Seminar - Marketing, Branding og Kommunikation / 5 ECTS

Studienævn for HA

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B100095112, B100095102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Godkendt/Ikke godkendt, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Tilvalg

Fagnummer: B100095101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 16-03-2023


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B100095101

Fagtitel

Seminar - Marketing, Branding og Kommunikation / 5 ECTS

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for HA

Godkendelsesdato

16-03-2023

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Mette Lund Kristensen mlk@sam.sdu.dk International Business & Entrepreneurship (IBE)

Udbudssteder

Odense

Niveau

Tilvalg

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Kendskab til fundamentale modeller og teorier inden for kernefagene på tilvalgsuddannelsen Marketing, Branding og Kommunikation, som seminaret relaterer til.

Kompetencer i at udvælge relevant litteratur til det valgte emne, søge ny litteratur samt i at opstille og skrive en akademisk opgave.

Formål og sigte

Formålet er at give den studerende lejlighed til at fordybe sig i en teoretisk eller praktisk problemstilling inden for marketing, branding og/eller kommunikation, der har den studerendes særlige interesse, for på den måde at videreudvikle den studerendes viden inden for det valgte emne for seminaret samt at styrke den studerendes kompetence til at gennemføre selvstændigt arbejde og egen læring.

Indhold

Det faglige indhold defineres af den valgte problemstilling, der fastlægges af den studerende selv i samarbejde med vejlederen. I seminarforløbet arbejdes med at definere og løse en problemstilling, som kan sigte mod teoretisk fordybelse, løsning af en problemstilling fra praksis eller en kombination heraf.

Den studerende skal selvstændigt, med støtte fra en vejleder, gennemføre en akademisk analyse og afrapportering af et selvvalgt emne. Emnet kan lægge op til et litteraturreview og/eller til en empirisk undersøgelse, hvori indgår anvendelse af videnskabelig litteratur.

Vejleder tildeles af det relevante institut. For, at dette kan se, skal de studerende udfylde en emnevalgsblanket per gruppe inden den fastsatte deadline. Blanket og information om deadlines findes på uddannelsens hjemmeside.

Med udgangspunkt i det valgte emne fastlægges den konkrete problemstilling og det faglige indhold og metodevalg af den studerende i samarbejde med vejlederen inden en fastsat deadline (se under eksamensbetingelser).

Målbeskrivelse

Den studerende forventes at kunne:

Målbeskrivelse - viden

  • beskrive, forklare og analysere vigtige elementer i den udvalgte teori og relatere disse til hinanden samt til at gennemføre en analyse af den konkrete problemstilling, 
  • foretage et argumenteret valg af metode(r), 

Målbeskrivelse - færdigheder

  • udvælge, argumentere for og strukturere en præcis og relevant teoretisk eller praksisrelateret problemstilling, der ligger inden for et eller flere kernefagene i tilvalget 
  • selvstændigt identificere og udvælge et teoretisk grundlag, der enten udbygger den viden, der er opnået tidligere på studiet eller anvender denne til løsning af problemstillingen, 

Målbeskrivelse - kompetencer

  • reflektere over implikationer af de teoretiske og metodiske valg, 
  • foretage en konklusion og en perspektivering på basis af ovenstående. 
  • opstille relevante handlingsalternativer, hvis problemstillingen er praksisrelateret. 
  • udarbejde en skriftlig rapport, der i form og indhold fremstår struktureret, balanceret og meningsfuld for læseren. 

Litteratur

Afhænger af den valgte problemstilling samt seminarets sigte. Vælges et teoretisk sigte forventes den studerende at inddrage videnskabelig litteratur udover pensum og øvrige lærebøger.

Undervisningsform

Da formålet med seminaret er, at den studerende får lejlighed til at udvikle viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen, arbejder den studerende selvstændigt med en selvvalgt problemstilling, der er relevant i forhold til marketing, branding og kommunikation. Til støtte for det selvstændige arbejde ydes vejledning, ligesom seminarforløbets bæredygtighed sikres ved, at emnet for projektet skal godkendes af den tildelte vejleder.

Seminaret kan udarbejdes af en gruppe på maksimalt to studerende.

Arbejdsbelastning

Arbejdsbelastning:
For en gennemsnitsstuderende forventes arbejdsindsatsen at fordele sig således: 

Selvstændigt struktureret projektarbejde: 130 timer

Vejledning (forberedelse og deltagelse): 5 timer
I alt 135 timer

Eksamensbestemmelser

Eksamensbetingelse - Emnevalgsblanket

Navn

Eksamensbetingelse - Emnevalgsblanket

Tidsmæssig placering

Emnevalgsblanket skal være indsendt senest 1. oktober.
Hvis emnevalgsblanketten ikke er indsendt til denne dato, kan den studerende ikke deltage i prøven og et prøveforsøg er brugt.

Det er udelukkende muligt at opfylde forudsætningen for at deltage i prøven i faget forud for den ordinære prøve. Deltagelse i omprøven kræver således, at forudsætningen for at deltage i prøven er opfyldt før den ordinære prøve.

Udprøvninger

Eksamensbetingelse - Emnevalgsblanket

Navn

Eksamensbetingelse - Emnevalgsblanket

Prøveform

Obligatorisk opgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Godkendt/Ikke godkendt

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

ECTS-point

0

Uddybende information

Blanket og information om deadlines findes på uddannelsens hjemmeside. Når emnevalgsblanketten er udfyldt, går den automatisk videre til relevante personer til godkendelse og registrering.
Vejleder tildeles herefter af den fagansvarlige. 

EKA

B100095112

Eksamen - Seminar

Navn

Eksamen - Seminar

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar. Aflevering senest tirsdag i uge 3 kl. 12.00.
Omprøve: Februar. Aflevering senest tirsdag i uge 8 kl. 12.00.

Udprøvninger

Eksamen - Seminar

Navn

Eksamen - Seminar

Prøveform

Projektrapport

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

 Løbende igennem semesteret. 

Omfang

  • 1 studerende: max. 15 normalsider eksklusiv, evt. resume , indholdsfortegnelse og bilag.
  • 2 studerende max. 25 normalsider eksklusiv bilag, evt. resume og indholdsfortegnelse.

Ansvarsfordeling for de enkelte afsnit skal klart fremgå, således, at der kan gives en individuel karakter. Indledning og konklusion må være fælles.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Indlevering af besvarelse

Digital aflevering via "Digital eksamen".

ECTS-point

5

Uddybende information

Seminaret skal opfylde de formelle krav til udformning af større skriftlige erhvervsøkonomiske opgaver ved Studienævn for HA i Odense.

Karakteren gives på basis af den enkelte studerendes opfyldelse af fagets mål som beskrevet under "målbeskrivelse".

Uanset om der er tale om første indlevering ved ordinær eksamen eller ved tidspunktet for omprøve, ydes der udelukkende vejledning inden den dato, der er fastsat til aflevering for den ordinære eksamen.

Supplerende information vedr. omprøve i samme eksamenstermin:
Ved omprøve på grund af ikke-bestået deltagelse i ordinær eksamen indleveres en revideret rapport uden anden vejledning end en begrundelse for karakteren i den ordinære eksamen.

Hvis omprøven kun angår det ene medlem i en gruppe, skal den studerende sammen med vejleder aftale en ny revideret problemstilling med afsæt den studerendes respektive bidrag til den oprindeligt indleverede rapport.

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Udprøve B100095112, Eksamensbetingelse - Emnevalgsblanket B100095101, Seminar - Marketing, Branding og Kommunikation / 5 ECTS

EKA

B100095102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 8210901 Seminar i Marketing, Branding og Kommunikation - 5 ECTS.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.


Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2023 Valgfag Marketing, Branding og Kommunikation Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding

URL til Skemaplan