BB820: Risikovurdering af miljøfremmede stoffer

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog:
EKA: N110010112, N110010102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N110010101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

04012001 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Indgangskrav

Et videnskabeligt niveau svarende til en bachelorgrad i naturvidenskab eller teknisk videnskab

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

Have en bachelorgrad i naturvidenskab eller teknisk videnskab, samt kendskab til grundlæggende økotoksikologiske/toksikologiske begreber som dosis-respons effekter og letale koncentrationer. Det forventes at den studerende er grundlæggende bekendt med kemikaliers potentielle skadevirkende effekter på dyr og mennesker.

Formål

For biologer og ingeniører, der ansættes inden for offentlig og privat miljøforvaltning, vil risikovurdering af kemikalier kunne indgå som ansvarsområde. Kurset sigter på at bibringe den grundlæggende teori og terminologi, som sådanne arbejdsfunktioner forudsætter, samt i at give praktisk erfaring i at gennemføre risikovurdering af kemikalier.

Kurset bygger oven på den viden, der er opnået ved erhvervelsen af en bachelorgrad i naturvidenskab eller teknisk videnskab.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at analysere- og arbejde med komplekse opgaver samt arbejde løsningsorienteret i samarbejde med andre.
 • Give færdigheder i at finde den relevante viden og anvende den i risikovurdering af kemikalier.
 • Give viden om- og forståelse for det videnskabelige grundlag for risikovurdering af kemikalier. 

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Beskrive toksikologiske og økotoksikologiske begreber anvendt i farligheds- og risikovurdering af kemikalier.
 • Kunne anvende de standardprocedurer, der benyttes i farligheds- og risikovurdering af kemikalier.
 • Demonstrere viden om kravene til data, der er nødvendige for gennemførelse af en risikovurdering.
 • kende de testsystemer, der anvendes til påvisning af toksicitet.
 • Anvende de metoder, der bruges ved ekstrapolation fra testsystemer til human og miljømæssige skadevirkninger.
 • karakterisere de usikkerheder, der er forbundet med risikovurdering af kemikalier.
 • være i stand til at finde og anvende relevante informationer om kemikaliers toksikologiske og økotoksikologiske skadevirkninger
 • kunne gennemføre risikovurderinger af konkret udvalgte stoffer på basis af denne viden.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • De studerende vil i forelæsninger blive introduceret til følgende emner: Principper for farligheds- og risikovurdering af kemikalier; basale begreber i toksikologi og økotoksikologi; datakrav i human og miljømæssig risikovurdering; testsystemer; usikkerheder i risikovurdering; principper for regulering af kemikalieanvendelse; risikoopfattelse; principper for godkendelse af pesticider; økotoksikologiske effekter i det akvatiske og terrestriske miljø og i sedimenter; beregning af PNEC-værdier; modeller; usikkerhedsfaktorer; QSAR; estimering af PEC-værdier; at finde relevante data til risikovurdering; EU's kemikaliepolitik.
 • Deltagerne gennemfører i gruppearbejde en miljømæssig risikovurdering af et pesticid baseret på reelle data; denne risikovurdering præsenteres for de øvrige kursusdeltagere i form af foredrag
 • Deltagerne gennemgår i gruppearbejde risikovurderingerne for to af de kemikalier, der er færdigbearbejdede i EU-systemet; disse risikovurderinger præsenteres for de øvrige kursusdeltagere i form af foredrag.
 • Deltagerne søger litteratur om de toksikologiske egenskaber for et konkret - for dem hidtil ukendt – kemikalie.
 • Deltagerne gennemfører for to kemikalier uden eksperimentelle data en QSAR-estimering af LC-50 værdierne for dafnier vha. OECDs QSAR Toolbox. Der afleveres obligatoriske rapporter over dette.

Litteratur

Risk assessment of chemicals, an introduction. 2nd edition. CJ Van Leuween & T.G Vermeire. 2007
Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår 

Udprøvninger

Test

EKA

N110010112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

2x2 timers test af de tillærte færdigheder. 
Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a).


Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår 

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N110010101, BB820: Risikovurdering af miljøfremmede stoffer

Udprøvninger

Obligatoriske opgaver

EKA

N110010102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

 tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard.

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen. Reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. 

Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

Forelæsninger er valgt for at bibringe den grundlæggende teori og terminologi, som forudsættes for at kunne gennemføre en risikovurdering af et kemikalie. Eksaminatorier udgør størsteparten af undervisningen fordi de tilfører praktisk erfaring i at gennemføre risikovurdering af kemikalier ved brug af de databaser, der også anvendes professionelt.

Aktiviteter i studiefasen: Det forventes at der anvendes 75 timer til færdiggørelse af de opgaver, der påbegyndes og arbejdes med i de skemalagte eksaminatorietimer.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Henrik Holbech hol@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Poul Bjerregaard Poul@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Skemaoplysninger

3
Monday
18-01-2021
Tuesday
19-01-2021
Wednesday
20-01-2021
Thursday
21-01-2021
Friday
22-01-2021
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode