Projektorienteret forløb - Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation

Studienævn for HA

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B100089112, B100089102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Godkendt/Ikke godkendt, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Tilvalg

Fagnummer: B100089101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 16-03-2023


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B100089101

Fagtitel

Projektorienteret forløb - Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for HA

Godkendelsesdato

16-03-2023

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Mette Lund Kristensen mlk@sam.sdu.dk International Business & Entrepreneurship (IBE)

Udbudssteder

Odense

Niveau

Tilvalg

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Formål og sigte

Formålet med et projektorienteret forløb er, at den studerende får viden om, hvorledes der i en erhvervsmæssig sammenhæng konkret arbejdes med de teorier, metoder og modeller, som den studerende opnår kvalifikationer i på tilvalgsuddannelsen i Marketing, Branding og Kommunikation. Formålet er ligeledes, at den studerende opnår erfaringer med de krav, der stilles til såvel faglige som sociale og etiske kompetencer i det praktiske arbejde i en organisation.  

Sigtet er, at den studerende opnår færdigheder i at anvende de teorier, metoder og modeller, som indgår i kernefagene på tilvalget i Marketing, Branding og Kommunikation og får en bedre forståelse af disse teorier, metoder og modeller gennem refleksion over deres anvendelighed til løsning af de problemstillinger, der arbejdes med i det projektorienterede forløb.

Indhold

Det faglige indhold defineres af den praktiske problemstilling, der arbejdes med under forløbet. Herudover er refleksion over muligheder og begrænsninger i anvendelse af studiets teorier, metoder og modeller i praksis en vigtig del af faget.  

Opholdet kan finde sted i en privat/offentlig virksomhed, en forening eller en branche. Forslag til konkrete arbejdsopgaver/problemstillinger udarbejdes af den studerende i samarbejde med praktikstedet. Vejleder tildeles af det relevante institut. For, at dette kan se, skal den studerende udfylde en emnevalgsblanket inden den fastsatte deadline. Blanket og information om deadlines findes på uddannelsens hjemmeside.  

Arbejdsopgaverne skal endeligt godkendes af via en digital kontrakt inden deadline (eksamensbetingelse). Se også under Undervisningsform.

Målbeskrivelse

Den studerende skal kunne:

Målbeskrivelse - viden

  • Redegøre for løsning af arbejdsopgaverne, herunder teoretiske og metodiske overvejelser i forbindelse med samme. 

Målbeskrivelse - færdigheder

  • Udvælge og anvende relevante teorier, metoder og modeller præsenteret på tilvalget til løsning af problemstillingen. 

Målbeskrivelse - kompetencer

  • Præsentere praktikstedet og baggrunden for den valgte problemstilling på en kortfattet og klar måde, så en udenforstående opnår den viden, der er nødvendig om konteksten. 
  • Strukturere og afgrænse problemstillingen på en måde, så den beskriver en eller flere klart afgrænsede opgaver, der skal løses og i den forbindelse redegøre for såvel teoretiske som praktiske overvejelser vedr. valget af de arbejdsopgaver, der behandles i rapporten. 
  • Foretage en klar konklusion på problemløsningsprocessen og herunder reflektere over sammenfald og/eller afvigelser mellem teori og praksis og udfordringer i anvendelse af teorierne/modellerne til løsning af den eller de praktiske problemstillinger samt begrænsninger i løsningens validitet og generaliserbarhed. 

Litteratur

Rapporten skal klart afspejle inddragelse af teorier og metoder fra pensum fra kernefag på tilvalgsuddannelsen i Marketing, Branding og Kommunikation.
Herudover bør der inddrages supplerende litteratur i det omfang, den konkrete problemstilling kræver det.

Undervisningsform

Tidsforbruget til forløbet svarer til ca. 1 arbejdsdag om ugen i 14 uger i et semester samt tid til udarbejdelse og færdiggørelse af rapporten. Den studerende aftaler selv fordelingen af timerne med opdragsgiveren. Den studerende afholder, forud for forløbet, et indledende møde med den fagansvarlige, hvor den studerende redegør for de forventede arbejdsopgaver og deres relevans i forhold til tilvalget i Marketing, Branding og Kommunikation. Arbejdet kan bestå af løsning af én stor opgave, eller løsning af flere mindre opgaver. Den studerende må ikke modtage løn for udførelsen af disse arbejdsopgaver. Der kan modtages tilskud til dokumenterede udgifter under det projektorienterede forløb. Det er tilladt at have et job i samme virksomhed sideløbende med det projektorienterede forløb.  

Efter mødet med den fagansvarlige udfylder den studerende en digital vejlederkontrakt, som herefter godkendes af den fagansvarlige. For at dette kan ske, skal den studerende udfylde en digital blanket inden den fastsatte deadline. Blanket og information om deadlines findes på uddannelsens hjemmeside.
Vejlederkontrakten skal indeholde en problemformulering for arbejdet samt en beskrivelse af den aftalte fordeling af arbejdstiden i virksomheden, information om kontaktperson i virksomheden samt kontaktinformation på denne. Når vejlederkontrakten er udfyldt, går den automatisk videre til relevante personer til godkendelse og registrering. 

Der ydes begrænset vejledning til støtte for den studerendes udarbejdelse af afrapportering af opholdet. Til dette formål tildeles den studerende en vejleder. 

Rapporten skal udarbejdes individuelt.

Arbejdsbelastning

Arbejdsbelastning:

Indledende møde med fagansvarlig: 1 time
Vejledning undervejs: 1 timer
Studieophold: 105 timer
Udfærdigelse af rapport: 28
I alt: 135 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbetingelse - Vejlederkontrakt

Navn

Eksamensbetingelse - Vejlederkontrakt

Tidsmæssig placering

Vejlederkontrakt skal være indsendt senest 1. oktober.
(Se også information under Undervisningsform).

Hvis vejlederkontrakten ikke er indsendt til denne dato, kan den studerende ikke deltage i prøven, og et eksamensforsøg er brugt.

Udprøvninger

Eksamensbetingelse - Vejlederkontrakt

Navn

Eksamensbetingelse - Vejlederkontrakt

Prøveform

Obligatorisk opgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Godkendt/Ikke godkendt

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

ECTS-point

0

Uddybende information

Det er udelukkende muligt at opfylde forudsætningen for at deltage i prøven i faget forud for den ordinære prøve. Deltagelse i omprøven kræver således, at forudsætningen for at deltage i prøven er opfyldt før den ordinære prøve. 

EKA

B100089112

Eksamen - Projektrapport

Navn

Eksamen - Projektrapport

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Projektrapporten afleveres senest tirsdag i uge 3 kl. 12.00. 
Omprøve: afleveres senest tirsdag i uge 8 kl. 12.00.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Projektrapport

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Pas/kørekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Løbende igennem semesteret. 

Omfang

12 - 15 normalsider eksklusiv, evt. resume , indholdsfortegnelse og bilag.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Indlevering af besvarelse

Digital aflevering via "Digital eksamen".

ECTS-point

5

Uddybende information

Rapporten skal indeholde de elementer, der fremgår af læringsmålene. Vægtningen af de forskellige elementer i rapporten afhænger af de aftalte arbejdsopgaver. Rapporten skal desuden opfylde de krav, der fremgår af "Formalia til skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser”. 


Supplerende information vedr. omprøve i samme eksamenstermin:
Omprøven: En revideret projektrapport med vejledning i form af en begrundelse for karakteren i den ordinære prøve. 

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Udprøve B100089112, Eksamensbetingelse - Vejlederkontrakt B100089101, Projektorienteret forløb - Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation

EKA

B100089102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 8823801 Projektorienteret forløb - Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation - 5 ECTS.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.


Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2023 Valgfag Marketing, Branding og Kommunikation Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) - 2022 | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding

URL til Skemaplan