Økonomistyring og internt regnskab

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk, Engelsk
EKA: B150060202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B150060201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 17-04-2020


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B150060201

Fagtitel

Økonomistyring og internt regnskab

Undervisningssprog

Dansk, Engelsk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

17-04-2020

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Rainer Lueg rlueg@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Accounting

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Formål og sigte

Faget har til formål at sætte den studerende i stand til teoretisk og praktisk at kunne vurdere implementerede økonomistyringssystemer og hertil knyttede interne regnskaber og præstationsmålinger.


Faget bygger oven på den viden, der er erhvervet i fagene internt regnskab/økonomistyring på HA, HD eller tilsvarende. Det spiller sammen med faget eksternt regnskab/årsregnskab, der er placeret på samme semester og giver sammen med dette fag grundlag for faget revisionsteori, der er placeret senere på studiet.

I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at:

- give en teoretisk og anvendelsesorienteret viden om fagområdet økonomistyring, som omfatter såvel taktisk og operationel styring som strategisk orienteret beslutningsstøtte. Fagets sigte er her at afklare økonomistyringens tilrettelæggelse under hensyntagen til såvel virksomhedens interne processer og organisering som i forhold til eksterne relationer og værdikæder.
- give færdigheder i at vurdere samspillet mellem de enkelte principper og værktøjer og deres bidrag til værdiskabelsen i virksomheden, herunder i dialog med virksomhedens ledelse evaluere konkrete løsningsmodellers virkemåde.
- give kompetence til at håndtere komplekse økonomistyringsopgaver i samarbejde med virksomhedens ledelse og økonomiansvarlige, herunder medvirke til forbedre læring kapaciteter.

Indhold

Kurset behandler overordnede spørgsmål om forholdet mellem økonomistyring og andre organisatoriske enheder og deres miljø. For eksempel:
- Hvad er karakteristika og grænser for økonomistyring?
- Hvad er samspillet mellem økonomistyring og ledelse?
- Hvordan bidrager økonomistyring til værdiskabelse i organisationen? Hvordan muliggør og begrænser organisationsstruktur og ledelsespraksis?
- Hvordan og hvorfor skal aktører i organisationen godkendes og holdes ansvarlige for at træffe beslutninger, håndhæve kontrol og foretage evalueringer?

Kurset beskæftiger sig med specifikke emner inden for økonomistyring. Disse omfatter:
- Videregående omkostningsregnskabsteori på strategisk niveau, fx Time-driven Activity-based Costing og Activity-based Management.
- Yderligere omkostningsregnskabsteori på operativt niveau, fx kvalitetsstyring, just-in-time, throughput accounting.
- Yderligere omkostningsregnskabsteori på interorganisatorisk niveau, fx miljøomkostning og target costing.
- Forvaltning af decentralisering, f.eks. controllability principle, responsibility cetners og transfer pricing.
- Planlægning og evaluering af decentralisering, fx porteføljestyring.
- Motivere og anspore aktører, fx adfærdsmæssige og økonomiske tilgange.
- Økonomistyring og stakeholder-oriented governance (sustainability accounting og etik).
- Økonomistyring og aktionærorienteret styring (Value-based Management).
- Økonomistyring og strategiimplementering (Balanced Scorecard).

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende kan:

Målbeskrivelse - viden

Demonstrere viden om fagets emner, således at de er i stand til
•    at identificere og redegøre for centrale problemstillinger indenfor virksomhedens økonomistyring på operationelt, taktisk og strategisk niveau samt samspillet herimellem.
•    argumentere gennem konsistent brug af begreber.
•    forholde sig kritisk og reflekterende til litteraturens formuleringer og løsningsforslag, herunder implicitte forudsætninger og uudtalte begrænsninger.

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrerer færdigheder til, for en specifik case, at fremkomme med virksomhedsspecifikke løsningsforslag ved at omsætte de i den anvendte litteratur generelle bidrag til formulering af de centrale problemstillinger og principper for deres løsning til den konkrete situation.

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrerer kompetence til at tage højde for komplekse og uforudsigelige situationer, som kræver yderligere tilpasning og læring.

Litteratur

Atkinson, A.A., Kaplan, R.S., Matsumura, E. M., & Young, S. M. (2011). Management Accounting, International Edition (6th ed. eller senere). New Jersey, NJ: Pearson.


Kaplan, R.S. &A.A. Atkinson (1998). Advanced Management Accounting, Prentice Hall, 3. Udgave. (udvalgte kapitler)

Suppleret med en række artikler, ca. 10. Kan muligvis ændres før semesterstart, og suppleres med artikler, kapitler osv.:


Abernethy, M. A., Bouwens, J., & Lent, L. v. 2004. Determinants of Control System Design in Divisionalized Firms. The Accounting Review, 79(3): 545-570.


Albertsen, O. A., & Lueg, R. 2014. The Balanced Scorecard’s missing link to compensation: a literature review and an agenda for future research. Journal of Accounting and Organizational Change, 10(4): 431-465.


Anderson, S. W., & Young, S. M. 1999. The impact of contextual and process factors on the evaluation of activity-based costing systems. Accounting, Organizations and Society, 24(7): 525-559.


Biddle, G., Bowen, R., & Wallace, J. 1997. Does EVA beat earnings? Evidence on associations with stock returns and firm values. Journal of Accounting & Economics, 24(3): 301-336.


Burkert, M., & Lueg, R. 2013. Differences in the sophistication of Value-based Management – The role of top executives. Management Accounting Research, 24(1): 3-22.


Fiss, P. C., & Zajac, E. J. 2004. The diffusion of ideas over contested terrain: the (non)adoption of a shareholder value orientation among German firms. Administrative Science Quarterly, 49(4): 501-534.


Gosselin, M. 2007. A review of Activity-Based Costing: technique, implementation, and consequences. In C. S. Chapman, H. A.G., & M. D. Shields (Eds.), Handbook of Management Accounting Research: 641-671. Amsterdam: Elsevier.


Grewatsch, S., & Kleindienst, I. 2017. When does it pay to be good? Moderators and mediators in the corporate sustainability–corporate financial performance relationship: A critical review. Journal of Business Ethics, 145(2): 383-416.


Jakobsen, M., & Lueg, R. 2014. Balanced scorecard and controllability at the level of middle managers – The case of unintended breaches. Journal of Accounting and Organizational Change, 10(4): 516-539.


Lueg, R., & Radlach, R. 2016. Managing sustainable development with management control systems: a literature review. European Management Journal, 34(2): 158-171.


Nørreklit, H. 2000. The balance on the Balanced Scorecard: a critical analysis of some of its assumptions. Management Accounting Research, 11(1): 65-88.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som dialogforelæsninger og casefremlæggelser/-diskussioner. Dertil kommer casearbejde og opgaveløsning, og eventuelt studenterfremlæggelse.


Undervisningen er tilrettelagt ud fra en forventning om, at den studerende til hver gang har sat sig ind i de i undervisningen benyttede cases og reflekteret over mulige løsningstiltag.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
44 forelæsningstimer fordelt over 15 uger (med 5-6 timer hver anden uge).
____

Forventet fordeling af studenterarbejdsbelastningstimer:
Deltagelse i forelæsninger: 44 timer
Forberedelse til forelæsninger: 182 timer – dvs. i gennemsnit ca. 4 timer per lektion.
Forberedelse til eksamen 40 timer
Deltagelse i eksamen: 4 timer
I alt 270 timer

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Faget er udfaset dansksproget og blev udbudt sidste gang efterår 2019. Da tilmelding til fag er bindende, servicetilmeldes du nedenstående prøveudbud i det omfang, du har prøveforsøg tilbage. Der udbydes følgende prøver:
2. udbud: januar 2021
3. udbud: februar 2021

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

4 timer skriftlig stedprøve.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Ingen hjælpemidler tilladt (undtagen ikke-programmerbar lommeregner), hvilket også er  gældende for brug af excel og lommeregneren på computeren
Prøven gennemføres ved egen PC, der skal kunne gå på universitets trådløse neværk.

Udlevering af opgave

Fysisk i eksamenslokalet.

Indlevering af besvarelse

Der anvendes skabelon med vandmærke fra SFEO til indskrivning. Elektronisk aflevering via Digital Eksamen.

ECTS-point

10

Uddybende information

Prøveformen kan ændres ved omprøven.

EKA

B150060202

Ekstern kommentar

 Faget er identisk med det tidligere fag 9362701 Økonomistyring og internt regnskab.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.


OBS!! Faget kan ikke tages af studerende på cand.merc.aud. uddannelsen. Der kan være enkelte undtagelser herfra for studerende med studiestart før 1/9-2018.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Dennis van Liempd dvl@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Accounting Kolding
Rainer Lueg rlueg@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Accounting Kolding

URL til MitSkema