ST514: Multivariat Statistisk Analyse

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N360001102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N360001101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-10-2022


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Kurset samlæses med: DS805 Multivariat statistisk analyse.

Indgangskrav

Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået ST811 eller DS805.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have kendskab til statistik svarende til ST520 Anvendt statistik eller ST521 Matematisk statistik, og calculus svarende til et af calculuskurserne på førsteåret på studier ved det Naturvidenskabelige fakultet, SDU.
 • Kunne anvende statistikprogrammet R.
 • Gennemført førsteåret på Naturvidenskab eller tilsvarende studieprogram.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at arbejde systematisk med datasæt med flere variable, hvilket er vigtigt i forhold til at kunne gennemføre statistiske analyser indenfor en lang række forskningsområder, f.eks. biologi og epidemiologi.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne i basal statistisk, f.eks. ST520 Anvendt statistik eller ST521 Matematisk, og det til de respektive studieretninger hørende calculuskursus, og giver et fagligt grundlag for at studere emner såsom biometri, der er placeret som valgfrit kursus senere i uddannelsen, såvel som bachelor- eller specialemener med anvendelse af multivariate metoder.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
 • Give kompetence til at vurdere og vælge mellem forskellige metoder til analyse af multivariate datasæt.
 • Give færdigheder i at gennemføre analyser at multivariate datasæt ved hjælp af statistikprogrammet R.
 • Give viden om de grundlæggende problemstillinger og metoder til at analysere målinger på flere variable.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at kunne:

 • Reproducere de vigtigste teoretiske resultater vedrørende basale operationer på stokastiske variable.
 • Arbejde med kursets koncepter og modeller, både i skalar- og matrix-/vektor-repræsentation.
 • Forstå og identificere hvilke problemstillinger, der kan løses ved hjælp af multivariate teknikker.
 • Udføre praktisk dataanalyse ved hjælp af kursets modeller.
 • Programmere kursets modeller og teknikker i den statistiske software brugt ved kurset.
 • Identificere og forstå relevante oplysninger i softwarens output.
 • Resumere resultaterne af en analyse i en statistisk rapport.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • stokastiske vektorer
 • den multivariate normalfordeling
 • inferens for en middelværdivektor
 • sammenligning af flere middelværdivektorer
 • principalkomponentanalyse
 • diskriminantanalyse og klassifikation

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N360001102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  Skriftlig eksamen - 2½ time

  Hjælpemidler

  Skriftlig eksamen: Alle almindelige hjælpemidler er tilladte fx lærebøger, egne noter, computerprogrammer som ikke benytter internettet m.v. 

  Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på system DE-Digital Eksamen i forbindelse med udfyldelse af multiple choice testen. Noter fra kurset i itslearning, som du ønsker at anvende som hjælpemidler, skal downloades til din computer senest dagen før eksamenen. Under eksamenen må itslearning ikke anvendes.

  ECTS-point

  5

  Vejledende antal undervisningstimer

  48 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning) - 24 timer
  • Træningsfase: 24 timer

  I introfasen benyttes en modificeret udgave af klassisk forelæsning, hvor fagets grundbegreber og metoder præsenteres, med såvel teori som eksempler baseret på konkrete data. I disse timer er der mulighed for spørgsmål og diskussion. I træningsfasen arbejdes der med regneopgaver og diskussionsemner, som relaterer sig til indholdet i de forudgående introfasetimer. I disse timer er der mulighed for at arbejde specifikt med særligt vanskelige emner. I studiefasen arbejder de studerende selvstændigt med opgaver og forståelsen af fagets termer og begreber diskuteres. Der er efterfølgende mulighed for at bringe spørgsmål op i enten introfasetimerne eller træningsfasetimerne.

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Gennemgang af opgaver ud over de opgaver, der indgår i træningsfasen.
  • Diskussion af fagets begreber og termer.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Jing Qin qin@imada.sdu.dk Data Science

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

  Overgangsordninger

  Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
  Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
  Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.