BMB544: Grundlæggende cellebiologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N200046132, N200046102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200046101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 22-01-2024


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Kurset kan ikke tages af studerende der tidligere har bestået FF503 eller BB537.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til matematik på A-niveau fra gymnasiet
 • Have kendskab til kemi svarende til minimum B-niveau fra gymnasiet

Formål

Det overordnede formål med BMB544 er at introducere de studerende til cellers inddeling i organeller og funktion, fra de basale dele i form af forskellige grupper af makromolekyler, over cellens opbygning, metaboliske nedbrydningsveje og respiration til genetik og kommunikation mellem celler. Samlet skal dette skabe et solidt fundament for de studerende, så de får et bredt, overordnet kendskab til vigtige begreber og teori inden for biokemi, molekylærbiologi og cellebiologi. 

Samtidig har kurset til formål at bygge bro mellem gymnasie- og universitetsundervisning for at give de studerende en god start på uddannelsen fagligt, såvel som kompetencemæssigt.

Kurset bygger på de generelle indgangskrav for optagelse på bacheloruddannelserne i Kemi, Biokemi og Molekylær Biologi og Biomedicin. Kurset er en forudsætning for efterfølgende kurser i biokemi og molekylær biologi (BMB531, BMB532 og BMB533) for Biokemi og Molekylær Biologi og Biomedicinstuderende.
Kurset er en forudsætning for kurserne Fundamental Molekylær Biologi og Kemisk biologi (BMB504 og KE547) for Kemistuderende

Kurset bidrager til følgende i uddannelsernes kompetenceprofiler:

 • have viden om teorier og eksperimentelle metoder inden for molekylærbiologiens og biomedicinens centrale områder (BMB og Biomedicin)
 • have viden om den videnskabelige terminologi, der anvendes inden for de molekylærbiologiske og biomedicinske fagområder (BMB og Biomedicin)
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på baggrund af gruppebaseret projektarbejde (Kemi, BMB og Biomedicin)
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge (Kemi, BMB og Biomedicin)
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer (Kemi, BMB og Biomedicin)

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 • beskrive en celles opbygning og funktionen af dens centrale organeller
 • beskrive celledeling og koble denne til nedarvning
 • redegøre for basale genetiske love, og lave simple arvelighedsberegninger og overvejelser ud fra disse
 • genkende og navngive de funktionelle grupper i biologiske makromolekyler, og herfra redegøre for deres kemiske grundstruktur
 • skitsere mekanismen for non-kovalente kræfter, der virker i biomolekyler og forklare disse kræfters betydning for molekylernes struktur
 • opskrive centrale metaboliske omsætningsveje og forklare deres betydning for cellens stof- og energiomsætning
 • genkende de almindelige kemiske reaktioner i metaboliske omsætningsveje
 • redegøre for flow af genetisk information i en celle, herunder regulering af gen-ekspression
 • Overveje forsøgsdesign og kontrolforsøg i et videnskabsteoretisk perspektiv

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: 

 • Cellers opbygning, herunder funktionen af forskellige intracellulære organeller og biomembraner
 • Cellecyklus, meiose og mitose
 • Grundlæggende genetik
 • Biologiske makromolekylers struktur og funktion
 • Metabolisme
 • Fotosyntese
 • Informationsflow fra gen til protein

Litteratur

Seneste udgave af N.A. Campbell et al. Biology - a global approach.

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Obligatoriske opgaver

EKA

N200046132

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

1

Uddybende information

De obligatoriske opgaver er en kombination af skriftlige hjemmeopgaver og digitale opgaver.

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N200046102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

3 timer

Hjælpemidler

Alle almindelige hjælpemidler er tilladte fx lærebøger, egne noter, computerprogrammer som ikke benytter internettet m.v.  

Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på kursets hjemmeside i itslearning i forbindelse med udfyldelse af MCQ-test og åbning af system "DE – Digital Eksamen". Noter fra kurset, som du ønsker at anvende som hjælpemidler, skal downloades til din computer senest dagen før eksamenen. Under eksamenen er det ikke sikkert at alt kursusmateriale er tilgængeligt for dig. 

ECTS-point

4

Uddybende information

Reeksamen ændres til en mundtlig eksamen uden hjælpemidler, hvis der er 5 eller færre studerende tilmeldte. Den mundtlige eksamen er uden forberedelsestid. Varighed: 20 minutter.
En eventuel begrænsning i pensum til den ordinære eksamen vil også være gældende til reeksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

56 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen, dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase: 30 timer
 • Træningsfase: 26 timer, heraf: Eksaminatorie: 26 timer 
 • Studiefase: 6 skemalagte timer

Introfasen består af forelæsninger, hvor der gives en introduktion til kursets emner samt skabes overblik og emnerne perspektiveres. Dialog til forelæsninger skabes primært ved brug af at "classroom response system" som f.eks. Poll Everywhere.

Træningsfasen består af eksaminatorietimer. Der prioriteres i eksaminatorietimer "active learning", hvor de studerende involveres og anspores til at deltage aktivt i undervisningen i højest mulig grad fx ved opgaveløsning i grupper eller andet arbejde i grupper eller selvstændigt arbejde.

I studiefasen tilstræbes det, at de studerende arbejder med stoffet på anden vis end gængs eksaminatorieundervisning. Studiefasen kan  bruges som forberedelse til eksaminatorietimer eller der kan direkte afrapporteres arbejde fra studiefasen i eksaminatorietimer. Kooperativ læring tænkes ind som en del af studiefasen. 

Aktiviteter i studiefasen:

 • Studie af lærebog
 • Arbejde i studiegrupper (skemalagt studiefase), herunder anvendelse af kooperativ læring
 • Forberedelse til eksaminatorietimer
 • Besvarelse af hjemmeopgaver/MCQ
 • Se supplerende videoer uploaded af undervisere
 • Arbejde med yderligere eksempler foreslået af undervisere

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Eva Bang Harvald ebhar@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Helle Bogetofte Barnkob hbogetofte@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Jakob Møller-Jensen jakobm@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E24
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i kemi | Odense 1 E24
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E24
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i kemi | Odense 1 E24
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E24
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i kemi | Odense 1 E24
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E24
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i kemi | Odense 1 E24
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E24
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 og 2024 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
Ikke længere gældende pr. 31. august 2024 BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
Ikke længere gældende pr. 31. august 2024 BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E24
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2023 og 2024 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E24
BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E24
BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i kemi | Odense 5 E24
BA Sidefag i kemi for centralt fag i fysik - optag 1. september 2021, 2022, 2023 og 2024 Bachelor i kemi | Odense 5 E24
BA Sidefag i kemi for centralt fag i matematik og datalogi - optag 1. september 2021, 2022, 2023 og 2024 Bachelor i kemi | Odense 5 E24
BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E24
BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i kemi | Odense 5 E24

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.