Forandringsledelse

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B150058202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B150058201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-03-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B150058201

Fagtitel

Forandringsledelse

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

02-03-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Marianne Storgaard mars@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen

Formål og sigte

Faget har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå og lede organisationsforandringsprocesser. Eftersom organisationer vedvarende forandrer sig, er viden, færdigheder og kompetencer herom vigtige i erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser der overordnet sigter på at kvalificere de studerende til at styre, udvikle og lede virksomheder. 
I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at give:
• viden om teorier om forandringsprocesser i organisationer og den ledelsesmæssige praksis der knytter sig hertil
• færdigheder i at diagnosticere, planlægge, gennemføre og fastholde forandringsprocesser
• kompetence til at lede organisationsforandring med afsæt i relevant teori

Indhold

• Organisationsteoretiske perspektiver på forandringsprocesser
• Forandringsprocessers karakteristika
• Organisationens og kontekstens karakteristika i relation til diagnosticeringen af forandringsprocessen
• Planlægningen af en forandringsproces
• Vision og mål for organisationsforandringsprocessen
• Kommunikationen i og omkring organisationen i relation til organisationsforandring
• Inddragelse og motivering af medarbejdere og ledere i processenMålbeskrivelse

Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
• Redegøre for teorier og modeller relateret til organisationsforandring
• Redegøre for betydningen af eksterne og interne forholds betydning for organisationsforandring
• Begrunde valget af ledelsesmæssige metoder til at igangsætte, gennemføre og fastholde forandringsprocesser
Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at:
• Tilrettelægge kommunikationsindsatsen i og omkring organisationen
• Motivere og involvere ansatte i organisationen i forandringsprocessen, såvel ledere som ikke-ledere
• Planlægge forandringsprocessen under hensyntagen til den konkrete organisation og dens specifikke omgivelser
Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at:
• Bidrage konstruktivt til at gennemføre og lede organisationsforandringsprocesser i praksis med afsæt i relevant teori

Litteratur

Udvalgte artikler

Undervisningsform

3 forelæsningstimer ugentlig i 7 uger plus vejledningstimer/repetition i 1½ time

Undervisningsform:
Undervisningen vil foregå i sidste halvdel af efterårssemestret
For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således, at
• Der veksles mellem forelæsninger, plenumdiskussion, gruppearbejde, præsentation og repetition.


Arbejdsbelastning

Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Aktivitet i timer 
Konfrontationstimer: 22,5 t 
Forberedelse: 96,15 t 
Udarbejdelse af synopsis om forandringsledelse: 16 t 
Eksamen: 0,35 t 
Total: 135


Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar
Omprøve: Februar

Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.

Udprøvninger

Mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis

Navn

Mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Omfang

Max. 5 sider.

ECTS-point

5

Uddybende information

Individuel mundtlig eksamen, 20 min. uden forberedelse i pensum med afsæt i synopsis

EKA

B150058202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9857401 Forandringsledelse.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold.
Opfylder den studerende ikke de af universitetet fastsatte forudsætninger for at deltage i prøven, er der brugt et prøveforsøg, medmindre universitetet har dispenseret, fordi der foreligger usædvanlige forhold.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester