Specialfag i Organisation

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B100141202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B100141201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 24-04-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B100141201

Fagtitel

Specialfag i Organisation

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

24-04-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Ingo Winkler inw@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Ingen.

Formål og sigte

Formålet er at give en grundlæggende viden om struktur og design i alle typer organisationer. Integreret heri er den gennemgående antagelse, at det at forstå organisationer, kræver at den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til at vurdere om organiseringen er hensigtsmæssig, om den måske bør ændres og hvordan en ændring evt. skal se ud. 

Indhold

Faget giver indsigt i de centrale emner inden for organisationsstruktur of -design, herunder begreber, teorier, modeller, metoder og processer med relation til:

•Organisatorisk struktur
•Organisationsdesign
•Organisatorisk kultur
•Organisatorisk forandring
•Samfundsforandringer og organisationsforandringer
•Samspil medlem organisation og omgivelserne
•Teknologi og organisatorisk struktur.

Målbeskrivelse

Den studerende skal ved afslutningen af dette fag kunne:

•beskrive organisationer ved hjælp af et relevant udvalg af teorier og modeller indenfor de centrale områder, 
•reflektere kritisk over gyldigheden af disse begreber, teorier og modeller,
•anvende de valgte teorier og modeller til selvstændigt at analysere og vurdere hvorvidt organiseringen er hensigtsmæssig i forhold til at fremme organisationens mål.

Litteratur

For eksempel:
•Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Timothy T. Campbell (2017) Organizational Behaviour, Pearson (2nd edition)
•Knud Sinding & Christian Waldstrøm: Organisational Behaviour, McGraw Hill (nyeste udgave)
•David Buchanan & Andrzej Huczynski, Organizational Behaviour, Pearson (nyeste udgave)
•Supplerende litteratur, noter, cases og artikler.

Undervisningsform

Faget indeholder forelæsninger til at understøtte studerendes egen læsning af fagets
stof ved at skabe overblik over de forskellige emner og ved at binde disse sammen indbyrdes.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning: 

Der afholdes 30 timers forelæsning i løbet af semester.
____

Der forventes følgende arbejdsindsats af den studerende: 

•Konfrontationstimer (forelæsninger): 30 timer.
•Forberedelse og efterlæsning: 83 timer.
•Eksamensforberedelse: 20 timer.
•Eksamen: 2 timer.
•I alt: 135 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Prøveform kan ændres ved omprøve.

Regler

-3 må ikke indgå

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

2 timer skriftlig eksamen.

Omfang

4 til 6 normal sider (2400 tastetryk, inkl. mellemrum).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under eksamen.

Udlevering af opgave

Fysisk i eksamenslokalet.

Indlevering af besvarelse

Der kan alene afleveres digitalt. Besvarelsen afleveres gennem SDUassignment i kurset i Blackboard.

ECTS-point

5

Uddybende information

Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Internetadgang: Internetadgang er nødvendig.

EKA

B100141202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget erstatter (er identisk med) 9362501 Specialfag i Organisation.
Studerende der er påbegyndt 9362501 Specialfag i Organisation kan ikke overføres.

Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Faget udbydes med undervisning sidste gang i efterårssemestret 2018 (E18), og udfases herefter med mulighed for prøveforsøg i:
januar 2019 (1. prøveforsøg)
februar 2019 (2. prøveforsøg)
januar 2020 (3. prøveforsøg).

Da tilmelding til fag er bindende, og dette fag ikke udbydes igen i den nuværende form, bliver den studerende automatisk tilmeldt alle tre prøveforsøg.

Faget samlæses med B220015X01 Introduktion til Organisation.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2018 Obligatorisk Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-F - før 2018 - Februar optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 2
Efterår 2018 Obligatorisk Cand.merc.aud. - Kolding - 140 ECTS - HD-R - før 2018 - Februar optag Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 2

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Justyna Starostka jsta@sam.sdu.dk Kolding
Steen Thielsen stt@sam.sdu.dk Kolding

URL til MitSkema