FY535: Astrofysik og Grundlæggende Kosmologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N500019102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N500019101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-05-2020


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået FY806 Astrofysik eller FY817 Introduktion til Astrofysik og Kosmologi.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Et kendskab til speciel relativitetsteori og kvantemekanik.

Formål

Kurset har til formål at give en oversigt over stoffets subatomare struktur (atomkerner og elementarpartikler), og en grundlæggende forståelse af stjernernes dannelse, stabilitet og udvikling. Kurset omfatter også en introduktion til Kosmologi, Big Bang Teori og universets udvikling.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne Kvantemekanik I og II (FY544 og FY547) / (gl. studieordning: Indledende kvantemekanik I og II (FY521 og FY522)) og giver et fagligt grundlag for at studere emnerne af astrofysik og kosmologi, der er placeret senere i uddannelsen.


I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at følge et general relativitets teori kursus
 • Give færdigheder til at lave analytiske og numeriske udregninger i astrofysik og kosmologi
 • Give viden om grundlæggende koncepter i astrofysik og kosmologi.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • vise overblik over de naturkræfter, som betinger stjernernes og Universets funktion og udvikling.
 • vise fortrolighed med reaktionsmekanismer i det subatomare område (kernefysik og elementarpartikelfysik)
 • forstå det grundlæggende af universets udvikling
 • gøre rede for de basale mekanismer i forbindelse med stjernernes fødsel, udvikling og død

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Stjerners klassifikation og udvikling mekanismer for energifrigørelse og energitransport i stjerner, stjerners slutstadier, galakser,
 • Elementær introduktion til kerne- og højenergifysik, kernesyntese i det tidlige Univers,
  Big Bang teorien og Universets udvikling.

Litteratur

Halliday, Resnick, Krane: Physics Vol 2, Wiley 5th ed.
J. Christensen-Dalsgaard: Stellar Structure and Evolution, Lecture Notes, Aarhus Universitet.
B. Ryden: Introduction to Cosmology, Addison-Wesley, 2003.

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N500019102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Ikke tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard.

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

48 timer per semester

Undervisningsform

 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 32
 • træningsfase - 16 timer eksaminatorier

Forelæsninger og opgaveregnetimer, som hænger sammen ved at opgaverne stilles i det stof som forelæsningerne omhandler.

Aktiviteter i studiefasen: I studiefasen forventes de studerende at arbejde med selvstudium af lærebogen og eksempler og opgaver heri. Derudover indgår skriftlige hjemmeopgaver som centrale elementer i studiefasen, og de studerende kan forvente feedback fra en underviser. 

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Roman Gold gold@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Skemaoplysninger

36
Monday
31-08-2020
Tuesday
01-09-2020
Wednesday
02-09-2020
Thursday
03-09-2020
Friday
04-09-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
Class f
Forelæsning
13 - 14
Class f
Forelæsning
14 - 15
Class h1e
Undervisning
15 - 16
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode
Ikke længere gældende pr 31.august 2020: KA sidefag i Fysik for centralfag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2019 og 2020 Kandidat i fysik | Odense 1 E20
KA sidefag i Fysik for centralfag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2019 Kandidat i fysik | Odense 1 E20
KA sidefag i Fysik for centralfag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2020 Kandidat i fysik | Odense 1 E20
KA sidefag i Fysik for centralfag i Datalogi eller Biologi - optag 1. september 2019 og 2020 Kandidat i fysik | Odense 3 E20
KA sidefag i Fysik for centralfag i Matematik - optag 1. september 2019 og 2020 Kandidat i fysik | Odense 3 E20
KA sidefag i Fysik for centralfag uden for naturvidenskab (75 ECTS) - optag 1. september 2019 og 2020 Kandidat i fysik | Odense 3 E20
KA sidefag i fysik for centralfag i kemi - optag 1. september 2019 og 2020 Kandidat i fysik | Odense 3 E20
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E20
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E20
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2019 og 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E20
BA Sidefag i matematik for centralt fag i fysik - optag 1. september 2017 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 5 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019 - BA Sidefag i matematik for centralt fag i fysik - optag 1. september 2018 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 5 E20