Organisation med Videnskabsteori

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B100106X02, B100106302, B100106502, B100106102, B100106202
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B100106X01, B100106301, B100106501, B100106101, B100106201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 05-04-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B100106X01
B100106301
B100106501
B100106101
B100106201

Fagtitel

Organisation med Videnskabsteori

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

05-04-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Ingo Winkler inw@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Ingen.

Formål og sigte

Alle organisationer har mange fælles træk og der anvendes mange af de samme teorier og modeller til at forstå hvad der foregår i dem, uanset hvad de beskæftiger sig med. Men organisationer præges også af det de laver. Dette fag handler om begge aspekter, om hvad organisationer er, hvad der foregår i dem, samt hvordan menneskelige egenskaber og omstændighederne, herunder herskende normer og etiske hensyn i øvrigt, påvirker, udvikler og former den enkelte organisation. 

Formålet er at give en grundlæggende viden om adfærd, grupper og teams, ledelse, kommunikation og struktur i alle typer organisationer. Integreret heri er den gennemgående antagelse, at det at forstå organisationer, kræver at den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til at vurdere om organiseringen er hensigtsmæssig, om den måske bør ændres og hvordan en ændring evt. skal se ud. 

At forstå den situation, hvori organisering foregår, kræver at den studerende har viden om centrale videnskabsteoretiske begreber og tankegange. Derfor er et yderligere formål med faget, at den studerende opnår denne viden.

Fagets relation til andre fag:
Organisation med videnskabsteori er et af de centrale erhvervsøkonomiske fag og danner sammen med de øvrige centrale erhvervsøkonomiske fag kernen i HA-uddannelsen. Organisationsfaget står i direkte relation til faget Strategi, idet såvel formulering af og opnåelse af virksomhedens mål afhænger af virksomhedens organisering og udvikling af rådige ressourcer. Organisationsfaget er knyttet til faget Finansiering idet finansiering omhandler tilvejebringelse og administration af sådanne ressourcer. I forhold til faget Marketing trækker såvel organisationsfaget som marketing på viden omkring individers adfærd. Organisationsfagets relation til faget Regnskab afspejles i, at en virksomheds regnskab er en indikation på den effektivitet og efficiens, der ligger i organisationens struktur i forhold til organisationens mål. Endvidere påvirker målinger af præstation gennem for eksempel virksomhedens regnskabsposter adfærden hos virksomhedens interessenter, herunder virksomhedens medarbejdere.

Indhold

Faget giver indsigt i de centrale emner inden for organisation samt videnskabsteori, herunder begreber, teorier, modeller, metoder og processer med relation til:

Individer
•Individets personlighed, værdier, perception og forvrængninger
•Beslutningstagen og etik
•Attituder, belønning, jobtilfredshed og stress
•Motivation

Gruppe
•Grupper og teams
•Lederskab og ledelsesformer
•Magt og politik i organisationer
•Konflikt og forhandling
•Kommunikation
•Diversititet

Organisation
•Organisatorisk struktur
•Organisationsdesign
•Organisatorisk kultur
•Organisatorisk forandring
•Samfundsforandringer og organisationsforandringer
•Samspil medlem organisation og omgivelserne
•Teknologi og organisatorisk struktur

Videnskabsteori
•Videnskabsteoretiske hovedretninger og grundlæggende paradigmer


Målbeskrivelse

 Den studerende kan gøre rede for fagets begreber, modeller, metoder og teorier.

Målbeskrivelse - viden

 Den studerende kan gøre rede for fagets begreber, modeller, metoder og teorier.

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan reflektere kritisk over gyldigheden af begreber, teorier og modeller. Desuden kan de anvende fagets modeller, metoder og teorier til at analysere organisationer og udvikle generelt anbefalinger for at udvikle organisationsmedlemmers adfærd

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan komme med forslag til at løse organisationsspecifikke problemer og udfordringer. De kan også redegøre for et videnskabsteoretisk udgangspunkt for en undersøgelse og hvilken betydning dette har for undersøgelsen.

Litteratur

For eksempel: 
• David Buchanan & Andrzej Huczynski, Organizational Behaviour, Pearson (nyeste udgave) 
• Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Timothy T. Campbell (2017) Organizational Behaviour, Pearson (2nd edition) 
•Knud Sinding & Christian Waldstrøm: Organisational Behaviour, McGraw Hill (nyeste udgave) 
•Litteratur om videnskabsteori oplyses senere – senest i starten af semester 
•Supplerende litteratur, noter, cases og artikler 

Undervisningsform

Faget indeholder forelæsninger der skal understøtte studerendes egen læsning af fagets stof ved at skabe overblik over de forskellige emner og ved at binde disse sammen indbyrdes. Faget indeholder også øvelser/workshops/seminarer der har til 
formål at udvikle færdigheder i at analysere og formidle konkrete problemstillinger. Her bruger undervisere cases, artikler, diskussionsspørgemål etc. Undervisningen er desuden understøttet af e-learning metoder, blandet andet i form af videos til støtte i diskussionen af specifikke aspekter. I midten af semesteret finder der en prøveeksamen sted med det formål at give de studerende erfaring med gennemførelse af en sådan og eksamenskravene. 

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
2 x 2 timers forelæsninger per uge i 15 uger og 20 timers øvelser/workshops/seminarer i løbet af semester.
(2 timer om ugen fordelt over 10 uger i semesterperiode). 
Herudover mindst 10 timer e-learning baseret undervisning i løbet af semestret.
____

Der forventes følgende arbejdsindsats af den studerende:

•Konfrontationstimer (forelæsninger): 60 timer.
•Konfrontationstimer (øvelser/workshops/seminarer): 20 timer.
•E-learning baseret undervisning: mindst 10 timer.
•Forberedelse og efterlæsning: 156 timer.
•Eksamensforberedelse: 20 timer.
•Eksamen: 4 timer.
•I alt: 270 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Prøveform kan være ændret ved omprøve, eks. fra skriftlig til mundtlig udprøvning.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timer skriftlig eksamen.

Omfang

Maksimalt 10 normal standardsider (2400 tastetryk, inkl. mellemrum).

Hjælpemidler

 Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under eksamen.

Udlevering af opgave

Fysisk i eksamenslokalet.

Indlevering af besvarelse

Der kan alene afleveres digitalt. Besvarelsen afleveres gennem SDUassignment i kurset i Blackboard.

ECTS-point

10

Uddybende information

Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Internetadgang er nødvendig.

EKA

B100106X02
B100106302
B100106502
B100106102
B100106202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 83114x01 / Esbjerg: 83114101 Kolding: 83114201 Odense: 83114301 Slagelse: 83114401 Organisation med Videnskabsteori.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold. 

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2019 Obligatorisk HA merit - Kolding Esbjerg / Financial Controller HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA merit - Kolding Esbjerg / Finansøkonom HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA merit - Kolding Esbjerg / Handels-, service og logistikøkonom HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA merit - Kolding Esbjerg / Markedsføringsøkonom HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA merit - Slagelse Odense / Financial Controller HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA merit - Slagelse Odense / Finansøkonom HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA merit - Slagelse Odense / Logistik, Service og Handelsøkonom HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA merit - Slagelse Odense / Markedsføringsøkonom HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA Digitalisering og forretningsudvikling - Kolding Optag 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA Energimanagement - Esbjerg Optag 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA Entreprenørskab og Innovation - Kolding Optag (2017) 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA Generel Erhvervsøkonomi - Esbjerg Kolding Odense Slagelse Optag 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA Human Resource Management - Slagelse Optag 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA International Business - Odense Optag (2017) 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA Marketing og Brand Management - Odense Optag 2017 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA Sports- og eventmanagement - Esbjerg Optag (2017) 2018 HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 1
Efterår 2019 Obligatorisk 2018-studieordningen for HA(jur.)-uddannelsen HA(jur.) for studerende optaget 1. sept. 2018 eller senere | HA(jur.) | Odense 1
Efterår 2019 Obligatorisk BA designkultur og økonomi, toning: design 180 ECTS Optag: 2017 BA Designkultur og økonomi | Bachelor (BA) i designkultur og økonomi | Kolding 3
Efterår 2019 Obligatorisk BA designkultur og økonomi, toning: design 180 ECTS Optag: 2018 BA Designkultur og økonomi | Bachelor (BA) i designkultur og økonomi | Kolding 3
Efterår 2019 Obligatorisk BA designkultur og økonomi, toning: mode 180 ECTS Optag: 2017 BA Designkultur og økonomi | Bachelor (BA) i designkultur og økonomi | Kolding 3
Efterår 2019 Obligatorisk BA designkultur og økonomi, toning: mode 180 ECTS Optag: 2018 BA Designkultur og økonomi | Bachelor (BA) i designkultur og økonomi | Kolding 3
Efterår 2019 Obligatorisk BSc.oecon (Erhvervsøkonomisk linje) BSc Oecon | Bachelor i økonomi | Odense 3
Efterår 2019 Valgfag BSc.oecon (Samfundsøkonomisk linje) BSc Oecon | Bachelor i økonomi | Odense
Efterår 2019 Valgfag Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2019 Obligatorisk HA(jur.) for studerende optaget 1. sept. 2018 eller senere HA(jur.) for studerende optaget 1. sept. 2018 eller senere | HA(jur.) | Odense 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA(jur.) for studerende optaget 1. sept. 2018 eller senere HA(jur.) for studerende optaget 1. sept. 2018 eller senere | HA(jur.) | Odense 1
Efterår 2019 Obligatorisk HA(jur.) studerende optaget før 1/9 2018 HA(jur.) for studerende optaget før 1. sept. 2018 | HA(jur.) | Odense 1

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Carl Stefan Roth-Kirkegaard csrk@sam.sdu.dk Slagelse
Elena Shulzhenko elena@sam.sdu.dk Slagelse
Justyna Starostka jsta@sam.sdu.dk Kolding
Knud Sinding ksi@sam.sdu.dk Esbjerg
Kristian Anders Roe-Holst karh@sam.sdu.dk Odense
Steen Thielsen stt@sam.sdu.dk Kolding

Instruktorer

Navn E-mail Institut By
Andreas Fjord Larsen anla312@student.sdu.dk Odense
Camilla Schou camsc17@student.sdu.dk Odense
Christina Ravn chrav18@student.sdu.dk Kolding
Christine Godsk Andersen chria18@student.sdu.dk Odense
Katja Elkjær kaelk18@student.sdu.dk Kolding
Kristian Brolund Kolbye krkol18@student.sdu.dk Slagelse
Maria Jonstrup majon18@student.sdu.dk Odense
Maria Jonstrup majon18@student.sdu.dk Odense
Mathilde Lauridsen mlaur16@student.sdu.dk Odense
Natascha Ambo Rasmussen naras14@student.sdu.dk Odense
Olivia Kristine Hedegaard Søndberg olsoe15@student.sdu.dk Odense
Rasmus Werner Stensgaard raste18@student.sdu.dk Esbjerg
Sacha Hvitfeldt Kofod sakof16@student.sdu.dk Odense
Sara Margrethe Bisgaard sabis18@student.sdu.dk Kolding
Signe Juel Matzen simat18@student.sdu.dk Kolding
Sofie Nymark sonym18@student.sdu.dk Slagelse

URL til MitSkema