MM835: Sandsynlighedsteori

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N310006102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N310006101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Fælles undervisning med MM544: Sandsynlighedsteori.

Indgangskrav

Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået MM544.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab til mål og integralteori.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til formel at arbejde stringent med sandsynlighedsmodeller, hvilket er vigtigt i forhold til at studere teoretisk statistik.Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne MM548, og giver et fagligt grundlag for at studere emnerne stokastiske processer og finansiering, der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
  • Give kompetencer til at planlægge og udføre videnskabelige projekter på højt fagligt niveau herunder styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
  • Give færdigheder til at sætte sig ind i, analysere, modellere og løse givne problemstillinger på et højt abstraktionsniveau ud fra logiske og strukturerede ræsonnementer
  • Give viden om avancerede modeller og metoder i matematik

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

  • gengive og illustrere definitioner fra sandsynlighedsteori inden for kursets pensum
  • gengive centrale resultater fra sandsynlighedsteori inden for kursets pensum og give stringente, detaljerede beviser for dem
  • anvende teorien til at løse opgaver med udgangspunkt i kursets pensum
  • sammenholde centrale resultater inden for kursets pensum

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: Stokastiske variable, sandsynlighedsmål, fordelingsfunktioner, momenter, uafhængighed, karakteristiske funktion, normal fordeling, konvergens af stokastiske variable, centrale grænseværdisætninger, betingede middelværdier, martingaler.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N310006102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

10

Vejledende antal undervisningstimer

84 timer per semester

Undervisningsform

For at sætte de studerende i stand til at nå læringsmålene for kurset tilrettelægges undervisningen således, at der er 84 forelæsningstimer, holdtimer etc. på et semester. Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning) - Antal timer: 56
  • Træningsfase: Antal timer: 28

Kurset introducerer de generelle emner til forelæsninger, og øvelsestimerne behandler efterfølgende opgaver i det gennemgåede stof.
Aktiviteter i studiefasen: Læsning af kursusmaterialet og forberedelse til ugentlige opgaver, individuelt eller i grupper.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Yuri Goegebeur Yuri.Goegebeur@imada.sdu.dk Data Science

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode