SU809: Dyreforsøgskundskab

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk, På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N810003112, N810003102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N810003101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-10-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

29004501 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Sted: Teori: J.B. Winsløws Vej 19; øvelser: J.B. Winsløws Vej 23.
Kursister skal selv meldbringe nyvasket hvid kittel med lange ærmer.

Kurset er valgfrit for følgende studieordninger / The course is optional in the following curricula: Biologi, biomedicin, biokemi og molekylær biologi, medicinalkemi, Farmaci eller et andet relevant naturvidenskabeligt emne. På grund af begrænset deltagerantal tilbydes kurset primært til kandidatstuderende, der skal bruge dyreforsøg i deres speciale.

Kurset afholdes 2 gange årligt, der er max 40 pladser per gang.
Kurset afholdes forår: uge 22 og efterår uge 49. 

Kurset har deltagerbegrænsning
Kurset har deltagerbegrænsning og hvis der er flere tilmeldte end begrænsningen angiver, prioriteres de rettidigt tilmeldte efter dato for tilmelding. 

Indgangskrav

Bachelorgrad i enten biologi, biomedicin, biokemi og molekylær biologi eller farmaci. Studerende, der skal medvirke i dyreforsøg i forbindelse med deres kandidatspeciale, prioriteres. Bachelorstuderende kan få adgang til kurset, hvis de skal arbejde med dyreforsøg i forbindelse med andre projekter. (Ansøgning om dispensation fra indgangskrav skal indsendes til Det Naturvidenskabelige Studienævn).

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have forberedt sig via e-learn (20 timers selvstudie).

Deltagerbegrænsning

40

Formål

Formålet ved kurset er at give deltagere i kurset basal viden om biologien, pasning og anvendelse af dyr i eksperimentel medicin og biomedicinsk forskning. Kurset er obligatorisk for personer der beskæftiger sig med dyreforsøg, og opfylder de lovmæssige kvalifikationskrav jf. Bekendtgørelse om Dyreforsøg (BEK nr 12 af 07/01/2016 ) og Europæisk lovgivning (EU Direktiv 2010/63/EU af 22/01/2010).

Kurset bygger på lovkrav om kvalifikation til personer der medvirker i dyreforsøg (Bekendtgørelse om dyreforsøg, §57), og giver et fagligt grundlag for at kunne medvirke i dyreforsøg i kandidatspeciale, eller andre aktiviteter der involverer forsøgsdyr placeret senere i uddannelsen. Kurset giver en kvalifikation som svarer til EU funktion AD.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at udføre dyreforsøg
 • Give færdigheder i håndtering og anvendelse af forsøgsdyr
 • Give viden om håndtering af forsøgsdyr, forsøgsdyrgenetik, genmodificering i forsøgsdyr, sundhedsaspekter, anæstesi, eutanasi, eksperimentelle procedurer, kirurgi, postoperativ pleje, lovgivning, bio-etik, biologi af forsøgsdyr, opstaldning og pasning af forsøgsdyr, kliniske observeringer, dyrevelfærd, humane endepunkter.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • håndtere forsøgsdyr sikker og korrekt
 • anvende anæstesi i forsøgsdyr
 • gennemføre indgreb i forsøgsdyr
 • anvende forsøgsdyr i biomedicinsk forskning
 • arbejde med forsøgsdyr jf. lovgivning og etiske retningslinjer

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • håndtering af forsøgsdyr
 • forsøgsdyrgenetik
 • genmodificering i forsøgsdyr
 • sundhedsaspekter
 • anæstesi og eutanasi
 • eksperimentelle procedurer og kirurgi
 • postoperativ pleje
 • lovgivning og bio-etik
 • biologi af forsøgsdyr
 • opstaldning og pasning af forsøgsdyr
 • kliniske observeringer
 • dyrevelfærd
 • humane endepunkter

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Deltagelse i alle praktiske øvelser, gennemgået studiematerialet og besvaret alle spørgsmål til selvstudie.

EKA

N810003112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.
Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår/forår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N810003101, SU809: Dyreforsøgskundskab

Udprøvninger

Afsluttende test

EKA

N810003102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Hjælpemidler tilladt. 
Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i Blackboard.

ECTS-point

5

Uddybende information

En samlet score på 80 % i den afsluttende test er krævet for at bestå.

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

46 timer per semester

Undervisningsform

 På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase 20 timer
 • Træningsfase 26 timer heraf: Eksaminatorier 12 timer, laboratorieøvelser 14 timer

Undervisningen er baseret på EU’s vejledende dokument ”Uddannelsesramme”, som beskriver de nødvendige forudsætninger for at opnå kvalifikation til at medvirke i dyreforsøg (http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/da.pdf ).

Studiefaseaktiviteter:
•Under introfasen forventes at den studerende gennemgår materialet på e-learn, og udfører selv-tests i alle moduler.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Peter Bollen PBollen@health.sdu.dk Biomedicinsk Laboratorium

Skemaoplysninger

49
Monday
30-11-2020
Tuesday
01-12-2020
Wednesday
02-12-2020
Thursday
03-12-2020
Friday
04-12-2020
08 - 09
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
09 - 10
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
10 - 11
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
11 - 12
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
Class h49e
Forelæsning
Online
12 - 13
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
13 - 14
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
14 - 15
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
15 - 16
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Class h49e
*Odense NAT Lokalitet aftales 1
Øvelser
Arbejde i lab (WP23)
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb