Regnskab

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B100112X12, B100112X02, B100112312, B100112512, B100112112, B100112212, B100112302, B100112502, B100112102, B100112202
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B100112X01, B100112301, B100112501, B100112101, B100112201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 18-03-2022


Varighed: 2 semestre

Fagnummer

B100112X01
B100112301
B100112501
B100112101
B100112201

Fagtitel

Regnskab

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

18-03-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Hans Frimor haf@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Accounting

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

2 semestre

Anbefalede forudsætninger

Faget bygger primært videre på faget Mikroøkonomi. Derfor forudsættes et rimeligt kendskab til dette fags emner.

Formål og sigte

Enhver organisation har brug for viden om de økonomiske konsekvenser af de beslutninger, der træffes. Det økonomiske billede af organisatoriske enheder, forretningsområder og virksomheden som helhed er en central del af den information, der indgår når der træffes forretningsmæssige dispositioner. 

For at kunne anvende denne information og bidrage til dens tilvejebringelse i forskellige situationer skal den studerende kende de centrale principper, modeller og metoder, der anvendes i opbygningen af en virksomheds regnskabssystem. Regnskabsopgørelserne omfatter såvel analyser til internt brug i virksomheden, som virksomhedens årsregnskab til brug for virksomhedens eksterne interessenter. 

Undervisningen i fagområdet regnskab skal give den studerende viden og kompetencer til at indgå i regnskabs- eller økonomifunktionen i en virksomhed, samt til på et kvalificeret grundlag at deltage i centrale beslutninger som involverer økonomisk information andre steder i virksomheden.

Indhold

Fagets fokus er rettet mod to centrale områder – det interne regnskab (økonomistyring) og det eksterne regnskab (årsregnskab), og Centrale emner er:
•Omkostningsopgørelser for produkter og organisatoriske enheder, 
•Planlægnings- og budgetteringsmetoder, og 
•Budgetopfølgning og indsatsevaluering i relation til det interne regnskab.
•Interessenternes krav til og anvendelse af regnskabsoplysninger, og 
•Registrerings- og periodiseringsprincipper for en række konkrete regnskabsposter i relation til det eksterne regnskab. 

Målbeskrivelse - viden

For at opnå fagets formål er det målet at de studerende: Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at: •Identificere, beskrive og vurdere alternative regnskabsmetoder, der i årsregnskabet vil kunne anvendes i konkrete situationer, herunder inddrage overvejelser omkring relevans og pålidelighed samt incitamenteffekter.  
•Sammenfatte og beskrive anvendte begreber og definitioner,  •Forklare og relatere begreber og definitioner i forhold til økonomiske beslutningsproblemer,  
•Relatere det interne regnskabs formål og grundbegreber til de metoder og procedurer, der anvendes i regnskabssystemet.  

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at: 
•Opstille og føre et bogholderi af begrænset omfang, herunder bogholderi for simple produktionsvirksomheder.  
•Anvende bogholderiet som basis for årsafslutning og opstilling af resultatopgørelse og balance.  
•Beregne og demonstrere hvordan årsregnskabets resultatopgørelse og balance påvirkes af forskellige transaktioner og hændelser.  
•Anvende simple metoder til opgørelse af produktomkostninger, vareforbrug og værdi af varebeholdninger i ordre- og procesregnskaber samt andre almindelige regnskabssystemer, bl.a. Activity Based Costing systemer.  
•Udarbejde såvel grundbudgetter som fleksible budgetter for en given periode på grundlag af kendte antagelser om ressourceforbrug og politikker.  
•Beregne og analysere afvigelser mellem faktiske og budgetterede omkostninger for en given periode.  
•Anvende økonomiopgørelser til beslutninger om priser, produktmix, processer og aktiviteter.  

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at: 
•Udvælge, beskrive og anvende regnskabsmetoder og modeller til anvendelse i årsregnskabets enkelte poster, herunder bl.a. omsætning, vareforbrug, finansielle indtægter og omkostninger, skat, anlægsaktiver, varebeholdninger, egenkapital og gæld.  
•Vælge et hensigtsmæssigt regnskabssystem for en virksomhed på grundlag af kendte karakteristika ved virksomheden.  
•Anvende økonomiopgørelser til intern styring af virksomheden som en decentral organisation, herunder bl.a. budgettering, motivation, kontrol og præstationsvurdering.  

Litteratur

Eksempler: 
I faget kan der eventuelt tages udgangspunkt i følgende litteratur: 
•John Christensen, Ole Christensen, Steffen Jørgensen og Mogens Nielsen: Omkostningsteori og regnskab, nyeste udgave, Syddansk Universitetsforlag. 
• Horngren’s Cost Accounting – a managerial emphasis, Srikant M. Datar and Madhav V. Rajan, Pearson, nyeste udgave, Prentice Hall. Kan være specialudgave til SDU.
•John Christensen og Mogens Nielsen: Virksomhedens årsregnskab, nyeste udgave, Syddansk Universitetsforlag. 

Undervisningsform

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således, at underviseren i forelæsningstimerne gennemgår udvalgte dele af fagets pensum. Herudover stilles, i foråret, videomateriale til rådighed som supplement til lærebog/artikler. Dele af undervisningen kan foregå på engelsk.

Formålet med forelæsningerne er at skabe overblik over faget og kravene til indsats og læringsmål. Lærebog og videomateriale sigter på at skabe forståelse for fagets centrale problemstillinger, teorier og modeller. Til hver øvelsestime/undervisning på mindre hold forbereder de studerende, gerne i grupper, løsning af opgaver som relaterer sig til det gennemgåede stof. 

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning: 
Efterår: 
I alt 44 KT fordelt som følger: 2 forelæsningstimer ugentlig i 15 uger, samt 2 øvelsestimer hver anden uge – i alt 7 gange, alternativt 1 øvelsestime pr. uge.
Forår: I alt 44 KT fordelt som følger: 2 forelæsningstimer ugentlig i 15 uger, samt 2 øvelsestimer hver anden uge – i alt 7 gange, alternativt 1 øvelsestime pr. uge.

Arbejdsbelastning:
Forelæsninger: 60 timer. 
Forberedelse til forelæsninger: 86 timer. 
Øvelsestimer: 28 timer.
Forberedelse af øvelsestimer: 45 timer.
Forberedelse til eksamen: 47 timer 
Gennemførelse af eksamen: 4 timer.
Total: 270 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen - 3. semester

Navn

Eksamen - 3. semester

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Regler

Alle prøver skal bestås med minimum 02 for at bestå faget samlet set.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

2 timer skriftlig stedprøve.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Se dog nedenstående undtagelser og begrænsninger:

Internettet må udellukkende anvendes til at tilgå digital eksamen for at få adgang til at downloade eksamensopgaven, den udleverede Excel skabelon samt til aflevering af besvarelsen. 
Herudover må internettet ikke anvendes under prøven.

Det er kun tilladt at arbejde i Word eller den udleverede Excel skabelon. Besvarelsen skal afleveres som PDF af enten Word og/eller Excel skabelonen.
Besvarelsen bliver afvist og dermed ikke bedømt, hvis den ikke er afleveret som PDF. 

Der må medbringes lommeregner. Det er ikke tilladt at medbringe og/eller anvende Ipads/tables/smartphones.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre. 

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres fysisk i eksamenslokalet og digitalt via "Digital Eksamen".

Indlevering af besvarelse

Der kan alene afleveres digitalt via "Digital eksamen".

ECTS-point

5

Uddybende information

Prøven tester stikprøvevis den studerendes målopfyldelse indenfor efterårets pensum. Den opnåede karakter indgår med vægten 50% i den endelige karakter for faget.

EKA

B100112X12
B100112312
B100112512
B100112112
B100112212

Eksamen - 4. semester

Navn

Eksamen - 4. semester

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Juni.
Omprøve: August.

Regler

Alle prøver skal bestås med minimum 02 for at bestå faget samlet set.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

2 timer skriftlig stedprøve.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Se dog nedenstående undtagelser og begrænsninger:

Internettet må udelukkende anvendes til at tilgå digital eksamen for at få adgang til at downloade eksamensopgaven, den udleverede Excel skabelon samt til aflevering af besvarelsen. 
Herudover må internettet ikke anvendes under prøven.

Det er kun tilladt at arbejde i Word eller den udleverede Excel skabelon. Besvarelsen skal afleveres som PDF af enten Word og/eller Excel skabelonen.
Besvarelsen bliver afvist og dermed ikke bedømt, hvis den ikke er afleveret som PDF. 

Der må medbringes lommeregner. Det er ikke tilladt at medbringe og/eller anvende Ipads/tables/smartphones.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre. 

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres fysisk i eksamenslokalet og digitalt via "Digital Eksamen".

Indlevering af besvarelse

 Der kan alene afleveres digitalt via "Digital eksamen".

ECTS-point

5

Uddybende information

Prøven tester stikprøvevis den studerendes målopfyldelse indenfor forårets pensum. Den opnåede karakter indgår med vægten 50% i den endelige karakter for faget.

EKA

B100112X02
B100112302
B100112502
B100112102
B100112202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget erstatter de tidligere fag:
Odense 8825501 og 83400301 Regnskab
Slagelse 83100401 og 83401401 Regnskab
Kolding 8814701 Regnskab
Esbjerg 8818211 Årsregnskab og Økonomistyring (Regnskab).

Fag der erstatter fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.
Dette fag kan i studieordningen erstatte ovenstående fag for studerende der endnu ikke har forbrugt prøveforsøg.

Det må forventes, at op til 25 % af undervisningen i faget kan foregå på engelsk. Eksamen afvikles på dansk. Der henvises i øvrigt til gældende fagbeskrivelse samt fagets læseplan.


Vedrørende eksamen:
Eksamen består af 2 delprøver. 

Faget er i sin helhed bestået når den studerende i hver af de to delprøver har opnået karakteren 02 eller derover. De 2 delprøver kan tages om hver for sig. De skal ikke nødvendigvis bestås i samme studieår. En delprøve, hvor den studerende har opnået karakteren 02 eller derover kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2022 Obligatorisk Sidefag i Erhvervsøkonomi - studerende med centralfag i Samfundsfag Sidefag på bachelorniveau i erhvervsøkonomi - 2022 | Sidefag på bachelorniveau i Erhvervsøkonomi | Odense 5
Efterår 2022 Obligatorisk HA(jur.) gældende for optag pr. 1. september 2021 og fremefter HA(jur.) for studerende optaget pr. 1. september 2020 og fremefter - 2022 | HA(jur.) | Odense 4
Efterår 2022 Obligatorisk Digitalisering og forretningsudvikling - Kolding Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 4
Efterår 2022 Obligatorisk Energi management - Esbjerg Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 4
Efterår 2022 Obligatorisk Entreprenørskab og Innovation - Kolding Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 4
Efterår 2022 Obligatorisk Human Resource Management - Slagelse Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 4
Efterår 2022 Obligatorisk Meritforløb for Logistik-, Service- og Handelsøkonom - Esbjerg Kolding Odense Slagelse // Sidste optag 1. september 2021 Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 4
Efterår 2022 Obligatorisk Sports- og eventmanagement - Esbjerg Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 4
Efterår 2022 Obligatorisk Generel Erhvervsøkonomi - Esbjerg Kolding Odense Slagelse Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 4
Efterår 2022 Obligatorisk International Business - Odense Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 4
Efterår 2022 Obligatorisk Marketing og Brand Management - Odense Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 4

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Christian Rix-Nielsen rixn@sam.sdu.dk Accounting (ACCT) Slagelse
Dennis van Liempd dvl@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Accounting Kolding
Doris Tranberg Eriksen dtj@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Odense
Iver Poulsen iverpov@sam.sdu.dk Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Markets, Organization and Behavior (MOB) Research Group Esbjerg
Nadja Damtoft nfd@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Accounting Kolding

Instruktorer

Navn E-mail Institut By
Ajithra Mariadas ajmar18@student.sdu.dk Odense
Frederik Veis Svendsen frsve17@student.sdu.dk Esbjerg
Jane Bennetzen jbenn19@student.sdu.dk Odense
Simon Fredeløkke Kjær sikja20@student.sdu.dk Odense

URL til MitSkema