Bachelorprojekt

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B100143X12, B100143X02, B100143312, B100143512, B100143112, B100143212, B100143302, B100143502, B100143102, B100143202
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Godkendt/Ikke godkendt, 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B100143X01, B100143301, B100143501, B100143101, B100143201
ECTS-point: 20

Godkendelsesdato: 18-03-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B100143X01
B100143301
B100143501
B100143101
B100143201

Fagtitel

Bachelorprojekt

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

20

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

18-03-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Julie Emontspool juli@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management, Consumption, Culture and Commerce

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Før bachelorprojektet påbegyndes, skal den studerende have bestået mindst 120 ECTS. (for studerende på meritordning medregnes overført merit)

Anbefalede forudsætninger

Viden om og færdigheder i anvendelse af teorier og metoder, som er indeholdt i de obligatoriske fag på uddannelsen.

Formål og sigte

Bachelorprojektet afslutter uddannelsen. Det er fagets overordnede formål, at den studerende gennem projektarbejde opnår kompetencer til, på en etisk ansvarlig måde, selvstændigt og professionelt at bidrage til håndteringen af komplekse og udviklingsorienterede problemer indenfor et eller flere af de erhvervsøkonomiske fagområder. Heri indgår, at den studerende opnår kompetencer til at kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forbindelse med løsning af en konkret problemstilling.  Desuden indgår, at den studerende får færdighed i at anvende den viden og de færdigheder, der er opnået i løbet af studiet til vurdering og løsning af komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Endelig skal den studerende opnå færdighed i at formidle problemstillinger og løsninger til såvel fagfæller som andre interessenter.

Indhold

De studerende udarbejder i grupper på 2-3 personer et bachelorprojekt, det er alternativt tilladt at skrive bachelorprojektet alene. Dette indebærer, at der under vejledning skal gennemføres en akademisk analyse og afrapportering af resultatet for en selvvalgt problemstilling. Emnet kan have et teoretisk udgangspunkt, tage afsæt i en undren eller nysgerrighed vedrørende en praksisrelateret problemstilling, eller opstå ud fra et samarbejde med en virksomhed. Uanset om der vælges en ren teoretisk problemstilling eller en praktiskrelateret problemstilling, så forventes det, at behandlingen heraf er velfunderet i teorier, metoder og praksisser inden for linjens fagområder. Behandling af teoretiske problemstillinger bør indeholde eksempler på eller diskussion af problemstillingens relevans for erhvervsøkonomisk praksis.

Vejleder tildeles via digital blanket. For, at en vejleder kan tildeles, skal udfyldt blanket med angivelse af gruppesammensætning og emneprioritering eller oplæg til selvdefineret emne inklusive problemstilling være afleveret senest den dato, der fremgår af uddannelsens side om bachelorprojektet. Der afleveres én blanket pr. gruppe. Link til digital vejlederaftale findes på studiets side under ”Bachelorprojekt”.

Med udgangspunkt i det valgte emne fastlægges den konkrete problemstilling, den teoretiske ramme samt metodevalg af de studerende i samarbejde med vejlederen. Arbejdstitel og foreløbig problemstilling inklusive undersøgelsesspørgsmål skal godkendes inden en fastsat deadline (se under eksamensbetingelser)

Procedure for tildeling af vejleder og gruppedannelse samt dato for informationsmøde findes på studiets side under Bachelorprojekt.

Målbeskrivelse

Det er målet med bachelorprojektet, at den studerende i en skriftlig rapport, der overholder almindelige videnskabelige standarder, og i en mundtlig præsentation samt en diskussion af indholdet i rapporten, demonstrerer
•    viden om teori, metode og praksis inden for den valgte linjes fagområder
•    forståelse for refleksion over teorier, metode og praksisser inden for den valgte linjes fagområder
•    færdighed i at udvælge blandt teorier, metoder og praksisser inden for linjens fagområder
•    færdighed i at anvende udvalgte teorier, metoder og praksisser til identifikation af og løsning af en problemstilling inden for et eller flere af linjens fagområder
•    færdighed i at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og andre interessenter
•    kompetence til selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling og
•    kompetence til at tilrettelægge og styre projektarbejdet via en professional og etisk ansvarlig tilgang
 
Specifikt betyder dette, at den studerende skal kunne:

Målbeskrivelse - viden

•    Udvælge, argumentere for og strukturere en præcis og relevant problemstilling, der ligger inden for et eller flere erhvervsøkonomiske fagområder centrale for den valgte linje.
•    Udvælge, redegøre og vise forståelse for teorier, metoder og praksisser med relevans for den valgte problemstilling, det være sig viden som er tilegnet tidligere i uddannelsesforløbet såvel som nytilegnet viden af relevans for problemstillingen.

Målbeskrivelse - færdigheder

•    Formulere en problemstilling, så den er velstruktureret, præcis og entydig samt realistisk i forhold til de ressourcer, der er afsat til projektet.
•    Identificere, udvælge og begrunde en relevant teoretisk referenceramme til analyse af problemet. I det omfang det måtte være relevant, så forventes den viden som er opnået tidligere på uddannelsen, at blive udbygget eller uddybet med supplerende opdateret viden baseret på international forskning indenfor fagområder af relevans for problemstillingen relateret til fagområder centrale for problemstillingen.
•    Anvende den tilegnede viden i forhold til den valgte problemstilling og på den baggrund vurdere behovet for yderligere viden/information samt gøre rede for, hvordan dette kan tilvejebringes.
•    Opstille og gennemføre en analyse (undersøgelse) af de til problemstillingen hørende undersøgelsesspørgsmål; dette sker ved anvendelse af metoder – teoretiske eller empiriske, således at analysen og besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålene lever op til de faglige standarder indenfor området.
•    Præsentere undersøgelsens resultater samt deres dokumentation og reflektere over deres over kvalitet og generaliserbarhed.

Målbeskrivelse - kompetencer

•    Gennemføre projektarbejdet indenfor den fastsatte tid.
•    Sammenholde analysens resultater med problemstillingen, foretage en konklusion og en perspektivering på basis af heraf.
•    Formulere teoretiske og praksis-relaterede implikationer i et bredere perspektiv.
•    Udarbejde en skriftlig rapport, der i form og indhold fremstår struktureret, balanceret og meningsfuld for læsere.
•    Foretage en mundtlig redegørelse for projektet, herunder reflektere over rapportens indhold på en måde, så alle får lejlighed til at byde ind i diskussionen med eksaminator og censor.

Litteratur

Afhænger af emnevalg. De studerende forventes at inddrage videnskabelig litteratur udover pensum og øvrige lærebøger.

Undervisningsform

Bachelorforløb med informationsmøder afholdes i forårssemesteret og i efterårssemesteret efter behov.

Bachelorprojektet skrives i gruppe af 2-3 studerende, det er alternativt tilladt at skrive bachelorprojektet alene. Da formålet med faget er, at den studerende får lejlighed til at demonstrere færdigheder som beskrevet under målbeskrivelsen, arbejder de studerende selvstændigt med et selvvalgt erhvervsøkonomisk emne. Gruppen modtager under udarbejdelsen af bachelorprojektet vejledning af et omfang svarende til 8, 11 eller 14 timer for bachelorprojekter med henholdsvis 1, 2 og 3 studerende, heri inkluderet vejlederens forberedelse til møderne samt mail- og anden korrespondance. Vejledningen kan finde sted i form af vejledning af den enkelte gruppe. Den kan også finde sted på

andre måder, for eksempel i form af fælles orienterings-/vejledningsmøder for flere grupper. Plan for fælles vejledning vil fremgå af siden for bachelorprojekt eller i form af information fra den enkelte vejleder. De studerende forventes at tage imod denne fælles vejledning, og de emner, der dækkes på denne måde kan således kun erstattes af gruppevis vejledning efter aftale med vejleder. 

Arbejdsbelastning

Arbejdsbelastning:
Hos en gennemsnitsstuderende forventes arbejdsindsatsen at fordele sig som nedenfor. For en gruppe bør arbejdsindsatsen svare til det antal medlemmer, der i gruppen. Projektets problemstilling og de analyser, der gennemføres skal afspejle dette.


Antal timer i ()
Selvstændigt struktureret projektarbejde (500)
Vejledning (forberedelse og deltagelse) (20)
Eksamen (forberedelse og deltagelse) (20)
Total per studerende (540)

Eksamensbestemmelser

Eksamensbetingelse - Vejlederkontrakt

Navn

Eksamensbetingelse - Vejlederkontrakt

Tidsmæssig placering

Det er en betingelse for deltagelse både i den ordinære prøve og omprøven/omprøverne, at en digital vejlederaftale med en arbejdstitel og en problemstilling, der godkendes, er afleveret senest 1. marts (aflevering maj)/1. oktober (aflevering december). Projektrapporten kan kun afleveres, hvis arbejdstitel og problemstilling er godkendt inden for fristen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan den studerende ikke deltage i hverken den ordinære prøve eller omprøverne og et prøveforsøg er brugt. Begrundet afvigelse i forhold til tidsfristen kan tillades af den lokale ansvarlige for bachelorprojektet.

Det er udelukkende muligt at opfylde forudsætningen for at deltage i prøven forud for den ordinære prøve. Deltagelse i omprøven kræver således, at forudsætningen for at deltage i prøven er opfyldt før den ordinære prøve.

Link til digital vejlederaftale findes på studiets side under ”Bachelorprojekt”.

Udprøvninger

Eksamensbetingelse - Vejlederkontrakt

Navn

Eksamensbetingelse - Vejlederkontrakt

Prøveform

Obligatorisk opgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Godkendt/Ikke godkendt

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

-

ECTS-point

0

Uddybende information

-

EKA

B100143X12
B100143312
B100143512
B100143112
B100143212

Eksamen - Bachelorprojekt med mundtligt forsvar

Navn

Eksamen - Bachelorprojekt med mundtligt forsvar

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve med mundtligt forsvar i juni og januar på baggrund af rettidigt indleveret rapport. Aflevering af rapporten sker i uge 21 i forårssemesteret og i uge 50/51 i efterårssemesteret. Den præcise dato for rettidig aflevering fremgår af eksamensplanen.

Omprøve (andet forsøg) med aflevering og mundtligt forsvar i august og februar. Dato for rettidig aflevering fremgår af eksamensplanen.

Næste omprøve (tredje forsøg) med aflevering i september og marts med mundtligt forsvar i oktober og april. Dato for rettidig aflevering fremgår af eksamensplanen.

Udprøvninger

Eksamen - Bachelorprojekt med mundtligt forsvar

Navn

Eksamen - Bachelorprojekt med mundtligt forsvar

Prøveform

Bachelorprojekt med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Se under Tidsmæssig placering og Uddybende information.

Omfang

Se under Uddybende information.

Indlevering af besvarelse

Digital aflevering via "Digital Eksamen".

ECTS-point

20

Uddybende information

Projektet udarbejdes i gruppe på 2-3 studerende, det er alternativt tilladt at skrive bachelorprojektet alene. Studienævnet kan efter begrundet ansøgning herom give tilladelse til gruppestørrelser, der overstiger dette maksimum.

Bachelorprojekter skal have et omfang af maksimalt 30, 45 og 60 sider for grupper med henholdsvis 1, 2 og 3 studerende. Én side udgør 2.400 anslag (inkl. mellemrum). Sidetallet er eksklusiv forside, bilag, noter, indholdsfortegnelse, resume og litteraturliste. Rapporten skrives på det sprog, uddannelsen udbydes på. Studerende, der følger uddannelsen på dansk kan dog skrive rapporten på engelsk, hvis vejleder er indforstået med dette. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk eller et andet hovedsprog efter aftale med vejlederen. Resuméet indgår i vurderingen af bachelorprojektet og må fylde maksimalt 2 sider.

Titel på dansk (hvis projektet er skrevet på dansk) og engelsk (altid - uanset sprog, projektet er skrevet på) skal fremgå af forsiden og af en digital blanket, som udfyldes ved aflevering af rapporten. Link til blanketten findes på siden for bachelorprojektet.

Rapporten skal opfylde de formelle krav, der er beskrevet i Formalia til skriftlige opgaver. Rapporten afleveres i et elektronisk eksemplar per gruppe gennem SDUassignment i kurset i blackboard.

For studerende, der har udarbejdet den skriftlige rapport i en gruppe, sker det mundtlige forsvar i forbindelse med projektet/specialet i den samme gruppe med individuel bedømmelse af den enkeltes præstation. Eksaminator sikrer, at den mundtlige prøve gennemføres således, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den enkeltes præstation. Den enkelte studerende kan vælge, at forsvaret gennemføres individuelt. Dette skal meddeles studieadministrationen ved aflevering af bachelorprojektet. Eksaminator sikrer, at det mundtlige forsvar gennemføres således, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den enkeltes præstation.

Til den mundtlige prøve afsættes der 30 minutter til individuelle projekter, til gruppeeksamener afsættes 45 minutter ved to studerende og 60 minutter ved tre studerende. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i rapporten og en kort fremlæggelse heraf (max 5 minutter for individuelle projekter, 7,5 minutter for grupper på 2, og 10 minutter for grupper på 3.). Eksaminationen omfatter endvidere supplerende spørgsmål inden for teoretiske, metodemæssige og eventuelt praktiske emner med tilknytning til den indleverede rapport.

Karaktergivning sker ud fra en samlet vurdering af rapporten og præstationen til mundtlige prøve. Karakteren gives ud fra en vurdering af den enkelte studerendes opfyldelse af læringsmålene.


Supplerende information vedr. omprøve i samme eksamenstermin:
Studerende, der har deltaget i den ordinære prøve, og som har modtaget bedømmelsen 00 eller -3 kan gennemføre den mundtlige prøve i en til omprøven indleveret rapport indenfor samme emne.. Rapporten kan være samme rapport som blev indleveret til den ordinære prøve, men kan også være en revideret udgave af rapporten indleveret til den ordinære prøve.

De studerende modtager ikke vejledning udover en begrundelse for karakteren i den ordinære eksamen. Hvis omprøven kun angår nogle medlemmer i en gruppe, skal de(n) studerende sammen med vejleder aftale en ny revideret problemstilling med afsæt de studerendes respektive bidrag til den oprindeligt indleverede rapport.

Ved omprøve i en senere eksamenstermin, skal den studerende udarbejde et nyt projekt i et nyt emne ifølge samme procedure som beskrevet for første forsøg.

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Udprøve B100143X12, Eksamensbetingelse - Vejlederkontrakt B100143X01, Bachelorprojekt

EKA

B100143X02
B100143302
B100143502
B100143102
B100143202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 94450X1 / Esbjerg: 9445011 Kolding: 9445021 Odense: 9445031 Slagelse: 9445041 samt tidligere versioner af B100143X01 Bachelorprojekt.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.


Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2022 Obligatorisk Digitalisering og forretningsudvikling - Kolding Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 6
Efterår 2022 Obligatorisk Energi management - Esbjerg Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 6
Efterår 2022 Obligatorisk Entreprenørskab og Innovation - Kolding Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 6
Efterår 2022 Obligatorisk Human Resource Management - Slagelse Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 6
Efterår 2022 Obligatorisk Meritforløb for Financial Controller - Esbjerg Kolding Odense Slagelse // Sidste optag 1. september 2021 Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 3
Efterår 2022 Obligatorisk Meritforløb for Finansøkonom - Esbjerg Kolding Odense Slagelse // Sidste optag 1. september 2021 Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 3
Efterår 2022 Obligatorisk Meritforløb for Logistik-, Service- og Handelsøkonom - Esbjerg Kolding Odense Slagelse // Sidste optag 1. september 2021 Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 4
Efterår 2022 Obligatorisk Meritforløb for Markedsføringsøkonom - Esbjerg Kolding Odense Slagelse // Sidste optag 1. september 2021 Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 3
Efterår 2022 Obligatorisk Sports- og eventmanagement - Esbjerg Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 6
Efterår 2022 Obligatorisk Generel Erhvervsøkonomi - Esbjerg Kolding Odense Slagelse Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 6
Efterår 2022 Obligatorisk International Business - Odense Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 6
Efterår 2022 Obligatorisk Marketing og Brand Management - Odense Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 6

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Iver Poulsen iverpov@sam.sdu.dk Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Markets, Organization and Behavior (MOB) Research Group Esbjerg
Jesper Piihl jpi@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Entreprenørskab og Organisation Kolding
Knud Sinding ksi@sam.sdu.dk Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Markets, Organization and Behavior (MOB) Research Group Esbjerg
Malene Damsted madam@sam.sdu.dk Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi Esbjerg
Yingkui Yang yya@sam.sdu.dk Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Markets, Organization and Behavior (MOB) Research Group Esbjerg

URL til MitSkema