Supply Chain Management

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B150051212, B150051202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B150051201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 12-02-2021


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B150051201

Fagtitel

Supply Chain Management

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

12-02-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Business-to-Business Marketing og Supply Chain Management

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Formål og sigte

I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at:
Given de studerende en bred teoretisk og anvendelsesorienteret viden om Supply Chain Management.
Der fokuseres på forskellige samarbejdsformer, interorganisatoriske forretningsprocesser og -strategier på tværs af virksomheder i forsyningskæder og -netværk. Faget har både en styringsmæssig (f.eks. gennem målesystemer) og en ledelsesmæssig dimension (f.eks. gennem design og udvikling af globale forsyningskæder).
Give de studerende færdigheder i vurderingen af vigtigheden af at koordinere intra- som interorganisatoriske markeds- og produktionsaktiviteter med drifts- og udviklingsaktiviteter i Supply Chain Management.
Give de studerende kompetencer til kunne vælge og anvende fagets modeller og teorier og i forlængelse heraf vurdere, begrunde og formidle resultaterne af de gennemførte analyser. Herudover skal den studerende være i stand til kunne identificere og strukturere egne læringsbehov indenfor fagområdet Supply Chain Management.

Indhold

Fagets formål opnås ved, at faget indeholder følgende faglige område:

 • Introduktion til Supply Chain Management begrebet herunder dets udvikling
 • Positionering af faget i en videnskabsteoretisk kontekst
 • Fokus på Supply Chain Management som konkurrenceparameter
 •  Kundeservice
 • Strategisk sourcing (in- og outsourcing)
 • Distributionskanaler og -styring
 • Organisering af Supply Chain Management
 • Supply Chain strategi
 • Design og udvikling af Supply Chains og Supply Networks
 • Relationsledelse i kæder og netværk
 • Anvendelse af ERP systemer til optimering af Supply Chains
 • Performance målinger i Supply Chains
 • Postponement og speculation
 • Corporate Social Responsibility i globale forsyningskæder
 • Supply Chain Innovation

Målbeskrivelse - viden

Målsætningen med faget er at gøre den studerende i stand til at beskrive centrale problemstillinger indenfor supply chain management herunder dets bidrag til skabelse af konkurrencemæssige fordele. Den studerende skal efter endt undervisning have et godt kendskab til fagets teorier og modeller og disses praktiske og teoretiske styrker og svagheder.

Målbeskrivelse - færdigheder

Bidrag til konkurrencemæssige fordele sker både gennem tiltag der kan reducere omkostningsforbruget og tiltag der er med til at skabe meromsætning. Den studerende skal kunne designe effektive supply chain løsninger, der tager højde for virksomhedsspecifikke forhold herunder at kunne sammenligne forskellige typer af supply chains.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal kunne analysere supply chain problemstillinger med henblik på at foreslå forbedringer og konkrete løsningsforslag, der tager højde for de virksomhedsspecifikke forhold.

Litteratur

Eksempler:

 • Jan Stentoft, Ole Stegmann Mikkelsen & Christopher Rajkumar (2018) Supply chain management: Sources for competitive advantages, 2. udg. Hans Reitzels Forlag, København.
 • Jan Stentoft og Anders Haug (2019): Business Process Optimization, 2. udg. Hans Reitzels Forlag, København
 • Stentoft, J. (ed.) (2017) Practitioners Perspectives on Contemporary Supply Chain Management Issues: The Danish Supply Chain Panel 2012-2016, University Press of Southern Denmark, Odense
 • Stentoft, J., Scholte, E. & Breil-Hansen, P. (2016) Den stærke værdikæde – sådan skaber du konkurrencekraft, Forlaget Libris, Valby.

Undervisningsform

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger, cases, øvelser og studenter oplæg. Der forudsættes at de studerende deltager aktivt i faget.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning
3 timer pr. uge i 15 uger, ialt 45 timer

Arbejdsbelastning:

Aktivitet i timer (10 ECTS):
Undervisning: 45 t
Forberedelse, inkl. case: 221 t
Eksamen: 4 t
Total: 270 t

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Delprøve 1:
Ordinær prøve: Oktober
Omprøve: Februar

Delprøve 2:
Ordinær prøve: Januar
Omprøve: Februar

Regler

Faget kan bestås på et gennemsnit, karakteren -3 må dog ikke indgå. Bestås faget på et gennemsnit, kan prøver med resultatet 00 ikke tages om.

Udprøvninger

Delprøve 1

Navn

Delprøve 1

Prøveform

Multiple choice

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

1 time 

Hjælpemidler

Ingen hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Udlevering af opgave

Udlevering via Digital Eksamen

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen.

ECTS-point

2.5

Uddybende information

Prøveform kan ændres ved omprøve.

EKA

B150051212

Delprøve 2

Navn

Delprøve 2

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

 3 timers skriftlig stedprøve

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Udlevering af opgave

Udlevering via digital eksamen

Indlevering af besvarelse

Elektronisk besvarelse via Digital Eksamen.

ECTS-point

7.5

Uddybende information

Karakteren for kurset fås som gennemsnittet af karakteren for Multiple choice testen og den skriftlige sted prøve, hvor multiple choice testen vægter 25% og den skriftlige stedprøve vægter 75%.

Ved omprøven kan eksamensformen ændres.

EKA

B150051202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9362901 Supply Chain Management.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. heltid, 120 ECTS forløb Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. heltid, 140 ECTS forløb Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Obligatorisk Økonomi- og processtyring - Kolding Cand.merc. - Erhvervskandidat (Kolding Odense) | cand.merc | Odense, Kolding 3
Efterår 2021 Valgfag Forretningsorienteret markedsudvikling - Kolding Cand.merc. - Erhvervskandidat (Kolding Odense) | cand.merc | Odense, Kolding
Efterår 2021 Obligatorisk Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. februar) // Sidste optag 1. februar 2021 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding 2
Efterår 2021 Obligatorisk Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. september) // Første optag 1. september 2021 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding 3
Efterår 2021 Obligatorisk Styring og ledelse - Kolding (Studiestart 1. februar) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding 2
Efterår 2021 Obligatorisk Styring og ledelse - Kolding (Studiestart 1. september) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding 1
Efterår 2021 Valgfag Forretnings- og markedsudvikling - Kolding (Studiestart 1. september) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Forretnings- og markedsudvikling - Kolding (Studiestart 1. februar) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. erhvervskandidat, 120 ECTS forløb Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. erhvervskandidat, 140 ECTS forløb Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Obligatorisk Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. september) // Sidste optag 1. september 2020 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding 3

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Business-to-Business Marketing og Supply Chain Management Kolding
Ole Stegmann Mikkelsen osm@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Business-to-Business Marketing og Supply Chain Management Kolding
Thorsten Søgaard Krægpøth tskr@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Kolding

URL til MitSkema

49
Monday
06-12-2021
Tuesday
07-12-2021
Wednesday
08-12-2021
Thursday
09-12-2021
Friday
10-12-2021
08 - 09
09 - 10
 starts at 09.15
Class 1
Undervisning
Ole Stegmann Mikkelsen
Jan Stentoft
10 - 11
Class 1
Undervisning
Ole Stegmann Mikkelsen
Jan Stentoft
11 - 12
Class 1
Undervisning
Ole Stegmann Mikkelsen
Jan Stentoft
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema