Makroøkonomi

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B100125X12, B100125X02, B100125312, B100125512, B100125112, B100125212, B100125302, B100125502, B100125102, B100125202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B100125X01, B100125301, B100125501, B100125101, B100125201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 20-03-2018


Varighed: 2 semestre

Fagnummer

B100125X01
B100125301
B100125501
B100125101
B100125201

Fagtitel

Makroøkonomi

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

20-03-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Peter Sandholt Jensen psj@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

2 semestre

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Matematik og statistik, Entrepreneurskab og forretningsforståelse og Mikroøkonomi.

Formål og sigte

Det er formålet med faget, at den studerende får kompetence til at analysere den danske økonomis funktionsmåde og dennes relation til den internationale økonomi med fokus på de for virksomheden vigtige markeder: varemarkeder, arbejdsmarkeder, pengemarkeder og valutamarkedet. Faget støtter således de fag, der tilsammen udgør erhvervsøkonomi samt de metoder, der knytter sig hertil. Faget giver således også studerende forståelse for finans- og pengepolitikkens betydning for virksomhedens afsætningsmuligheder og kapitalomkostninger. Faget bygger oven på viden og færdigheder opnået i bl.a. Virksomhedens økonomi og Kvantitative analyseredskaber.

Gennem faget opnår de studerende viden om teori og metode indenfor fagområdet makroøkonomi, herunder hvordan den økonomisk-politiske udvikling, vækst og konjunkturer influerer på de markeder, hvor virksomheden agerer. De opnår færdigheder i at anvende fagets terminologi til at beskrive og analysere en konkret udvikling samt vurdere mulige konsekvenser af denne for virksomhedens handlingsmuligheder.

Desuden får de studerende viden om centrale økonomisk-politiske institutioner og økonomiske data med henblik på en beskrivelse af dansk økonomi i en international sammenhæng. Ved hjælp af dette kendskab opnår de studerende færdigheder i at identificere og fremskaffe relevante data og ud fra disse redegøre for udviklingen. De studerende opnår således viden om institutionernes opgaver samt deres betydning for virksomhederne.

Indhold

- Nationalregnskabet og betalingsbalancen, deflatering/prisindeks.
- Institutioner på pengemarkedet og pengeskabelse.
- Introduktion til den offentlige sektors struktur og opgaver (fordeling, konjunkturregulering).
Markedsregulering, finanspolitik.
- Nationalbanken, penge- og valutakurspolitik, valutakursregimer.
- Arbejdsmarkedets institutioner, løndannelse.
- Introduktion til international handel, handelspolitik og EU.
- Makroøkonomiske modeller for åben økonomi med handel og valutakurser, på kort og lang sigt (varemarkedsmodeller, åben IS-LM-model, AS-AD, modeller med løndannelse).
- Introduktion til økonomisk vækst, herunder betydningen af befolkningsudvikling og teknologisk udvikling.

Målbeskrivelse

Den studerende skal demonstrere viden og færdigheder i fagets emnekredse og dermed være i stand til at:
- Opregne og strukturere begrebssammenhænge inden for fagets emnekredse, herunder sammenhænge mellem beholdnings- (stock) og bevægelses-(flow) størrelser.
- Bedømme og diskutere anvendelsen af begreber og data inden for fagets emnekredse (*).
- Beskrive institutionelle forhold (regler, aftaler) inden for fagets emnekredse.

Den studerende skal have kendskab til danske og internationale datakilder og derfor være i stand til at:
- Finde og downloade data fra Statistikbanken og tilsvarende internationale databaser (*).
- Udvælge repræsentative data og bearbejde data i regneark, herunder at foretage omregninger i løbende og faste priser ved brug af indeks (*).
- Præsentere data i tabeller og grafik (*).
- Diskutere og bedømme af data og dataanvendelse inden for fagets emnekredse, herunder tidsserier og trends.

I en lukket økonomi med faste priser skal den studerende være i stand til at:
- Beskrive antagelserne og de adfærdsrelationer, der danner grundlaget for IS/LM-modellen, samt kunne forklare IS/LM-modellens begrænsninger i forhold til mere generelle adfærdsrelationer.
- Beskrive og udlede multiplikatorerne i simple lineære IS/LM-modeller.
- Beskrive og analysere grafisk effekterne af stabiliseringspolitik på økonomiens målvariable i en IS/LM-model.

I en åben økonomi med faste priser skal den studerende være i stand til at:
- Beskrive antagelserne og grundlaget for IS/LM modellen for en åben økonomi, og forklare betydningen heraf for modellens resultater under forskellige valutakurssystemer og antagelser om kapitalmobilitet.
- Beskrive og analysere grafisk effekterne af stabiliseringspolitik på økonomiens målvariable.

I en lukket og åben økonomi med fleksible priser skal den studerende være i stand til at:
- Beskrive økonomiens udbudsside og sammenhængen mellem inflation og arbejdsløshed.
- Beskrive determinanter for vækst.
- Beskrive og analysere grafisk effekterne af stabiliseringspolitik på økonomiens målvariable.

Den studerende skal være i stand til at:
- Beskrive hovedtræk i den seneste udvikling i den danske økonomi, herunder udviklingen på varemarkeder, arbejdsmarkeder, pengemarkeder og valutamarkedet og denne udviklings betydning for de danske virksomheder.
- Beskrive hvordan denne udvikling hænger sammen med den internationale økonomiske udvikling og den danske økonomiske politik.
- Beskrive samspillet mellem den private og den offentlige sektor, herunder EU´s rolle, med henblik på betydningen for den økonomiske udvikling og virksomheder i Danmark.
- Undersøge og forklare udviklingen inden for et udvalgt område ved hjælp af relevante data, beregninger og sammenhænge til udviklingen på andre områder (*).

Litteratur

Olivier Blanchard, Alessia Amighini, Francesco Giavazzi: 
Macroeconomics. A European Perspective. 1.st/ed. FT Prentice-Hall, 2010 (seneste udgave)
Per Ulstrup Johansen & Mikael Trier: Danmarks økonomi siden 1980 – en oversigt. Handelshøjskolens Forlag, (seneste udgave)
Aktuelt stof, opgaver, noter og supplerende materiale distribueres via Blackboard.

Undervisningsform

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således, at der gennem forelæsninger, selvstudier af litteraturen og øvelser oparbejdes en viden om og forståelse af fagets teorier, modeller og metoder.

Forelæsningerne skal støtte den studerendes indlæring af viden om fagets begreber, teorier og metoder, samt relevante datakilder, mens øvelsestimerne har til formål at støtte de studerendes færdighed i at udvælge og anvende disse på konkrete problemstillinger.

Undervisningen koordineres via Blackboard.

Herudover skal de studerende arbejde med en obligatorisk opgave, som har til formål at træne de studerende i at finde, analysere og præsentere data til belysning af en konkret samfundsøkonomiske problemstilling.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning: 
2 forelæsningstimer pr. uge og 2 øvelsestimer hver anden uge i to semestre i 13 uger.
Øvelsestimerne fordeles med 12 timer i efterårssemesteret og 14 timer i forårssemesteret. 
____

Den samlede studenterindsats på ca. 270 timer forventes anvendt omtrent således:
Forelæsninger: 52 timer.
Øvelser: 26 timer.
Forberedelse til forelæsninger/pensumlæsning: 87 timer.
Forberedelse til øvelser: 52 timer.
Deltagelse i delprøve 1: 50 timer.
Deltagelse i delprøve 2: 3 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen - Del 1 / Hjemmeopgave

Navn

Eksamen - Del 1 / Hjemmeopgave

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Udlevering i februar med aflevering i marts. Dato for udlevering og aflevering fremgår af eksamensplanen.
Omprøve: April. Dato for udlevering og aflevering fremgår af eksamensplanen.

Prøveformen ved omprøven kan blive ændret.

Udprøvninger

Eksamen - Del 1 / Hjemmeopgave

Navn

Eksamen - Del 1 / Hjemmeopgave

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Hjemmeopgave.
Opgaven stilles i februar og afleveres i marts. Datoer for udlevering og aflevering fremgår af eksamensplanen.


Omfang

Det maksimale omfang er henholdsvis 10 sider (en studerende), 12 sider (to studerende) og 15 sider (tre studerende). 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Udlevering af opgave

Via kursets side i Blackboard.

Indlevering af besvarelse

I SDU-assignment via kursets side i Blackboard.

ECTS-point

1

Uddybende information

Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendig.

Opgaven kan besvares individuelt eller i grupper af maksimalt tre studerende. Besvarelsen skal leve op til ”Formaliakravde krav for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser”. Ved gruppebesvarelser skal det for de enkelte afsnit fremgå, hvem der har hovedansvaret, således at individuel bedømmelse er mulig.

(Vægt 0%).

Reeksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Varighed

24 timers hjemmeopgave.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Udlevering af opgave

Via kursets side i Blackboard.

Indlevering af besvarelse

I SDU-assignment via kursets side i Blackboard.

Uddybende information

Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendig.

Hjemmeopgaven besvares individuelt.

EKA

B100125X12
B100125312
B100125512
B100125112
B100125212

Eksamen - Del 2 / Skriftlig stedprøve

Navn

Eksamen - Del 2 / Skriftlig stedprøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Juni.
Omprøve: August.

Prøveformen ved omprøven kan blive ændret.

Udprøvninger

Eksamen - Del 2 / Skriftlig stedprøve

Navn

Eksamen - Del 2 / Skriftlig stedprøve

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

3 timer skriftlig stedprøve.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Udlevering af opgave

Fysisk i eksamenslokalet.

Indlevering af besvarelse

I SDU-Assignment via kursets side i Blackboard.

ECTS-point

9

Uddybende information

Sted: På SDU. Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Internetadgang: Internet er nødvendig.

(Vægt 100%).

EKA

B100125X02
B100125302
B100125502
B100125102
B100125202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 83104Y01 /
Campus Esbjerg 83104101
Campus Kolding 83104201
Campus Odense 83104301
Campus Slagelse 83104401 Samfundsøkonomiske Rammebetingelser.
(Samt eventuelle tidligere UVA´er defineret i overgangsbestemmelser).

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres. 

Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester