NAT816: Projektledelse i naturvidenskab

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N710015102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N710015101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 02-11-2022


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Kurset samlæses med NAT818: Projektledelse i naturvidenskab (5 ECTS) version.

Indgangskrav

Bestået bachelorgrad. Kurset kan ikke tages hvis man er tilmeldt eller har bestået NAT818.

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Formålet med kurset er at give de studerende en introduktion til projektledelse, dvs. grundlæggende viden om projektudvikling og -styring. De studerende skal kunne identificere projektmuligheder og udvikle projektdesigns. I kurset undervises i projektledelse inden for projekttyper i den offentlige og i den private sektor. Den studerende vil derfor blive i stand til at bidrage til ledelse af projekter i praksis bredt betragtet. Eksempler og cases vil dog i et vist omfang være naturvidenskabelige projekter, fx miljøprojekter, sundhedsprojekter og naturrelaterede projekter.

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, og som vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål. Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål kendskab til projektudvikling og -styring, identificering af projektmuligheder og udvikling af projektdesign inden for et bredt felt, der spænder over natur, miljø, kommunikation, formidling og medier. For at fremme disse mål arbejdes med forelæsninger, ekskursioner og projektarbejde i en kombination, der opøver den studerendes evne til at udarbejde og reflektere over projektdesign som løsning på et identificeret problem. 

Målbeskrivelse

Viden - Den studerende skal efter endt undervisning kunne demonstrere viden om:

  • grundlæggende projektfaglighed med henblik på projektudvikling og -styring/ledelse inden for områder kendetegnet af kompleksitet
  • den samfundsmæssige baggrund for den stigende brug af projekter som arbejdsform

Færdigheder - Den studerende skal efter endt undervisning:

  • i et selvvalgt praksisfelt relevant for studiets perspektiv kunne identificere problemstillinger og analysere dem med henblik på projektorganiserede udviklingsmuligheder

Kompetencer - Den studerende skal efter endt undervisning:

  • gennem et projektdesign kunne anvise, hvordan projektet kan gennemføres. 
  • kunne reflektere over styrker og svagheder, muligheder og trusler i forbindelse med det skitserede projekt også i en bredere samfundsmæssige sammenhæng

Indhold

Der introduceres til forskellige former for projekter med henblik på strukturering, styring og ledelse. Der vil være fokus på organisations- og ledelsesteori i tilknytning hertil. Teori om kommunikation og kreativitet relateret til projektformen vil blive inddraget. Parallelt med undervisningen arbejder de studerende i grupper på udviklingen af et projekt, hvis problembaggrund inden for det nævnte praksisfelt er identificeret gennem kontakt med en institution, en virksomhed eller aktører. På baggrund af en projektpræsentation afleveret forinden reflekteres og diskuteres og perspektiveres projektet ved en mundtlig eksamen.

Litteratur

Meddeles ved kursets start.
Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Mundtlig prøve på baggrund af projektidé

EKA

N710015102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

En studerende: 20 min., to studerende: 30 min., tre studerende: 40 min

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

10

Uddybende information

En uge inden den mundtlige prøve afleveres en projektpræsentation i form af et "pitch". Der ydes vejledning.
Omfang: Pitchet skal enten skriftligt på mellem 1000 og 3000 ord, eller audiovisuelt på max 5 minutter, præsentere projektideen.
Aflevering af besvarelse: Besvarelsen skal afleveres i SDU´s digitale eksamensportal senest kl. 12.00 på den fastsatte sidste rettidige afleveringsdato.
Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 6, 9, 11 og 13, som faget i særlig grad understøtter.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Max 3 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. Opgavens omfang fremgår af punktet "Omfang".

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

Arbejdsbelastning
10 ECTS svarer til 280 arbejdstimer. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen. Ved eksamen udprøves den studerende i projektledelse i et pensum svarende til 10 ECTS arbejdsbelastning.

Vejledende antal undervisningstimer

45 timer per semester

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at de studerende i grupper parallelt med undervisningen fremstiller en projektbeskrivelse. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 

Undervisningen er tilrettelagt efter Naturvidenskabs fasemodel, sådan at det anslås, at ca. halvdelen af en gennemsnitlig studerendes arbejdsindsats knyttes til intro-fasen til forberedelse af og opfølgning på foreklæsninger, der introducerer til fagets begreber og teknikker, og ca. halvdelen til studiefasens selvstændige arbejde i grupper med udviklingen af et praksiforankret projektdesign med en problemstilling, der er udformet i dialog med en projektrekvirent.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Gitte Miller Balslev gm@sdu.dk LSUL

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Peter Henrik Raae phr@sdu.dk Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.