DM572: Netværk og Cybersikkerhed

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N330052112, N330052102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N330052101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 11-03-2020


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

15017201 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til programmering

Formål


Kursets formål er at give kendskab til de forskellige aspekter af netværk og af computersikkerhed, til forhindring og opdagelse af sikkerhedsproblemer.


Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurset DM550, og giver et fagligt grundlag for at studere emnerne DM510, der er placeret senere i uddannelsen.


I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til: at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge og identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
 • Give færdigheder i: at træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger og beskrive, formulere og formidle problemstillinger og resultater til enten fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere
 • Give viden om: principper for konstruktion af computerhardware og styresystemer, herunder distribuerede og parallelle systemer


Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Redegøre
  for grundlæggende netværk begreber og opbygningen af nutidens internet.
 • Anvende
  sockets til netværkskommunikation i programmering
 • Redegøre
  for funktionalitet og snitflader i applikationslaget af TCP/IP modellen, og
  funktionaliteten i DNS.
 • Redegøre
  for funktionalitet og snitflader i transportlaget af TCP/IP modellen og
  forskellen mellem UDP og TCP.
 • Redegøre
  for funktionalitet og snitflader i network-laget af TCP/IP modellen og redegøre
  for grundlæggende routing algoritmer, samt rutning I internettet.
 • Redegøre
  for funktionalitet og snitflader i link laget af TCP/IP modellen, herunder også
  fejlkontrol.
 • Redegøre
  for karakteristiske forskelle mellem trådløse og ikke trådløse netværk.
 • Anvende
  en pakke-sniffer til at analysere netværkstrafik
 • Redegøre
  for begreberne bag og anvendelser for både symmetrisk og "public key"
  kryptografi.
                         

Redegøre for begreberne bag og implementeringen
af følgende: 

 • Digitale certifikater og signaturer
 • Key distribution og brugerautentificering.
 • Transportniveausikkerhed.
 • IpSec og VPN
 • Trådløs netværksikkerhed.
 • Elektronisk mail-sikkerhed.
 • Problemerne bag nylige sikkerhedshuller I
  software I kontakt med netværk, og hvordan man kan forebygge dem.
 • Beskrive
  metoder og redskaber brugt i penetrationstest og hacking og deres virkning.
 • Redegøre
  for teknikkerne anvendt til at opdage og forhindre intruders og ondsindet
  software.
 • Beskrive
  forskellige typer af firewalls og deres styrker og svagheder

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:  

Netværksniveauer, basale netværksbegreber, sockets, TCP/IP modellen, netværksprotokoller, elementær kryptografi (symmetrisk og "public key"), key distribution og brugerautentificering, transportniveausikkerhed, trådløs netværksikkerhed, elektronisk mail-sikkerhed, intruders, ondsindet software, firewalls, penetrationstest.     Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Obligatoriske opgaver

EKA

N330052112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

 Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N330052101, DM572: Netværk og Cybersikkerhed

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N330052102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

10

Uddybende information

 Reeksamen kan have en anden form end den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

65 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 39
 • Træningsfase: Antal timer: 26, heraf 26 timer eksaminatorie

I introfasen introduceres og perspektiveres begreber, teorier og modeller. I træningsfasen træner de studerende færdigheder og trænger dybere ned i det stof.

Aktiviteter i studiefasen: Læse den tildelte litteratur, løse hjemmeopgaver og anvende den tilegnede viden i praktiske projekter


Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Jacob Aae Mikkelsen jamik@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

Skemaoplysninger

40
Monday
28-09-2020
Tuesday
29-09-2020
Wednesday
30-09-2020
Thursday
01-10-2020
Friday
02-10-2020
08 - 09
Class h1e
*Odense NAT Lokalitet aftales 11
Undervisning
Online
09 - 10
Class h1e
*Odense NAT Lokalitet aftales 11
Undervisning
Online
10 - 11
Class h3e
*Odense NAT Lokalitet aftales 9
Undervisning
Online
11 - 12
Class h3e
*Odense NAT Lokalitet aftales 9
Undervisning
Online
12 - 13
Class h2e
*Odense NAT Lokalitet aftales 7
Undervisning
Online
13 - 14
Class h2e
*Odense NAT Lokalitet aftales 7
Undervisning
Online
14 - 15
15 - 16
16 - 17
Class f
*Odense NAT Lokalitet aftales 9
Forelæsning
Online
17 - 18
Class f
*Odense NAT Lokalitet aftales 9
Forelæsning
Online
18 - 19
Class f
*Odense NAT Lokalitet aftales 9
Forelæsning
Online
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi, fiktiv)

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb