FA802: Mekanistisk Toksikologi

Studienævn for farmaci

Undervisningssprog: Dansk, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N570002102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N570002101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

04016101  (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Indgangskrav

Bachelorgrad. Kurset kan kun følges af farmacistuderende.
Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået BB807.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til basal toksikologi, organisk kemi og biokemi
 • Kunne anvende basalt kendskab til kemi og biokemi til at genkende kemiske og cellulære strukturer

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til på det molekylære plan at forstå mekanismerne bag toksicitet og samspillet mellem cellens forsvarssystemer mod toksicitet. Desuden vil længerevarende forandringer af det cellulære respons på kemisk stress gennem epigenetiske mekanismer blive introduceret.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne BB523 og BB524

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at forstå avanceret toksikologisk originallitteratur
 • Give færdigheder i at generalisere om kemikaliers skæbne ud fra deres kemiske struktur
 • Give viden om molekylære mekanismer af toksicitet og forsvarssystemer mod toksicitet

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Beskrive de biokemiske veje som fører til bioaktivering af udvalgte kemikalier.
 • Forudsige den metabolske skæbne af stoffer ud fra deres kemiske struktur.
 • Beskrive de molekylære mekanismer bag udvalgte kemikaliers skadevirkning på membraner, enzymer og DNA.
 • Diskutere processer der leder til nekrose og apoptose
 • Diskutere betydning og tidsmæssig forekomst af toksiske fænomener i cellen.
 • Beskrive de molekylære mekanismer bag udvalgte kemikaliers skadevirkning på organismers stofomsætning og energiproduktion.
 • Diskutere effekter på organniveau med udgangspunkt i molekylære hændelser.
 • Beskrive organismens forsvarssystemer mod oxidativt stress, metaller og lipofile kemikalier.
 • Diskutere samspillet mellem forskellige forsvarssystemer og konsekvenserne af undertrykkelsen af delsystemer.
 • Beskrive mekanismerne bag, og effekterne af epigenetiske forandringer
 • Give en mundtlig fremstilling af et toksikologisk emne efter selvstændigt studie af originallitteratur

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Cellulær transport af xenobiotika, selektiv akkumulering og organspecifik toksicitet
 • Bioaktivering af stoffer i P450-systemet og ved Fase-II konjugeringer
 • Oxidativt stress, frie radikaler og lipidperoxidation i membraner.
 • Kovalent binding af kemikalier til biologiske makromolekyler.
 • Cellens energiproduktion som target for xenobiotika.
 • Apoptose og nekrose
 • Epigenetiske forandringer

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenslement a)

Tidsmæssig placering

Januar 

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N570002102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Ikke tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard.

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 25
 • træningsfase: Antal timer: 25, heraf 25 timer eksaminatorie

Aktiviteter i studiefasen: Forberedelse af lille foredrag (20 min) ud fra litteraturstudie.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Henrik Holbech hol@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Johannes Lørup Buch jbuch@biology.sdu.dk Biologisk Institut
Katrine Hulgard khulgard@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Skemaoplysninger

45
Monday
02-11-2020
Tuesday
03-11-2020
Wednesday
04-11-2020
Thursday
05-11-2020
Friday
06-11-2020
08 - 09
Class f
*Odense NAT Lokalitet aftales 11
Forelæsning
Online
09 - 10
Class f
*Odense NAT Lokalitet aftales 11
Forelæsning
Online
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
Class h1e
*Odense NAT Lokalitet aftales 13
Undervisning
Online
15 - 16
Class h1e
*Odense NAT Lokalitet aftales 13
Undervisning
Online
16 - 17
Class h1e
*Odense NAT Lokalitet aftales 13
Undervisning
Online
17 - 18
Class h1e
*Odense NAT Lokalitet aftales 13
Undervisning
Online
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb