Entreprenørskab og forretningsforståelse

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B100114X12, B100114X02, B100114312, B100114512, B100114112, B100114212, B100114302, B100114502, B100114102, B100114202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B100114X01, B100114301, B100114501, B100114101, B100114201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 05-04-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B100114X01
B100114301
B100114501
B100114101
B100114201

Fagtitel

Entreprenørskab og forretningsforståelse

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

05-04-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Mette Søgaard Nielsen mesn@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Ingen.

Formål og sigte

Formålet er at sætte den studerende i stand til at forstå og arbejde med de grundlæggende begreber og teorier inden for entreprenørskab og intraprenørskab koblet til erhvervsøkonomisk praksis. Herigennem introduceres den studerende til centrale erhvervsøkonomiske grundprincipper og emner knyttet til studiets øvrige fagområder primært indenfor marketing, organisation, finansiering samt regnskab. Gennem fokus på hvordan der kan skabes nye forretningsmuligheder i etablerede og nystartede virksomheder, gives en samlet helhed i løsning af praktiske erhvervsøkonomiske udfordringer. 

Som et studieintroducerende fag er et andet centralt mål at opøve den studerende i grundlæggende og indledende færdigheder indenfor akademisk skriftlighed, grundlæggende rapportteknik, herunder IT-understøtning samt informations- og litteratursøgning.

Den studerende udfordres som en del af faget til at tænke og handle entreprenørielt gennem løsning af konkrete praksisproblemstillinger, bl.a. vi skriveworkshops samt ved at udarbejde eksamensprojektet.

Gennem sin placering på studiets første semester spiller faget en særlig rolle i forhold til at udvikle den studerendes kompetencer til at identificere egne læringsbehov med afsæt i faglige problemstillinger samt i at kunne strukturere egen læring i forhold til et universitetsstudium. Endelig giver faget den studerende kompetence til at deltage i erhvervsøkonomiske forandrings- og innovationsprocesser.

Faget har eksplicit fokus på at give den studerende:

• Viden om teorier og praksis i forhold til entreprenørskab og intraprenørskab, som finder sted i henholdsvis nyetablerede og eksisterende virksomheder sat i relation til erhvervsøkonomisk praksis og grundprincipper, herunder grundlæggende viden om regnskab og finansiering
• Færdigheder i at kunne anvende ovenstående teorier til at vurdere samt løse teoretiske og praktiske erhvervsøkonomiske problemstillinger 
• Færdigheder i at kunne opstille en problemformulering samt udarbejde en akademisk rapport.
• Færdigheder i at kunne anvende IT til analyse af simple økonomiske data og opstille disse i forbindelse med præsentation af en forretningside.
• Færdigheder i IT baseret informations- og litteratursøgning vha. søgeteknik, søgemaskiner og videnskabelige databaser
• Kompetencer i akademisk skriftlighed gennem projektarbejde og rapportskrivning.

Indhold

Fagets formål opnås ved, at faget indeholder følgende områder:

• Grundlæggende begreber og teorier om entreprenørskab og intraprenørskab, som finder sted i henholdsvis nyetablerede og eksisterende organisationer sat i relation til praksis og centrale erhvervsøkonomiske grundprincipper og paradokser.
• Træning i at kunne anvende ovenstående begreber og teorier samt kritisk at kunne analysere og vurdere relaterede teoretiske og praktiske erhvervsøkonomiske problemstillinger.
• Introduktion til regnskab og finansiering, herunder budgettering og økonomiske vurderinger.
• IT til informations- og litteratursøgning, rapportteknik vha. søgeteknik, søgemaskiner og videnskabelige databaser
• Informations- og litteratursøgning.
• Akademisk skriftlighed, projektarbejde og rapportskrivning efter akademiske standarder, herunder anvendelse af software til referencehåndtering. 
• Introduktion til projektarbejde i grupper. 

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende kan:

Målbeskrivelse - viden

• Opnå viden og forståelse for hvor og hvordan relevante erhvervsøkonomiske begreber, teorier og modeller anvendes i en praksisorienteret forretningsmæssig eller offentlig sammenhæng 
• Opnå viden om relevante begreber, teorier og modeller fra faget samt sætte dem i spil i  projektarbejdet i faget 

Målbeskrivelse - færdigheder

• Opnå viden om anvendelse af relevante begreber, teorier og modeller fra faget samt sætte dem i spil i projektarbejdet. 
• Opnår færdigheder til at begrunde og skrive en velformuleret og afgrænset problemformulering ved hjælp af udvalgte begreber, teorier og modeller. 
• Opnå færdigheder til at anvende IT til at gennemføre informations- og litteratursøgning i videnskabelige databaser ved hjælp af søgeteknik samt til at gennemføre relevante analyser og til præsentation af analyse og resultater. 

Målbeskrivelse - kompetencer

• Opnå kompetencer til at anvende de valgte begreber, teorier og modeller til at beskrive forretningsmuligheder i nye og eksisterende organisationer samt at analysere mulighedernes potentiale og implikationer. 
• Opnå kompetencer til at kritisk diskutere og vurdere styrker og svagheder for begreber, teorier og modeller i faget.
 • Opnå kompetencer til at udarbejde en rapport, der rapportteknisk lever op til akademiske standarder indenfor samfundsvidenskab, herunder også regler for akademisk redelighed.  

Litteratur

I faget tages der udgangspunkt i følgende litteratur:

•Barringer B. R. & Ireland R. D. ”Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures”, 5th Edition, Pearson 2016.
•Nielsen S.N., Klyver K., Evald M.R & Bager T., "Entrepreneurship in theory and practice", 2nd edition 2017, Edward Elgar Publishing Ltd. 
•Samt udvalgt materiale (virtuelt og offline) om fagets delelementer; herunder bl.a. Regnskab, Finansiering og IT. 

Undervisningsform

En kombination af forelæsninger og studenteraktiverende undervisning: Øvelser, cases, gruppe- og hjemmearbejde, skriveworkshops, virtuelt undervisningsmateriale, opsamling på gruppearbejde, gruppepræsentationer og projektarbejde fordelt over semesteret. 

I tilrettelæggelsen af undervisningen anvendes digitale redskaber til at understøtte interaktionen og feedback til og mellem de studerende, f.eks. peergrade, Poll-everywhere og lignende.

Centrale dele af pensum gennemgås i undervisningen. Det er midlertidig afgørende, at den studerende møder velforberedt op, idet undervisningen indeholder flere aktiverende øvelser, hvor det forudsættes, at den studerende er bekendt med litteraturen. Generelt har undervisningen stort fokus på at skabe koblinger mellem teori og praksis. De indlagte skriveworkshops har en central funktion, hvor de studerende har lejlighed til at diskutere projektets progression med en vejleder.

Der undervises primært på dansk. Undervisning på engelsk kan forekomme i dele af faget. 

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning: 
Forelæsninger: Et 4-lektioners undervisningsmodul pr uge i 11 uger på holdene i Slagelse, Kolding og Sønderborg. To dobbelte undervisningsmoduler pr uge i 11 uger på holdet i Odense. Et 3-lektioners undervisningsmodul pr uge i 15 uger i Esbjerg. 

Øvelser: 5 skemalagte workshop-dage á 6 timer.

Skemalagte øvelser: 5 skemalagte workshop-dage á 6 timer. De skemalagte aktiviteter består således af forelæsninger, øvelser, opgaver, cases, fem skemalagte øvelses- og skriveworkshops, hvor de studerende i grupper arbejder med idegenerering, problemformulering, rapportskrivning, IT, samt informations- og litteratursøgning.  

____

Forventet studenterarbejdstimer (SAT):

Forelæsninger: 45 SAT
Deltagelse i øvelsestimer/workshops: 30 SAT
Forberedelse til undervisning (læsning af tekstbøger, cases mv.): 100 SAT
Virtuelt undervisningsmateriale (teori, øvelser og cases): 10 SAT
Forberedelse til MCQ test: 20 SAT
Udarbejdelse af eksamensprojekt: 65 SAT
I alt ca. 270 SAT

Eksamensbestemmelser

Eksamen (delprøve) - Multiple choice test

Navn

Eksamen (delprøve) - Multiple choice test

Tidsmæssig placering

Multiple Choice-test: Stedprøve i semesteret omkring uge 43-44. 
Omprøve i februar 

Afsluttende eksamen: Ordinær eksamen i januar.
 Omprøve i februar.  

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.  Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.   

Prøveformen ved omprøven kan blive ændret af studienævnet. En ændring i prøveformen ved omprøven vil blive meddelt senest 14 dage før omprøven finder sted.   

Regler

-3 må ikke indgå

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

1 time multiple-choice test.

Omfang

Ikke relevant.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.

Udlevering af opgave

Via kursets side i Blackboard.

Indlevering af besvarelse

Testen tages på Blackboard, og findes på fagets Blackboard-side. Der kan alene afleveres digitalt. 

ECTS-point

1

Uddybende information

Eksamen i faget består af en delprøve (MCQ test), der vægter 15% af den endelige karakter, samt en afsluttende eksamen, der består af gruppebaseret skriftlig rapport, samt en mundtlig gruppeeksamen. Den afsluttende eksamen (eksamensrapport og mundtlig eksamen) vurderes samlet og vægter 85% af den endelige karakter. Aktiviteterne til den afsluttende eksamen laves i grupper af 4 – 5 personer.  

Faget er bestået, når den samlede karakter er 2,0 og derover. Karakteren kan ikke opnås ved oprunding. Karakteren 00, -3 eller ”U” kan ikke indgå som karakter i en delprøve

Delprøve: Multiple choice test: 
Multiple choice-testen er i pensum. Testen bedømmes internt efter 7-trins skalaen og vægter 15% af den samlede eksamenskarakter. Formålet er at udprøve den studerendes viden om og forståelse af teorien.  Varighed: 1 time.  Sted: Stedprøve på SDU. Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal have internetadgang.  Internetadgang: Internet er nødvendig.  Udlevering af test: Blackboard. Indlevering af besvarelse: Testen tages på Blackboard, og findes på fagets Blackboard-side. Der kan alene afleveres digitalt.  Omfang: Ikke relevant. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre. 

EKA

B100114X12
B100114312
B100114512
B100114112
B100114212

Afsluttende eksamen - Eksamensrapport med mundtlig prøve

Navn

Afsluttende eksamen - Eksamensrapport med mundtlig prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar. 

Prøveformen ved omprøven kan blive ændret af studienævnet. En ændring i prøveformen ved omprøven vil blive meddelt senest 14 dage før omprøven finder sted. 

Regler

-3 må ikke indgå

Udprøvninger

Afsluttende eksamen

Navn

Afsluttende eksamen

Prøveform

Projektrapport med mundtligt forsvar

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Se under Uddybende information.

Omfang

Se under Uddybende information.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt

Udlevering af opgave

Via kursets side i Blackboard.

Indlevering af besvarelse

Gennem SDU-assignment i kurset i Blackboard. Der kan kun afleveres digitalt.

ECTS-point

9

Uddybende information

Afsluttende eksamen:

I den skriftlige rapport skal de studerende udvælge relevante begreber, teorier og modeller fra faget samt sætte dem i spil i projektarbejdet. De studerende skal begrunde og skrive en velformuleret og afgrænset problemformulering, samt anvende de valgte begreber, teorier og modeller til at analysere og kritisk vurdere problemstillingen og mulige løsningsforslag  

Oplægget til rapporten (eksamensteksten) udleveres til de studerende i midten af semestret, og der arbejdes struktureret med skriveprocessen i anden halvdel af semestret, bl.a. i forbindelse med de planlagte skriveworkshops.   

Rapporten udarbejdes i grupper på 4-5 personer. Afvigelser fra den krævede gruppestørrelse afgøres skriftligt af underviseren. Det skal fremgå af indholdsfortegnelsen i den skriftlige projektrapport hvem, der har ansvaret for hvilke dele, således at individuel bedømmelse kan finde sted. Det skriftlige eksamensprojekt skal leve op til ”Formalia for skriftlige rapporter udarbejdet på erhvervsøkonomi”.   

Afsluttende mundtlig prøve:

Faget afsluttes med en mundtlig gruppebaseret eksamen på i alt 30 minutter pr gruppe, med udgangspunkt i den skriftlige rapport  samt fagets pensum. Eksaminator sikrer, at den mundtlige prøve gennemføres således, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den enkeltes præstation.  Præstationen bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der give en samlet karakter, der inkluderer eksamensprojekt samt den mundtlige eksamen.

Omprøve i den afsluttende eksamen:

Omprøven i faget har samme form som den ordinære prøve. Evt. forbedret genaflevering af eksamensrapport eller evt. udarbejdselse af ny eksamensrapport fastlægges af underviseren i forbindelse med den ordinære mundtlige eksamen. Omprøven indeholder altid en afsluttende mundtlig prøve. 

EKA

B100114X02
B100114302
B100114502
B100114102
B100114202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 83111x01 / Campus Esbjerg: 83111101 Campus Kolding: 83111201 Campus Odense: 83111301 Campus Slagelse: 83111401 Entreprenørskab og forretningsforståelse.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2019 Obligatorisk HA Digitalisering og forretningsudvikling - Kolding Optag 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA Energimanagement - Esbjerg Optag 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA Entreprenørskab og Innovation - Kolding Optag (2017) 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA Generel Erhvervsøkonomi - Esbjerg Kolding Odense Slagelse Optag 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA Human Resource Management - Slagelse Optag 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA International Business - Odense Optag (2017) 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA Marketing og Brand Management - Odense Optag 2017 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA Sports- og eventmanagement - Esbjerg Optag (2017) 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Valgfag Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Daniela Maresch Maresch@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Slagelse
Henrik Søgård Hansen hsh@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Slagelse
Mads Selvejer Plum mspl@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management Odense
Mette Søgaard Nielsen mesn@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Slagelse
Mette Søgaard Nielsen mesn@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Kolding
Poul Ernst Rasmussen pr@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management Odense
Poul Ernst Rasmussen pr@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management Esbjerg
Suna Løwe Nielsen sso@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Slagelse

Instruktorer

Navn E-mail Institut By
Christoffer Rosenkrands Falkesen chrf@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management Odense
Jesper Nielsen jesni16@student.sdu.dk Odense
Victoria Mygind Halberg Jensen vijen17@student.sdu.dk Odense

URL til MitSkema