DS827: Lineær Algebra for Data Science

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N340096102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N340096101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-03-2023


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Kurset kan ikke vælges hvis du har bestået, er tilmeldt eller har fulgt MM505, eller hvis kurset indgår som obligatorisk i din studieordning.

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Kurset har til formål at give den studerende en introduktion til de grundlæggende begreber og metoder i lineær algebra, med særligt fokus på matrix manipulationer. De emner der dækkes og teknikker, der undervises i, er vigtige indenfor stort set alle aspekter af matematik, og finder anvendelser i mange videnskabelige områder. Kurset giver den studerende nødvendige forudsætninger til kurserne DS804 og DS809, der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give færdigheder til at anvende tankegange og fagudtryk fra fagets grundlæggende discipliner.
 • Give færdigheder til at formidle matematisk tankegang skriftligt og mundtligt.
 • Give færdigheder til at løse lineære ligningssystemer, beregne determinanter, finde inverse af matricer, finde koordinaterne for vektorer, finde matricer af lineære afbildninger.
 • Give viden om vektorrum og lineære afbildninger.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • gengive definitioner og resultater indenfor kursets pensum
 • anvende disse resultater på eksempler
 • formulere og præsentere definitioner og udregninger på en matematisk stringent måde

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • lineære ligningssystemer
 • matrix operationer, inverse matricer, determinanter
 • vektorrum, basis, koordinater, lineær uafhængighed
 • lineære afbildninger, egenværdiproblemer, diagonalisering
 • skalar-produkt og ortogonalitet

Litteratur

Se Itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Obligatorisk opgave

EKA

N340096102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase (forelæsning) - Antal timer: 28
 • Træningsfase: Antal timer: 22

Aktiviteter i studiefasen:

 • At drøfte udvalgte emner i forelæsningerne. 
 • At arbejde på opgaver fra øvelserne.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Vaidotas Characiejus characiejus@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Nicklas Sindlev Andersen sindlev@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.