Organisation

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B150057202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B150057201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-02-2021


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B150057201

Fagtitel

Organisation

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

12-02-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Kent Adsbøll Wickstrøm kwj@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Entreprenørskab og Organisation

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Formål og sigte

Organisation som er en selvstændig erhvervsøkonomisk disciplin fokuserer på hvilke mekanismer (ledelsesmæssige såvel som ikke-ledelsesmæssige), der påvirker den adfærd, der udspiller sig indenfor såvel som imellem organisationer. Disciplinen omfatter såvel beskrivelse af og analyse af dette samt diagnosticering af organisatoriske problemstillinger, opstilling af modeller for problemløsning, implementering og ledelse af organisatoriske tiltag. Faget har dermed en tæt tilknytning til de obligatoriske fag på de aktuelle cand.merc. linjer, hvor det er formålet at give de studerende baggrund for at udvikle tiltag, der vil påvirke mere eller mindre specifikke dele af organisationens adfærd som for eksempel ændringer i strategi, regnskabsform, logistik, marked, etiske overvejelser m.m.  


Formålet med faget er:

 • At give den studerende viden om forskellige centrale teoretiske tilgange indenfor organisationslitteraturen.
 • At den studerende opnår færdigheder i kritisk at vurdere præmisserne for anvendelse af de gennemgåede teoretiske modeller.
 • At den studerende opnår færdigheder i kritisk og reflekteret at kunne sammenstille forskellige tilgange og teoretiske modeller til løsning af forskellige organisatoriske problemstillinger.
 • At den studerende opnår færdigheder i kritisk og reflekteret at kunne vurdere betydningen af valget af teoretiske tilgange for afgrænsningen af problemidentificering og problemløsning af praktiske organisatoriske problemstillinger.
 • At give den studerende kompetence til dybdegående og reflekteret at kunne behandle komplekse organisatoriske problemstillinger.

Indhold

Overordnede teoretiske tilgange til organisatorisk design (økonomisk, sociologisk og psykologisk)

 • Organisatorisk design set fra strukturelt og et socialpsykologisk  analyseniveau.
 • Centrale strukturelle komponenter i design af organisatoriske koordinations- og kontrolstrukturer
 • Tilpasning af organisationsdesign til ydre betingelser
 • Samspil mellem formelle og uformelle sociale strukturer indenfor  organisationer
 • Tilgange til organisering af koordinations og kontrolstrukturer (ex. Contingency theory, Information processing theory, High reliability organizing, Human relations, High performance organizing, , Social network theory)
 • Nye organisationsformer, herunder forskellige former for selvledede strukturer og netværksorganisering.
 • Aktuelle strukturelle organisatoriske udfordringer (ex. automation, digitization, rapid scaling, high reliability, high performance, boss-less, network, and ecosystem organization)

Målbeskrivelse - viden

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende kan demonstrere viden i form af kendskab til og forståelse for teoretiske grundbegreber, antagelser, forudsætninger og specifikke problemstillinger, der behandles indenfor hver af de gennemgåede teoretiske tilgange. De studerende skal have viden om de centrale elementer, der kan indgå i et organisatorisk design, samt hvilke præstationer, der understøttes henholdsvis hæmmes af forskellige organisatoriske design-valg, herunder kunne forklare årsagen til disse effekter.

Målbeskrivelse - færdigheder

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende kan demonstrere færdigheder i at kunne behandle organisatoriske problemstillinger med udgangspunkt i forskellige teoretiske tilgange. Herunder skal den studerende være i stand til at identificere hvilke tilgange, der er relevante for forskellige organisatoriske problemstillinger, kunne diskutere forskelle og ligheder mellem forskellige tilgange, samt herunder diskutere hvilken betydning de enkelte tilganges grundlæggende antagelser og forudsætninger har for opstilling af en diagnose og udvikling af tilhørende løsningsmuligheder for specifikke organisatoriske problemstillinger. Den studerende skal kunne demonstrere færdigheder i at identificere situationer, hvor elementer af det organisatoriske design virker hæmmende på en virksomheds præstationer, samt kunne demonstrere færdigheder i at anvise og diskutere alternative løsningsmodeller i form af ændringer i det organisatoriske design.

Målbeskrivelse - kompetencer

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende kan demonstrere kompetence til at håndterer komplekse organisatoriske problemstillinger med baggrund i vurderinger af relevans og anvendelighed af forskellige teoretiske løsningsmodeller til specifikke organisatoriske problemstillinger.

Litteratur

Eksempler:

1.    Kates, A. & Galbraith, J.R. (2007) Fundamentals of Organization Design, Chapter 1 in Designing Your Organization: Using the STAR Model to Solve 5 Critical Design Challenges. John Wiley & Sons. (SDUB e-book)
2.    Galbraith J.R. (1974) Organization Design: An information processing view. Interfaces Vol. 4, No. 3 May.
3.    Case: Galbraith J.R. (1977) Chandler’s Restaurant: A Case of Strategic Choice, and Analysis of Chandler’s Restaurant: Strategic Choice Illustrated. Chapter 4, pp. 58-69.  In Organization Design Addison-Wesley Publishing Company.
4.    Roethlisberger, F.J. (1941) The Hawthorne Experiments. Management and Morale Harvard University Press, Reprinted in Classics of Organization Theory Eds. Shafritz, J.M., Ott, J.S. and Jang, Y.S., Wadsworth.
5.    Case: Metcalfe R., Gosnell G., and List J. Virgin Atlantic tested 3 ways to change employee behavior. Harvard Business Review.
6.    Weick, K. E., Sutcliffe, K. M., & Obstfeld, D. (2008). Organizing for high reliability: Processes of collective mindfulness. Ed Arjen Boin  Crisis management, 3, 81-123 Sage.
7.    Weick, K. E., & Roberts, K. H. (1993). Collective mind in organizations: Heedful interrelating on flight decks. Administrative science quarterly, 357-381.
8.    Blau, Peter M.  1955.  “Consultation Among Colleagues,” Ch. 7  Dynamics of Bureaucracy, University of Chicago Press. pp. 121-143. (Blackboard)
9.    Gittell J.H., Seidner R., and Wimbush J. (2010) Relational Model of How High-Performance Work Systems Work Organization Science 21(2), pp. 490–506.
10.    Cross R. Parker A. & Borgatti, S.P. (2002) A bird’s-eye view: Using social network analysis to improve knowledge creation and sharing. IBM Institute for Knowledge-Based Organizations
11.    Cross, R., Borgatti, S. P., & Parker, A. (2002). Making invisible work visible: Using social network analysis to support strategic collaboration. California management review, 44(2), 25-46.
12.    Adler, P. S., & Borys, B. (1996). Two types of bureaucracy: Enabling and coercive. Administrative science quarterly, 61-89.
13.    O'Reilly, C. A., & Tushman, M. L. (2013). Organizational ambidexterity: Past, present, and future. The Academy of Management Perspectives, 27(4), 324-338.
14.    Robertson, B. J. (2007). Organization at the leading edge: Introducing Holacracy™. Integral Leadership Review, 7(3), 1-13.
15.    Bernstein, E., Bunch, J., Canner, N., & Lee, M. (2016). Beyond the holacracy hype. Harvard Business Review, 94(7/8), 38-49.
16.    Burton, R. M., Håkonsson, D. D., Nickerson, J., Puranam, P., Workiewicz, M., & Zenger, T. (2017). GitHub: exploring the space between boss-less and hierarchical forms of organizing. Journal of Organization Design, 6(1), p. 1-19.
17.    Roelofsen, E., & Yue, T. (2017). Case Study: Is Holacracy for us? Harvard Business Review, 95(2), 151-155.
18.    Jordan, J. M. (2017). Challenges to large-scale digital organization: the case of Uber. Journal of Organization Design, 6(1), 1-12.
19.    Singh, A., Klarner, P., & Hess, T. (2020). How do chief digital officers pursue digital transformation activities? The role of organization design parameters. Long Range Planning, 53(3), 101890.
20.    Puranam, P., Alexy, O., & Reitzig, M. (2014). What's “new” about new forms of organizing? Academy of Management Review, 39(2), 162-180.

Litteraturlisten kan ajourføres løbende for aktualitet.

Undervisningsform

Faget afvikles med forelæsninger over semestret.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning
Faget afvikles med 7 gange 3 timer  plus 1 ½ time fordelt over semestret

Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
Antal timer i ()
Konfrontationstimer (22,5)
Forberedelse (95)
Eksamensforberedelse (16,5)
Eksamen (1)
Total (135)

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar
Omprøve: Februar

Udprøvninger

Eksamen - Mundtlig prøve

Navn

Eksamen - Mundtlig prøve

Prøveform

Mundtlig prøve med forberedelse

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Forberedelse

20 min.

Varighed

20 minutters mundtlig prøve med 20 minutters forberedelse inkl. trækning af spørgsmål mm. 

Hjælpemidler

Der må medbringes hjælpemidler og egen PC til forberedelseslokalet. I eksamenslokalet forventes det, at den studerende henholder sig til sine notater fra forberedelseslokalet. Det er ikke tilladt at kommunikere under forberedelsen.

ECTS-point

5

Uddybende information

Prøveformen kan ændres ved omprøven.

EKA

B150057202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9427201 Organisation.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2021 Valgfag Forretningsorienteret markedsudvikling - Kolding Cand.merc. - Erhvervskandidat (Kolding Odense) | cand.merc | Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Økonomi- og processtyring - Kolding Cand.merc. - Erhvervskandidat (Kolding Odense) | cand.merc | Odense, Kolding
Efterår 2021 Obligatorisk Styring og ledelse - Kolding (Studiestart 1. februar) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding 2
Efterår 2021 Obligatorisk Styring og ledelse - Kolding (Studiestart 1. september) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding 3
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. erhvervskandidat, 120 ECTS forløb Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. erhvervskandidat, 140 ECTS forløb Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Valgfag Forretnings- og markedsudvikling - Kolding (Studiestart 1. september) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. september) // Sidste optag 1. september 2020 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. februar) // Sidste optag 1. februar 2021 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Forretnings- og markedsudvikling - Kolding (Studiestart 1. februar) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. heltid, 120 ECTS forløb Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. heltid, 140 ECTS forløb Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Kolding

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Kent Adsbøll Wickstrøm kwj@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Entreprenørskab og Organisation Kolding

URL til MitSkema

49
Monday
06-12-2021
Tuesday
07-12-2021
Wednesday
08-12-2021
Thursday
09-12-2021
Friday
10-12-2021
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema