ST821: Tidsrækker

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N370020102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N370020101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 04-02-2022


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at 

 • have kendskab til matematisk statistik
 • have basalt kendskab til et høj-niveau programmeringssprog (for eksempel R, Python eller Julia).

Formål

Kursets formål er at give studerende et detaljeret overblik over analyse og fremskrivning af tidsrækker fra et teoretisk såvel som anvendt perspektiv. En tidsrække er et datasæt der er samlet sekvensvist over tid og med en naturlig orden. Sådanne data forekommer i forskellige forskningsområder såsom økonomi, ingeniørvidenskab, biologi, astrofysik, medicin, osv. Observationerne forventes at være indbyrdes relaterede og metoder udviklet til data med uafhængige observationer og med identiske fordelinger er ikke længere valide. Kurset fokuserer på metoder, der anvendes til at analysere, modellere og fremskrive tidsrækkedata.

Kurset bygger på viden opnået i kurset ST521: Matematisk statistik (10 ECTS) og giver en akademisk baggrund for at skrive en kandidatafhandling i tidsrækker og ligeledes for at analysere og fremskrive data samlet sekvensvist over tid indenfor forskellige forskningsområder.

I relation til kompetenceprofilerne for uddannelserne i matematik og anvendt matematik for er der eksplicit fokus på at:

 • give kompetencer til at håndtere modelopbygning og modeludregninger
 • give færdigheder til at udføre statistiske analyser
 • give teoretisk viden om og praktisk erfaring med anvendelsen af metoder og modeller fra statistik.

Målbeskrivelse

Læringsmålene for dette kursus er at den studerende demonstrerer færdigheder i at:
 • formulere de vigtigste problemer og udfordringer ved analyse og fremskrivning af tidsrækker
 • beskrive karakteristiske egenskaber ved tidsrækker
 • forstå de vigtigste begreber vedrørende tidsrækker
 • udlede teoretiske egenskaber ved almindeligt anvendte modeller
 • sammenligne et antal tidsrækkemodeller og identificere deres styrke og svagheder
 • vælge en passende tilgang til analyse og fremskrivning af empiriske data
 • i praksis udføre analyse og fremskrivning af tidsrækker ved anvendelse af et høj-niveau programmeringssprog
 • analysere modelfit for en tidsrækkemodel
 • dokumentere resultaterne fra en statistisk analyse i form af en skriftlig rapport

Indhold

Følgende hovedemner er indeholdt i kurset:

 • eksempler på tidsrækker
 • klassisk model for dekomponering
 • estimation og elimination af trend og sæsonkomponenter
 • stokastiske processer
 • stationære tidsrækker
 • ARMA, ARIMA, og SARIMA modeller
 • autocorrelation og partiel autocorrelation
 • prædiktion af stationære processer
 • regressionsmodeller for tidsrækker
 • spektralanalyse
 • betingede heteroskedasticitetsmodeller (ARCH og GARCH)
 • state-space modeller og Kalmanrekursioner
 • rekurrente neurale netværk for tidsrækkeforudsigelse
 • multivariate tidsrækker

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

To hjemmeopgaver

EKA

N370020102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

Mindst 72 timer til hver af hjemmeopgaverne.

Hjælpemidler

Tilladt

ECTS-point

5

Uddybende information

De studerende får 2 hjemmeopgaver (eller hjemmeeksamener), hvor de bliver bedt om at løse nogle teoretiske spørgsmål såvel som nogle opgaver vedrørende empiriske data, med anvendelse af et programmeringssprog efter eget valg.
Begge hjemmeopgaver indgår i den endelige bedømmelse.

Reeksamen består af én samlet hjemmeopgave som dækker hele kursets indhold.

Vejledende antal undervisningstimer

40 timer per semester

Undervisningsform

Undervisningsaktiviteterne består i en estimeret fordeling af arbejdsmængden for en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

 • Introfase: 28 time
 • Træningsfase: 12 timer

I introfasen anvendes en modificeret version af den klassiske forelæsning, hvor emnets termer og begreber præsenteres, fra teori såvel som fra eksempler baseret på virkelige data. I disse tider er der tid til spørgsmål og diskussion.

I træningsfasen arbejder de studerende med data-baserede opgaver og diskussionsemner, relateret til indholdet i de foregående forelæsninger. I disse timer er der mulighed for at arbejde specifikt med udvalgte vanskelige begreber.

I studiefasen arbejder de studerende uafhængigt med konkrete opgaver såvel som forståelsen af emnets terme og begreber. Spørgsmål fra studiefasen kan efterfølgende præsenteres enten i introfase- eller træningsfasetimerne.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Vaidotas Characiejus characiejus@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.