BMB546: Cellulær udvikling

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N200037112, N200037102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200037101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 26-10-2022


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Kurset kan kun følges af studerende indskrevet på BMB eller Biomedicin

Faglige forudsætninger

Studerende, der tager kurset, forventes at: Have kendskab til fundamental cellebiologi, herunder basal biokemi og molekylærbiologi.

Formål

Kursets overordnede formål er at give den studerende et indblik i og forståelse af de evolutionære mekanismer i forskellige sammenhænge samt disses påvirkning af fysiologiske parametre hos forskellige levende organismer med specifikt fokus på pattedyr, herunder mennesket. Derudover, vil der i kurset være fokus på at kunne overføre forståelsen af mekanismerne bag evolution til et bredt udvalg af områder, herunder bioinformatik og et selvvalgt emne.

Kurset bygger videre på den fundamentale forståelse for cellebiologi, biokemi og molekylærbiologi, der er opnået tidligere i studiet og giver en fundamental forståelse for fysiologi, herunder de forskellige organer og vævs funktion, sammenspil og udvikling i en evolutionær sammenhæng, og giver herved fagligt grundlag for kurser senere i uddannelsen, herunder BMB536, fysiologi og patofysiologi. 
Kurset introducerer reviews som del af pensum og giver herved de studerende et indblik i funktionen af denne artikel-type. 

Faget bygger ovenpå viden omkring proteinkemi og bioinformatik, blandt andet opnået i fagene BMB533 og BMB511, og giver et fagligt grundlag for efterfølgende valgfag indenfor området (f. eks BMB836) samt et efterfølgende speciale.

Kurset bidrager til følgende i uddannelsernes kompetenceprofiler:
 • At forstå de mekanismer, der ligger til grund for evolution og naturlig selektion og at kunne overføre dette til andre sammenhænge, herunder evolutionær beregning
 • At indgå i fagligt samarbejde med en professionel tilgang på baggrund af gruppebaseret projektarbejde 
 • At kunne bruge viden om evolution og mekanismerne bag til i grupper at udvælge et aktuelt eller relevant projekt, hvor evolution har en gennemgående betydning 
 • At kunne diskutere forskellige fysiologiske aspekter og hvordan evolution spiller en rolle i deres udvikling

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 • Redegøre for mekanismerne bag evolution, herunder mikro- og makroevolution
 • Redegøre for mekanismer for evolution på gen-niveau
 • Beskrive dyrekroppens anatomi i et evolutionært aspekt
 • Forklare de vigtigste hormoners funktion
 • Redegøre for det mammale fordøjelsessystem, ekskretionssystem og kardiovaskulære system
 • Redegøre for den fysiologiske funktion af udvalgte organer og væv samt evolutionær udvikling og variation af disse
 • Forklare nervesystemets funktion og redegøre for elektrisk signalering
 • Redegøre for forskellige former for reproduktion
 • Redegøre for mekanismerne bag sensoriske organer på et cellulært og molekylært niveau
 • Redegøre for de motoriske mekanismer i muskler på et fysiologisk, cellulært og molekylært niveau
 • Overføre viden fra naturlig selektion til andre områder, herunder evolutionær beregning (evolutionary computation)

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Evolution – historie og mekanismer
 • Mikro- og makroevolution
 • Genomet og dets opbygning
 • Anatomien af den mammale krop
 • Fysiologisk regulering af vand, salte, gasser og temperatur 
 • Hormoner
 • Fordøjelsessystemet
 • Det kardiovaskulære system
 • Ekskretionssystemet
 • Reproduktion
 • Nervesystemet; Sensoriske og motoriske mekanismer
 • Evolutionær beregning

Litteratur

Campbell et al: Biology, 11th/12th ed samt udvalgte reviews
Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Skriftlig gruppeopgave med mundtlig præsentation

EKA

N200037112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort in itslearning.

ECTS-point

1

Uddybende information

Udarbejdes på engelsk.

Eksamensformen ved reeksamen vil være en kort artikel på formen ”Preview” eller ”Editor’s choice”, hvor der på 1-2 sider redegøres for hovedpunkterne i et udvalgt review. Der skal undervejs inddrages supplerende litteratur (1-2 artikler), der støtter hovedbudskabet i artiklen, samt produceres en oversigtsfigur, der opsummerer konklusionerne.

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Forår og juni

Udprøvninger

Portfolio og test

EKA

N200037102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

Elektroniske test - 2 - 3 dage
Skriftlig stedprøve - 2 timer

Hjælpemidler

Elektroniske test: Alle hjælpemidler.
Stedprøve: Alle almindelige hjælpemidler er tilladte fx lærebøger, egne noter, computerprogrammer som ikke benytter internettet m.v. 

Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på kursets hjemmeside i itslearning i forbindelse med udfyldelse af MCQ-test og åbning af system "DE – Digital Eksamen". Noter fra kurset, som du ønsker at anvende som hjælpemidler, skal downloades til din computer senest dagen før eksamenen. Under eksamenen er det ikke sikkert at alt kursusmateriale er tilgængeligt for dig.

ECTS-point

4

Uddybende information

Portfolioeksamen bestående af tre elektroniske eksamener (itslearning) som afholdes under kursusforløbet og en skriftlig stedprøve i juni. De tre eksamener i løbet af kurset er med hjælpemidler og holdes åbne i 7 dage. 

Stedprøven i juni er med hjælpemidler og dækker de forskellige emner i kurset. En deleksamen kan kun tages en gang. Point akkumuleres og karakter gives baseret på endeligt antal point. 

Fordeling af eksamener og point er som flg.: De tre prøver undervejs i kurset tæller hver 10% og stedprøven i juni tæller 70%. Når alle deleksamener er fuldført, oplyses en samlet karakter som er baseret på det antal point, der er opnået. Karakter efter 7-trinsskalaen. Deltagelse i stedprøven i juni er et krav for at kunne opnå 02 eller højere. 

Formen af reeksamen vil være en stedprøve som tæller 100%. Point opnået ved de tre deleksamener og den skriftlige stedprøve i juni bortfalder og er ikke gældende ved reeksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

69 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase 26 timer 
 • Træningsfase 30 timer, heraf eksaminatorier 30 timer
 • Studiefase 13 timer

Aktiviteter i studiefasen:
Som en del af studiefasen skemalægges enkelttimer inden forelæsningen til diskussion af det aktuelle pensum til gennemgang. Hver af disse timer skal resultere i forslag til forelæseren, hvoraf det fremgår, hvilke elementer de studerende finder svære og ønsker speciel fokus på til den kommende forelæsning. Herefter følger en dobbelt forelæsning med introduktion til emnerne samt e-timer, hvor emnerne diskuteres på baggrund af opgavesæt.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Eva Bang Harvald ebhar@bmb.sdu.dk Administration og Service

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E24
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 og 2024 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E23
Ikke længere gældende pr. 31. august 2024 BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24
Ikke længere gældende pr. 31. august 2024 BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.