DM869: Advanced topics in concurrent systems

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N340036102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N340036101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 02-11-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Nyt kursus F19
Kurset er valgfrit for følgende studieordninger: Datalogi (Kandidat) og Anvendt Matematik (Kandidat)

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Det er en fordel at kende stoffet fra DM861 (Concurrency Theory) eller DM848 (Microservice Programming).

Formål

Dette kursus dækker avancerede emner inden for concurrency theory, logik og software engineering og deres applikationer i forståelsen og udviklingen af moderne concurrent systems. Kurset lærer hvordan man erhverver stærk videnskabelig grundlag for at gennemføre innovativt R&D i både industrielle og akademiske miljøer.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at: planlægge og udføre videnskabelige projekter på højt fagligt niveau herunder styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • Give færdigheder i at: beskrive, analysere og løse avancerede datalogiske problemstillinger ved hjælp af de lærte modeller; udvikle nye varianter af de lærte metoder, hvor det konkrete problem kræver det.
 • Give viden om: et udvalg af specialiserede modeller og metoder udviklet inden for datalogi baseret på højeste internationale forskning, herunder emner fra fagets forskningsfront; at kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over det datalogiske fagområdes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er at den studerende demonstrerer uafhængighed i at erhverve og rapportere viden fra den videnskabelige litteratur om modeller og teknikker til programmering og styring af concurrente og distribuerede systemer. Den studerende skal nemlig kunne:

 • beskrive de vigtigste bidrag fra udvalgte artikler;
 • sammenligne fordele og ulemper ved forskellige tilgange;
 • reflektere og rapportere om resultater hentet fra litteraturen på en systematisk måde.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • High-level programmeringssprog til concurrente systemer.
 • Formalisering og verifikation af concurrente systemer.
 • Moderne softwarearkitekturer: Large-scale networks, Microservices, Serverless.
 • Udviklingsprocesser: Design, Udvikling, Udgivelse.
 • Systemoperationer: automatic scaling, continuous integration, continuous development.

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Udprøvninger

Mundtligt forsvar

EKA

N340036102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

10

Uddybende information

Under kurset stilles der to problemer. Den første af disse skal løses i grupper og danner grundlag for en mundtlig eksamen ved kursets afslutning. Den endelige karakter er baseret på en helhedsvurdering af den studerendes præstation i de to elementer, der indgår i evalueringen. Den eksterne eksaminator vil kunne se løsningen af de to problemer.


Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

60 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - 30 timer
 • træningsfase: 30 timer, heraf 30 timer eksaminatorie

Beskrivelse af undervisningsformen - se engelsk version.

Studiefase aktiviteter:

 • Studie af kursusmateriale.
 • Skrivning af korte rapporter.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Fabrizio Montesi fmontesi@imada.sdu.dk

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Marco Peressotti Peressotti@imada.sdu.dk
Saverio Giallorenzo saverio@imada.sdu.dk

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode