MM856: Grafteori

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N310057102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N310057101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 13-05-2020


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

MM856 samlæses med MM855, og man kan derfor kun tilmelde sig et af disse kurser.

Indgangskrav

MM856 samlæses med MM855, og man kan derfor kun tilmelde sig et af disse kurser.
Ellers Ingen yderligere indgangskrav.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have basal kendskab til grafteori og diskret matematik svarende til stofffet i MM541 (Kombinatorisk Matematik).

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at gengive definitioner og resultater fra grafteori inden for kursets pensum, hvilket er vigtigt i forhold til identificere matematiske strukturer fra grafteori i konkrete eksempler.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurset MM541, og giver et fagligt grundlag for at studere videregående emner med henblik på et speciale i diskret matematik.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
 • Give kompetencer til at planlægge og udføre komplicerede videnskabelige projekter på et højt fagligt niveau. Herunder at kunne løse komplekse problemer ved hjælp af grafteori.
 • Give færdigheder til at sætte sig ind i, analysere, modellere og løse givne problemstillinger på et højt abstraktionsniveau ud fra logiske og strukturerede ræsonnementer.
 • Give viden om avancerede modeller og metoder i grafteori.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • gengive definitioner og resultater fra grafteori inden for kursets pensum.
 • anvende teorien til at løse konkrete opgaver med udgangspunkt i kursets pensum.
 • argumentere for skridtene i opgaveløsningen.
 • gennemføre stringente og fuldstændige beviser for påstande med udgangspunkt i kursets pensum.
 • forklare sammenhænge mellem begreber og resultater i grafteori
 • benytte grafteori algoritmer til at løse komplekse problemer.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: Grafer, træer, afstande, pardannelser i generelle grafer, veje, kredse, farvning i grafer, Hamilton kredse, planar grafer, random grafer, NP-hårdhed og digrafer.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Obligatoriske opgaver og skriftlig eksamen

EKA

N310057102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

3 timer

Hjælpemidler

Tilladt(Dog uden internet), nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under Course Information på kursets side i BlackBoard’.

ECTS-point

10

Uddybende information

Eksamen består af obligatoriske opgaver og en skriftlig eksamen, hvor karakteren baseres på en helhedsvurdering, hvor de obligatoriske opgaver vægter 20 % og den skriftlige eksamen vægter 80 %. 

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

90 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase (forelæsninger, spørgetimer) 52 timer.
 • Træningsfase (eksaminatorier) 38 timer. 
 • Total = 90 timer.

Aktiviteter i studiefasen: At studere kursusmaterialet og forberede de ugentlige øvelser, individuelt eller gennem gruppearbejde.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Anders Yeo yeo@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi, Matematik

Skemaoplysninger

31
Monday
02-08-2021
Tuesday
03-08-2021
Wednesday
04-08-2021
Thursday
05-08-2021
Friday
06-08-2021
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode