvarelse

Aflevering elektronisk via Digital Eksamen.

ECTS-point

10

Uddybende information

Bilag kan indeholde en bred mængde af forskellige materialer som f.eks

    Rapport(er), der dokumenterer undersøgelser.
    Dagbogsoptegnelser, der dokumenterer løbende refleksion over praksis.
    Præsentationer lavet i værtsorganisationen.
    Dokumentation for løsninger udarbejdet for værtsorganisationen.
    Mv.
Der kan afleveres en revideret version af rapporten ved omprøve.

EKA

B150065202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9207301 Studieophold (10 ECTS).
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Faget kan også tages som 5 / 15 ECTS fag. Se venligst egne fagbeskrivelser for disse aktiviteter.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2022 Valgfag cand.merc.aud. heltid, 120 ECTS forløb Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Kolding
Forår 2022 Valgfag cand.merc.aud. heltid, 140 ECTS forløb Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Kolding
Forår 2022 Valgfag Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. februar) // Sidste optag 1. februar 2021 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Forår 2022 Valgfag Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. september) // Sidste optag 1. september 2020 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Forår 2022 Valgfag Styring og ledelse - Kolding (Studiestart 1. september) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Forår 2022 Valgfag Forretnings- og markedsudvikling - Kolding (Studiestart 1. september) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Forår 2022 Valgfag Forretnings- og markedsudvikling - Kolding (Studiestart 1. februar) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Forår 2022 Valgfag Styring og ledelse - Kolding (Studiestart 1. februar) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jens Martinus Pedersen jensp@sdu.dk SDU RIO Kolding
Jesper Piihl jpi@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU Design, Entreprenørskab og Organisation Kolding
Tine Lynfort Jensen lynfort@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation Kolding

URL til MitSkema

49
Monday
06-12-2021
Tuesday
07-12-2021
Wednesday
08-12-2021
Thursday
09-12-2021
Friday
10-12-2021
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema