BMB550: Eksperimentel Life Science

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N200044132, N200044142, N200044152, N200044102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200044101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 22-01-2024


Varighed: 2 semestre

Version: Godkendt - aktiv

KommentarIndgangskrav

Dette kursus kan kun vælges, hvis kurset indgår som et konstituerende fagelement på din uddannelse. Dvs. faget kan ikke vælges som valgfag.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab til de stipulerede adgangskrav for studiet.

Formål

Kurset har til formål at give de studerende en bred og inspirerende basal introduktion til studiet i biokemi, molekylærbiologi og biomedicin. Kurset vil udvikle og styrke de studerendes generelle studiekompetencer og give dem teoretisk og hands-on introduktion til en bred vifte af grundlæggende eksperimentelle molekylærbiologiske teknikker. Kurset vil derfor være kompetenceudviklende og danne et fundament for efterfølgende kurser på disse uddannelser.

De studerende vil først introduceres til teorien og principperne bag de enkelte metoder. Dette inkluderer en introduktion til de fysiske principper, der ligger til grund for de forskellige eksperimentelle teknikker, hvorigennem de studerende sættes i stand til at foretage udregninger og komme med forudsigelser i bl.a. klassisk mekanik og elektromagnetisme. I den eksperimentelle del af kurset vil de studerende introduceres til forskellige molekylærbiologiske teknikker, der bygger på disse fysiske principper. Dette vil foregå i et sammenhængende forløb, hvor et biologisk respons i mammale celler undersøges. De studerende vil lære fordele og ulemper ved de forskellige teknikker samt opnå erfaring i, hvordan resultater fra eksperimentelle forsøg analyseres og fortolkes. De studerende vil også introduceres til formidling af videnskabelige data gennem både mundtlige og skriftlige præsentationer.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • viden om teori og eksperimentelle metoder inden for de biokemiske og molekylær biologiske fagområder 
 • viden om den videnskabelige terminologi, der anvendes inden for de biokemiske og molekylærbiologiske fagområder 
 • at kunne forstå hvorledes naturvidenskabelig viden opnås ved et samspil mellem teori og eksperiment 
 • anvende en eller flere biokemiske og molekylærbiologiske teorier og metoder 
 • at kunne foretage analyser ved brug af videnskabelige metoder og forholde sig kritisk til og reflektere over videnskabelige teorier og modeller inden for de biokemiske og molekylærbiologiske fagområder 
 • at kunne tilegne sig ny viden på en effektiv og selvstændig måde og kunne anvende denne viden reflekterende 
 • viden om de sikkerhedsmæssige aspekter af laboratoriearbejde 
 • beskrive, formulere og formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til enten fagfælles og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere 
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på baggrund af gruppebaseret projektarbejde 
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evne til at:    

Studieteknik

 • Anvende studie- og læringsstrategier til at planlægge sin egen læringsproces i forhold til læringsmål, læringsaktiviteter og evalueringsformer
 • Etablerer faglige relationer til sine medstuderende og beskrive sin rolle som en aktiv bidrager til uddannelsens sociale og faglige miljø.
 • Identificere forskellige repræsentationer (tekstuel, auditiv, visuel, symbolsk, ikonisk, grafisk, tabulær, statisk eller dynamisk) af faglige sagsforhold og anvende disse i forbindelse med problembehandling.

Fysiske koncepter

 • Udføre simple matematiske udledninger.
 • Identificere de mest relevante bestanddele af et fysisk system.
 • Beskrive et fysisk system med en matematisk model.
 • Anvende Newtons love til at forudsige et fysisk systems fremtidige opførsel på baggrund af en matematisk model.
 • Udregne elektriske og magnetiske felter fra simple ladningsfordelinger og strømme.
 • Analysere ladede partiklers bevægelse i elektriske og magnetiske felter.
 • Forstå de fysiske koncepter omkring absorbans og flourescens af lys.

Molekylærbiologiske teknikker

 • Arbejde selvstændigt og sikkert i et laboratorium, herunder sikker håndtering af kemikalier og det mest basale apparatur (pipetter, centrifuger etc).
 • Tage noter, arbejde reproducerbart og anvende standardkurver i forbindelse med laboratoriearbejde.
 • Forstå forsøgsdesign og vigtigheden af kontrolforsøg i et videnskabsteoretisk perspektiv.
 • Udføre forskellige basale molekylærbiologiske teknikker (fx. proteinkoncentration, western blotting og qPCR) og redegøre for de underliggende fysiske og biologiske principper.
 • Udføre og analysere fluorescens mikroskopi og redegøre for de underliggende fysiske principper.
 • Redegøre for de mest basale fysiske principper bag massespektometri og udføre simple analyser af proteomics data.
 • Forstå en celles opbygning og informations-flowet i cellen, herunder det centrale dogme.
 • Forstå hvordan forskellige eksperimentelle metoder kan bruges til at analysere en celles respons på extracellulære stimuli.
 • Relatere teoretisk viden til praktiske eksperimenter og iagttagelser.
 • Præcisere og analysere en faglig problemstilling i færdigformuleret form og kommunikere om såvel løsningsproces som resultaterne af denne.

Verdensmål

 • Forstå verdensmålene for bæredygtig udvikling og deres sammenhæng med akademiske uddannelser
 • Forstå problematikker og dilemmaer knyttet til opfyldelse af verdensmålene
 • Arbejde akademisk, kritisk reflekteret og tværfagligt med verdensmålene
 • Reflektere over verdensmålenes relevans for biokemi, molekylærbiologi og biomedicin samt i relation til andre fagområder

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: 

Studieteknik

 • Studiegruppen: Samarbejdsformer, kommunikation, planlægning, konflikthåndtering, gruppedannelse og konstituering af studiegruppe samt studiegruppekontrakt.
 • Den studerendes læring: Introduktion til itslearning, laboratoriesikkerhedskursus, studie- og læringsstrategier, evalueringer og eksamener, forventningsafstemning, etiske standarder ved et universitetsstudium samt den studerendes personlige læringsplan.
 • Problembehandling med udgangspunkt i laboratorieøvelserne samt mundtlig og skriftlig præsentation heraf.

Fysiske koncepter

 • Fysiske størrelser og enheder.
 • Bevægelse og kinematik.
 • Kraftbegrebet og Newtons love.
 • Stive legemers bevægelse og rotation.
 • Basal elektromagnetisme.
 • Lysets egenskaber herunder brydning og absorption.

Molekylærbiologiske teknikker

 • Buffer -beregning og -fremstilling.
 • Standardkurver.
 • Organel-oprensning vha. centrifugering.
 • Introduktion til udvalgte molekylærbiologiske teknikker og analyser, fx
 • Western blotting.
 • Fluorescens-mikroskopi.
 • cDNA syntese og qPCR.
 • Analyse af massespektrometri/proteomics data.
 • Analyse af kvantitative data.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling (selvstudieforløb, online)

 • En forskningsbaseret indføring i bæredygtighedsverdensmålene og deres relevans for akademiske studier
 • Introduktion til verdensmålene og deres historiske og politiske kontekst
 • Konkrete problematikker forbundet med verdensmålene
 • Dilemmaer som arbejdet med at nå verdensmålene rejser
 • Tværfaglig platform for at arbejde med verdensmålene
 • Erfaring med at arbejde kritisk og reflekteret med verdensmålene.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Obligatoriske opgaver i studieintroduktion

EKA

N200044132

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

ECTS-point

1

Uddybende information

Opgaven består af:

 1. Indleveret studiegruppekontrakt som skal godkendes.
 2. Obligatorisk deltagelse i laboratoriesikkerhedskursus 
 3. Spot test i laboratoriesikkerhed, som skal gennemføres med mindst 80% rigtige svar. Testen kan tages flere gange inden deadline. Hver gang testen gennemføres gives der feedback til den studerende.
 4. En e-test i studieintroduktion, som skal være gennemført med mindst 80% rigtige svar. Testen kan tages flere gange inden deadline. Hver gang testen gennemføres gives der feedback til den studerende.

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Obligatorisk opgave i verdensmålene for bæredygtig udvikling

EKA

N200044142

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

ECTS-point

1

Uddybende information

Opgaven består af gennemførelse af et E-læringsforløb i løbet af foråret Det oplyses som en del af planerne i itslearning, hvornår de forskellige dele af e-læringsforløbet skal være gennemført. For at bestå skal alle moduler være gennemført.

Eksamenselement c)

Tidsmæssig placering

Efterår og januar

Udprøvninger

Portfolio

EKA

N200044152

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

MCQ eksamen - 2 timer

Hjælpemidler

MCQ eksamen er uden hjælpemidler. Dog er formelsamling, der udleveres elektronisk, som en del af eksamen tilladt. Derudover er indbygget standardlommeregner i hhv. Windows/MAC tilladt. Maple, Mathematica, Mathcad, MathLab, GeoGebra Apps, R, R-Studio, CAS TI-Nspire, Ms Excel og LibreOffice Calc er også tilladt. WordMat er tilladt, men anbefales ikke. Brug af WordMat er på eget ansvar og der ydes ikke support ved nedbrud eller andre fejl som er forårsaget af programmet.  

Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på kursets hjemmeside i itslearning i forbindelse med udfyldelse af multiple choice testen. 

ECTS-point

4

Uddybende information

Portfolioeksamen beståraf i alt tre elementer: 

 1. Laboratorieøvelser
 2. Mundtlig præsentation
 3. MCQ eksamen uden hjælpemidler i januar.

Alle tre elementer skal bestås for at opnå en samlet bestået karakter.

 • Labøvelser bestås ved deltagelse i alle labøvelser. I tilfælde af fravær til labøvelserne, vil man kunne komme til en mundtlig prøve ved underviser, hvor indholdet af prøven vil dække indholdet af de manglende labøvelser. 
 • Mundtlig præsentation bestås ved at deltage i mundtlig gruppepræsentation af resultaterne fra labøvelsen i SFV-timer. Såfremt man ikke kan deltage i den mundtlige præsentation i SFV-timerne, vil der være en mundtlig prøve i uge 51 ved underviser.
 • MCQ eksamen beståes ved at opnå bestået resultat ved MCQ eksamen i januar.
Reeksamensformen vil være en skriftlig eksamen uden hjælpemidler bestående af både MCQ og essay spørgsmål, dog vil det ved 20 eller færre deltagere skifte til en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen er uden hjælpemidler og forberedelsestid. Varighed 20 min. inkl. votering. Den studerende trækker et emne, og går derefter direkte i gang med at fortælle det de ved om emnet. Spørgsmålene til den studerende vil tage udgangspunkt i dette emne, men vil kun være afgrænset af pensum.

Eksamenselement d)

Tidsmæssig placering

Forår og juni

Udprøvninger

Portfolio

EKA

N200044102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

MCQ eksamen - 2 timer

Hjælpemidler

Eksamen i juni er uden hjælpemidler. Dog er formelsamling, der udleveres elektronisk, som en del af eksamen tilladt. Derudover er indbygget standardlommeregner i hhv. Windows/MAC tilladt. Maple, Mathematica, Mathcad, MathLab, GeoGebra Apps, R, R-Studio, CAS TI-Nspire, Ms Excel og LibreOffice Calc er også tilladt. WordMat er tilladt, men anbefales ikke. Brug af WordMat er på eget ansvar og der ydes ikke support ved nedbrud eller andre fejl som er forårsaget af programmet.  

 

Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på kursets hjemmeside i itslearning i forbindelse med udfyldelse af multiple choice testen.  

ECTS-point

4

Uddybende information

Portfolioeksamen består af  i alt tre elementer: 

 1. Labøvelser
 2. Skriftlige gruppeopgaver
 3. MCQ eksamen uden hjælpemidler i juni.

Alle elementer skal være til stede for at opnå en samlet bestået karakter.

Labøvelser bestås ved deltagelse i alle labøvelser. I tilfælde af fravær til labøvelserne, vil man kunne komme til en mundtlig prøve ved underviser, hvor indholdet af prøven vil dække indholdet af de manglende labøvelser. 

Fordeling af eksamener og point er som flg.: De skriftlige gruppeopgaver tæller 30% i alt og MCQ eksamen i juni tæller 70%. Når alle deleksamener er fuldført, oplyses en samlet karakter som er baseret på det antal point der er opnået. Karakter efter 7-trinsskalaen. Deltagelse i både laboratorieøvelser, skriftlige gruppeopgaver og MCQ eksamen i juni er et krav for at kunne opnå 02 eller højere.

Reeksamensformen vil være en skriftlig eksamen uden hjælpemidler bestående af både MCQ og essay spørgsmål, dog vil det ved 20 eller færre deltagere skifte til en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen er uden hjælpemidler og forberedelsestid. Varighed 20 min. inkl. votering. Den studerende trækker et emne, og går derefter direkte i gang med at fortælle det de ved om emnet. Spørgsmålene til den studerende vil tage udgangspunkt i dette emne, men vil kun være afgrænset af pensum.

Vejledende antal undervisningstimer

110 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
 • Introfase 42 timer
 • Træningsfase 68 timer, heraf eksaminatorier 32 timer og laboratorietimer 36 timer
Introfasen er todelt bestående af fysikforelæsninger, hvor der gives en introduktion til forskellige fysiske emner, hvorefter en biologisk forelæsning redegør for forskellige laboratorieteknikker der bygger på de introducerede fysiske emner. Derudover introduceres her også efterfølgende laboratorie- eller eksaminatorierøvelser i udvalgte teknikker.

Træningsfasen består af dels fysik eksaminatorietimer og dels biologi laboratorieøvelser og eksaminatorier på mindre hold. Der prioriteres i eksaminatorietimer "active learning", hvor de studerende involveres og anspores til at deltage aktivt i undervisningen i højest mulig grad fx ved opgaveløsning i grupper eller andet arbejde i grupper eller selvstændigt arbejde. Til laboratorieøvelser arbejder studerende i par eller mindre grupper med praktiske øvelser indenfor kursets fagområder.

I studiefasen tilstræbes det, at de studerende arbejder med stoffet på anden vis end gængs eksaminatorieundervisning. Studiefasen kan evt. bruges som forberedelse til eksaminatorietimer eller der kan evt. direkte afrapporteres arbejde fra studiefasen i eksaminatorietimer. Kooperativ læring tænkes ind som en del af studiefasen. 

Aktiviteter i studiefasen:
 • Arbejde i studiegrupper (skemalagt studiefase), herunder anvendelse af kooperativ læring
 • Forberedelse til eksaminatorietimer
 • Udarbejdelse af fremlæggelse og opgave over laboratorieøvelse

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Rasmus Siersbæk siersbaek@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Søren Fisker Schmidt sfs@bmb.sdu.dk Funktionelle Genomiske Studier og Metabolisme

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Søren Sten Hansen shan@sdu.dk Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 og 2024 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
Ikke længere gældende pr. 31. august 2024 BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
Ikke længere gældende pr. 31. august 2024 BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 og 2024 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24
Ikke længere gældende pr. 31. august 2024 BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24
Ikke længere gældende pr. 31. august 2024 BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.