BMB544: Grundlæggende cellebiologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N200033112, N200033122, N200033132, N200033102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200033101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 17-03-2021


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

N700000101 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 
Kurset kan ikke tages af studerende der tidligere har bestået FF503 eller BB537.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til matematik på A-niveau fra gymnasiet
 • Have kendskab til kemi svarende til minimum B-niveau fra gymnasiet

Formål

Det overordnede formål med BMB544 er at introducere de studerende til cellers opbygning og funktion, fra de basale dele i form af forskellige grupper af makromolekyler, over cellens opbygning, metaboliske nedbrydningsveje og respiration til genetik og kommunikation mellem celler. Samlet skal dette skabe et solidt fundament for de studerende, så de får et bredt, overordnet kendskab til vigtige begreber og teori inden for biokemi, molekylærbiologi og cellebiologi. 

Samtidig har kurset til formål at bygge bro mellem gymnasie- og universitetsundervisning for at give de studerende en god start på uddannelsen fagligt, såvel som kompetencemæssigt.

Kurset bygger på de generelle indgangskrav for optagelse på bacheloruddannelserne i Kemi, BMB og Biomedicin. Kurset er en forudsætning for efterfølgende kurser i biokemi og molekylær biologi (BMB531, BMB532 og BMB533) for BMB og Biomedicinstuderende.
Kurset er en forudsætning for kurserne Bioorganisk kemi og Kemisk biologi (KE546 og KE547) for Kemistuderende

Kurset bidrager til følgende i uddannelsernes kompetenceprofiler:

 • at kunne forstå hvorledes naturvidenskabelig viden opnås ved et samspil mellem teori og eksperiment (BMB og Biomedicin)
 • anvende en række laboratorieteknikker, herunder teknikker inden for biokemi, molekylær biologi og mikrobiologi, anatomi og histologi samt immunologiske analysemetoder (BMB og Biomedicin)
 • have viden om teorier og eksperimentelle metoder inden for molekylærbiologiens og biomedicinens centrale områder (BMB og Biomedicin)
 • have viden om den videnskabelige terminologi, der anvendes inden for de molekylærbiologiske og biomedicinske fagområder (BMB og Biomedicin)
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på baggrund af gruppebaseret projektarbejde (Kemi, BMB og Biomedicin)
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge (Kemi, BMB og Biomedicin)
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer (Kemi, BMB og Biomedicin)
 • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger (Kemi)
 • beskrive, formulere og formidle problemstillinger og resultater til enten fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere (Kemi)
 • viden om aktuelle miljøproblemer og de kemiske metoder, der anvendes til at modellere og vurdere disse, samt viden om fundamental biokemi (Kemi)
 • viden om de sikkerhedsmæssige aspekter af laboratoriearbejde (Kemi)

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 • beskrive en celles opbygning og funktionen af dens centrale organeller
 • beskrive celledeling og koble denne til nedarvning
 • redegøre for basale genetiske love, og lave simple arvelighedsberegninger ud fra disse
 • genkende og navngive de funktionelle grupper i biologiske makromolekyler, og herfra redegøre for deres kemiske grundstruktur
 • skitsere mekanismen for non-kovalente kræfter, der virker i biomolekyler og forklare disse kræfters betydning for molekylernes struktur
 • opskrive centrale metaboliske omsætningsveje og forklare deres betydning for cellens stof- og energiomsætning
 • genkende de almindelige kemiske reaktioner i metaboliske omsætningsveje
 • redegøre for flow af genetisk information i en celle, herunder regulering af gen-ekspression
 • Overveje forsøgsdesign og kontrolforsøg i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • relatere teoretisk viden til praktiske eksperimenter og iagttagelser
 • arbejde selvstændigt og sikkert i et laboratorium, herunder sikker håndtering af kemikalier
 • tage noter, arbejde reproducerbart og anvende standardkurver i forbindelse med laboratoriearbejde

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: 

 • Cellers opbygning, herunder funktionen af forskellige intracellulære organeller og biomembraner
 • Cellecyklus, meiose og mitose
 • Genetik
 • Biologiske makromolekylers struktur og funktion
 • Metabolisme
 • Fotosyntese
 • Informationsflow fra gen til protein

Litteratur

Campbell et al: Biology, 11th ed
Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Deltagelse i laboratorieøvelser

EKA

N200033112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

 Oplyses på kurset 

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N200033101, BMB544: Grundlæggende cellebiologi

Udprøvninger

Prøve på baggrund af laboratorieøvelser

EKA

N200033122

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

1

Uddybende information

Prøven udgøres af en faglig dialog mellem den studerende og instruktor baseret på fortolkning af eksperimentelle resultater opnået gennem laboratorieøvelserne med udgangspunkt i den underliggende teori. Prøven finder sted i forbindelse med afviklingen af laboratorieøvelserne.

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Obligatoriske opgaver

EKA

N200033132

Censur

Intern prøve

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

1

Uddybende information

De obligatoriske opgaver er en kombination af skriftlige hjemmeopgaver og digitale opgaver.
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Eksamenselement c)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N200033102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard’

ECTS-point

3

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

60 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase: 26 timer
 • Træningsfase: 34 timer, heraf: Eksaminatorie: 26 timer og laboratorieøvelser: 8 timer

Introfasen består af forelæsninger, hvor der gives en introduktion til kursets emner samt skabes overblik og emnerne perspektiveres. Dialog til forelæsninger skabes primært ved brug af at "classroom response system" som fx Poll Everywhere.

Træningsfasen består af dels eksaminatorietimer og dels laboratorieøvelser på mindre hold. Der prioriteres i eksaminatorietimer "active learning", hvor de studerende involveres og anspores til at deltage aktivt i undervisningen i højest mulig grad fx ved opgaveløsning i grupper eller andet arbejde i grupper eller selvstændigt arbejde. Til laboratorieøvelser arbejder studerende i par eller mindre grupper med praktiske øvelser indenfor kursets fagområder.

I studiefasen tilstræbes det, at de studerende arbejder med stoffet på anden vis end gængs eksaminatorieundervisning. Studiefasen kan evt. bruges som forberedelse til eksaminatorietimer eller der kan evt. direkte afrapporteres arbejde fra studiefasen i eksaminatorietimer. Kooperativ læring tænkes ind som en del af studiefasen. 

Aktiviteter i studiefasen:

 • Arbejde i studiegrupper (skemalagt studiefase), herunder anvendelse af kooperativ læring
 • Forberedelse til eksaminatorietimer
 • Udarbejdelse af rapport over laboratorieøvelser

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Finn Kirpekar f.kir@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Bjørk Ditlev Larsen bdlarsen@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Eva Bang Harvald ebhar@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Jakob Møller-Jensen jakobm@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Skemaoplysninger

38
Monday
20-09-2021
Tuesday
21-09-2021
Wednesday
22-09-2021
Thursday
23-09-2021
Friday
24-09-2021
08 - 09
Class h14e
Undervisning
Class h10e
Undervisning
09 - 10
Class h14e
Undervisning
Class h10e
Undervisning
Class h14e
*Odense NAT Lokalitet aftales 10
Undervisning
SF-time
Class h10e
*Odense NAT Lokalitet aftales 10
Undervisning
SF-time
Class h15e
*Odense NAT Lokalitet aftales 11
Undervisning
SF-time
10 - 11
Class h12e
Undervisning
Class h20e
Undervisning
11 - 12
Class h12e
Undervisning
Class h20e
Undervisning
Class h11e
*Odense NAT Lokalitet aftales 11
Undervisning
SF-time
Class h12e
*Odense NAT Lokalitet aftales 11
Undervisning
SF-time
12 - 13
Class h11e
Undervisning
Class f
Forelæsning
13 - 14
Class h11e
Undervisning
Class h20e
*Odense NAT Lokalitet aftales 13
Undervisning
SF-time
Class f
Forelæsning
14 - 15
Class h15e
Undervisning
15 - 16
Class h15e
Undervisning
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende pr-BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
BA Sidefag i kemi for centralt fag i fysik - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
BA Sidefag i kemi for centralt fag i fysik - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
BA Sidefag i kemi for centralt fag i matematik og datalogi - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
BA Sidefag i kemi for centralt fag i matematik og datalogi - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
Ikke længere gældende pr 31.august 2021: BA Sidefag i kemi for centralt fag i fysik - optag 1. september 2018, 2019 og 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
Ikke længere gældende pr 31.august 2021: BA Sidefag i kemi for centralt fag i matematik og datalogi - optag 1. september 2018, 2019 og 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E21