Videregående årsregnskab

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B100122X12, B100122X22, B100122X02, B100122512, B100122112, B100122522, B100122122, B100122502, B100122102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Slagelse, Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B100122X01, B100122501, B100122101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 18-03-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B100122X01
B100122501
B100122101

Fagtitel

Videregående årsregnskab

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

18-03-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Hans Frimor haf@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Accounting

Udbudssteder

Slagelse, Odense

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Pensum i faget Regnskab del 2 (årsregnskabsdelen) forudsættes bekendt.

Formål og sigte

Faget har til formål at sætte den studerende i stand til at udarbejde, læse og forstå et årsregnskab, samt at vurdere en virksomheds værdi. Dette er vigtigt i forhold til at indgå i en virksomheds samlede økonomifunktion.
Faget bygger oven på den viden, der er erhvervet i fagene Mikroøkonomi, Entreprenørskab og forretningsforståelse  samt Regnskab, og giver et fagligt grundlag til regnskabsfagene på cand.merc.- og cand.merc.aud. studierne.

I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at give: 
•viden om hvordan en virksomheds økonomiske præstation og dens position afbildes i årsregnskabet, 
•færdigheder i udarbejdelse og analyse af virksomhedens årsregnskab, 
•kompetence til, gennem anvendelse af en eller flere analysemodeller, at vurdere en virksomheds økonomiske værdi. 

Indhold

Fagets centrale områder er: 
•Fremmed valuta 
•Koncernregnskab 
•Pengestrømsopgørelse, og 
•Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse. 

Målbeskrivelse - viden

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende:   
Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at:  
•Beskrive de principper der ligger til grund for regnskabets afbildning af transaktioner i fremmed valuta samt omregningen af udenlandske enheders regnskab til danske kroner/en funktionel valuta.  
•Beskrive hvordan et koncernregnskab konstrueres.  
•Forklare hvordan en pengestrømsopgørelse er sammensat, og hvilke relationer denne opgørelse har til resultatopgørelsen og balancen.  
•Beskrive og begrunde reformuleringen af virksomhedens regnskab samt centrale analyser af det reformulerede regnskab.  
•Beskrive og forklare modeller som typisk anvendes til værdiansættelse af en virksomhed og dens egenkapital.  

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at:  
•Beregne og forklare hvordan valutakursgevinster og -tab ved omregningen af transaktioner og regnskaber i fremmed valuta påvirker resultatopgørelse og balance, herunder også hvordan anvendelsen af simple valutakurssikringsinstrumenter afbildes i virksomhedens regnskab.  
•Eliminere koncerninterne transaktioner, avancer, mellemværender og aktiebesiddelser ved konstruktionen af koncernregnskabet, samt opstille resultatopgørelse og balance for en koncern.  
•Vise alternative måder at præsentere opgørelsen over pengestrømme fra driften.  
•Foretage reformulering af et simpelt regnskab samt analysere dette med henblik på at vurdere virksomhedens rentabilitet, risiko og vækst.  
•Anvende forskellige modeller til at estimere værdien af en virksomhed og dens egenkapital.  

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at:  
•Diskutere hvordan anvendelsen af alternative regnskabsmetoder kan påvirke virksomhedens årsregnskab, og på grundlag heraf forklare og begrunde de valg af metoder som love og standarder foreskriver.  
•Diskutere og vurdere virkningen af alternative forudsætninger og antagelser når forskellige modeller benyttes til at estimere værdien af en virksomhed og dens egenkapital.  

Litteratur

Eksempler: 
Der kan eventuelt tages udgangspunkt i: 
•John Christensen og Mogens Nielsen: Virksomhedens årsregnskab. Nyeste udgave. Syddansk Universitetsforlag. 
•Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse. Nyeste udgave. Forlaget Gjellerup. 

Undervisningsform

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen som en kombination af forelæsninger, diskussioner og øvelsesopgaver. Endvidere indgår to delprøver i semesterets løb (se nærmere herom under eksamenstidspunkt).

Forelæsningerne har til formål at støtte den studerendes opbygning af viden og give overblik over stoffet, mens øvelsesopgaverne har til formål at støtte den studerende i træning i de færdigheder, faget har til formål at opbygge. De to delprøver har til formål at opøve den studerendes færdigheder i besvarelse af eksamenslignende opgaver samt den studerendes færdigheder i at analysere og vurdere en virksomheds strategiske position og historiske økonomiske udvikling samt give de studerende feedback på, i hvilken grad, de opfylder fagets læringsmål henover semesteret.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
Der afholdes 2 konfrontationstimer hver uge i et semester, i alt 30 timer. 
Herudover gives der vejledning i forbindelse med udarbejdelse af de to indlagte delprøver – max. 1 time per gruppe.

Arbejdsbelastning:
Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde: 
Konfrontationstimer: 30 timer.
Forberedelse: 150 timer.
Forberedelse til delprøver og eksamen: 86 timer. 
Eksamen: 4 timer. 
Total: 270 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen - Delprøve 1 + 2

Navn

Eksamen - Delprøve 1 + 2

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve:
Delprøve 1: Oktober måned. Frist for aflevering vil fremgå af prøveplanen.
Delprøve 2: November måned. Frist for aflevering vil fremgå af prøveplanen.

Omprøve: Omprøver afvikles i hhv. oktober og november umiddelbart efter meddelelse af resultat af prøverne. Frist for aflevering vil fremgå af prøveplanen.

Udprøvninger

Eksamen - Delprøve 1

Navn

Eksamen - Delprøve 1

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Der gives én uge til besvarelse af opgaven.

Omfang

Der må afleveres både pdf- og Excel-filer.
Pdf-filen må maksimalt være 5 normalsider.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Udlevering af opgave

Udleveres digitalt via "Digital eksamen".

Indlevering af besvarelse

Digital aflevering via "Digital eksamen".

ECTS-point

1

Uddybende information

Udarbejdes i grupper à 2-4 studerende. Underviser kan dispensere fra gruppekravet, hvis dette er begrundet i specielle omstændigheder.
Det skal fremgå at besvarelsen, hvorledes ansvaret har været fordelt for løsning af opgaven.

Omprøve i delprøverne er i form af forbedring af den indleverede besvarelse efter nærmere aftale med underviseren. 

EKA

B100122X12
B100122512
B100122112

Eksamen - Delprøve 2

Navn

Eksamen - Delprøve 2

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Der gives én uge til besvarelse af opgaven.

Omfang

Der må afleveres både pdf- og Excel-filer. 
Pdf-filen må maksimalt være 5 normalsider.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Udlevering af opgave

Udleveres digital via "Digital Eksamen".

Indlevering af besvarelse

Digital aflevering via "Digital Eksamen".

ECTS-point

1

Uddybende information

Det skal fremgå at besvarelsen, hvorledes ansvaret har været fordelt for løsning af opgaven.

Udarbejdes i grupper à 2-4 studerende. Underviser kan dispensere fra gruppekravet, hvis dette er begrundet i specielle omstændigheder. 

Omprøve i delprøverne er i form af forbedring af den indleverede besvarelse efter nærmere aftale med underviseren. 

EKA

B100122X22
B100122522
B100122122

Eksamen - Slutprøve

Navn

Eksamen - Slutprøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Udprøvninger

Eksamen - Slutprøve

Navn

Eksamen - Slutprøve

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timer skriftlig stedprøve.

Omfang

Ingen begrænsning.
Der kan uploades flere filer ved aflevering.
Der kan afleveres i pdf-, word- og/eller excel-format. 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Udlevering af opgave

Digitalt via "Digital eksamen".

Indlevering af besvarelse

Digitalt via "Digital eksamen".

ECTS-point

8

Uddybende information

-

EKA

B100122X02
B100122502
B100122102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 8011501(samt eventuelt sideordnede UVA´er pr. campus by) Videregående årsregnskab.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Det må forventes, at op til 25 % af undervisningen i faget kan foregå på engelsk. Eksamen afvikles på dansk. Der henvises i øvrigt til gældende fagbeskrivelse samt fagets læseplan.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2022 Valgfag Marketing og Brand Management - Odense Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2022 Valgfag International Business - Odense Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2022 Valgfag Generel Erhvervsøkonomi - Esbjerg Kolding Odense Slagelse Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2022 Valgfag Human Resource Management - Slagelse Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2022 Valgfag Bacheloruddannelsen i Matematik-Økonomi, Odense, gældende fra 1. september 2020 BSc.scient.oecon - 2022 | Bachelor i matematik-økonomi | Odense
Efterår 2022 Valgfag Bacheloruddannelsen i Økonomi - Samfundsøkonomisk linje, Odense, gældende fra 1. september 2020 BSc Oecon - 2022 | Bachelor i økonomi | Odense
Efterår 2022 Valgfag Bacheloruddannelsen i Økonomi - Erhvervsøkonomisk linje, Odense, gældende fra 1. september 2020 BSc Oecon - 2022 | Bachelor i økonomi | Odense
Efterår 2022 Valgfag HA(jur.) gældende for optag pr. 1. september 2020 HA(jur.) for studerende optaget pr. 1. september 2020 og fremefter - 2022 | HA(jur.) | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Michael Augustine augustine@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Slagelse
Tage Boje Holmgaard Henriksen tbh@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Odense

URL til MitSkema