Virksomhedens information- og videnressourcer

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B150053202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B150053201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 17-04-2020


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B150053201

Fagtitel

Virksomhedens information- og videnressourcer

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

17-04-2020

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Anders Haug adg@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU Design, Entreprenørskab og Organisation

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen

Anbefalede forudsætninger

Studerende, der følger faget, forventes at have fulgt grundlæggende kurser i organisationsteori og ledelse.

Formål og sigte

Fagets overordnede formål er at give de studerende en forståelse af praktiske, ledelsesmæssige og strategiske perspektiver på virksomheders informations- og videnressourcer.
Målsætningen med faget er at give de studerende en basisviden, som gør dem i stand til at træffe ledelsesmæssige og strategiske beslutninger i relation til håndtering af virksomheders informations- og videnressourcer.

Indhold

Faget består af tre hovedtemaer:
1) Informationssystemer (ca. 40%)
2) Big data (ca. 20%)
3) Informationsteknologi (ca. 40%)

1) Informationssystemer
I denne del af kurset lærer de studerende at kortlægge, analysere og redesigne forretningsprocesser, samt at indsamle, lagre og anvende data, information og viden i virksomheder.

2) Big data
I denne del af kurset lærer de studerende om, hvad big data er, og hvordan denne teknologi kan anvendes i virksomheder.

3) Informationsteknologi
I denne del af kurset lærer de studerende at udvikle computerbaserede informationssystemer. Udviklingen af disse systemer tager udgangspunkt i MS Excel og VBA.


Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal kunne demonstrere viden om:

 • Formål og metoder til procesoptimering
 • Centrale perspektiver og koncepter i data management
 • Centrale perspektiver og koncepter i videnledelse
 • Karakteristikker and anvendelsesmuligheder for big data
 • Strukturering af data i en database til brug for erhvervsøkonomiske analyser
 • Kommandoer i Excel/VBA

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal kunne udvise færdigheder i:

 • Optegning af processer ved brug af BPMN (Business Process Modelling Notation)
 • Analyse og optimering forretningsprocesser
 • Analyse af data- og informationskvalitet
 • Anvendelse af modeller, teorier og begreber fra videnledelse til analyse af videnprocesser i organisationer
 •  Analyse og planlægning af anvendelse af big data
 • Grundlæggende VBA-programmering i Excel.
 • Anvendelse af grundlæggende SQL-udtryk. Den studerende skal kunne kode en eksekvering af enkle SQL-udtryk til brug for dataudtræk fra en database.
 • Anvende VBA i Excel til at konstruere programmer/applikationer, som kan bruges til at løse specifikke erhvervsøkonomiske problemstillinger
 • Anvende grundlæggende VBA-programmering og SQL til for erhvervsøkonomisk problemstilling at udarbejde og implementere løsninger vha. VBA i Excel i kombination med dataudtræk fra databaser vha. SQL.


Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal kunne løse en erhvervsøkonomisk problemstilling ved hjælp af Excel/VBA, databaseudtræk, big data og procesanalysemetoder, samt organisering af informations- og videnressourcer.

Litteratur

1. Artikler vedrørende informationssystemer (oplysninger følger senere)
2. Artikler vedrørende big data (oplysninger følger senere)
3. Artikler vedrørende informationsteknologi (oplysninger følger senere)
4. Slides på Blackboard (uploades før pågældende lektioner)
5. Supplerende litteratur: Business Process Optimization (2nd ed), Stentoft & Haug, 2019

Eventual yderligere litteratur oplyses ved semesterstart

Undervisningsform

Undervisningen foregår både ved forelæsninger og i studiekredse, hvor der arbejdes med de praktiske problemstillinger, som kurset lægger op til.

Arbejdsbelastning

3 undervisningstimer pr. uge i ét semester, i alt 45 undervisningstimer.


Samlet arbejdsindsats forventes at være ca. 270 timer fordelt som følge:


Deltagelse i forelæsninger: 45 timer
Forberedelse: 90 timer
Rapportudarbejdelse: 135 timer

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar
Omprøve: Februar

Faget er udfaset og undervisningen blev udbudt for sidste gang i  efteråret 2019. Da tilmelding til fag er bindende, servicetilmeldes du nedenstående prøveudbud, i det omfang du har prøveforsøg tilbage. Der udbydes følgende prøver:
2. udbud: januar 2021
3. udbud: februar 2021

Udprøvninger

Mundtlig prøve med udgangspunkt i grupperapport.

Navn

Mundtlig prøve med udgangspunkt i grupperapport.

Prøveform

Hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Den mundtlige prøve er 20 minutter uden forberedelse, alt inklusive.
Prøven er i pensum med udgangspunkt i den indleverede grupperapport.

Rapport:
Varighed: Afleveringsfrist fremgår af eksamensplanen.

Omfang

 • Grupperapport: Max. 10 sider, ekskl. bilag
 • Gruppestørrelse: 3-6 personer pr. gruppe (fagansvarlig afgør afvigelser i gruppestørrelse)

Hjælpemidler

Rapport: Alle hjælpemidler tilladt.

Udlevering af opgave

Via kursushjemmesiden i Blackboard.

Indlevering af besvarelse

Via SDUassignment i Blackboad

ECTS-point

10

Uddybende information

Ved omprøven kan tidligere indleveret rapport genanvendes.

Prøveform kan være ændret ved omprøve, eks. fra skriftlig til mundtlig udprøvning.

EKA

B150053202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 8030401 Virksomhedens information- og videnressourcer.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg,

Tilføjet denne fagbeskrivelse primo 2020:
Denne fagbeskrivelse sidst udbudt Efterår 2019 er med de nuværende indhold under udfasning, hvor det fra Efterår 2020 erstattes af fag med samme titel, men væsentligt ændret indhold. Har du deltaget i faget, men endnu ikke bestået det, vil du derfor blive servicetilmeldt eksamensudbud nævnt under pkt. "Tidsmæssig placering", såfremt du har yderligere prøveforsøg tilbage.


Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Anders Haug adg@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU Design, Entreprenørskab og Organisation Kolding
Jakob Schlichter jsch@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Kolding

URL til MitSkema